Alsaský tarte flambe

Od té doby, co jsme na p?elomu kv?tna a ?ervna byli v Alsasku, jsem tenhle francouzský kolá? zvládla ud?lat už tolikrát, že si od n?j te? budu muset dát n?kolik m?síc? pokoj. Nemluv? o tom, že den p?ed Street Food Festivalem jsem z trouby vytáhla p?esn? osm tarte flambe a ješt? te? se mi v noci zdají sny hrani?ící s no?ní m?rou  o tom, jak na rozválené t?sto kladu slaninu a cibuli. 

V Alsasku mi nejvíc chutnala varianta tarte flambe s tamním krásn? smradlavým sýrem munstrem, jehož dokonalou v?ni jsme po celou cestu nebyli schopni vypudit z našeho nádherného (a bohužel pouze vyp?j?eného) Audi. Tady v zemi, kde nejv?tším sýrovým odvazem jsou tvar?žky, se ovšem munster shání dost špatn? a tak jsem se jej rozhodla nahradit ?eským romad?rem, který se intenzitou v?n? munstru tém?? vyrovná. Samoz?ejm? ale, že na t?sto m?žete klást i jakýkoliv jiný sýr, ale je jasné, že ?ím víc smradlavý, tím víc se budete cítit jako ve Francii.

Jo a z mého kváskového receptu možná budou kváskoví odborníci vyskakovat z k?že, ale m? se tyhle pom?ry osv?d?ily a vždycky skv?le zafungovali, takže je p?edávám dál…

Ingredience

90 g žitného kvásku

350 g pšeni?né mouky

1 kelímek smetany ke šlehání

2 lžíce podmáslí

1 cibule

200 g (opravdu dobré!) anglické slaniny

200 g romad?ru

s?l a pep?

Postup

24 hodin p?ed pe?ením tarte flambe si ve sklenici promícháme smetanu ke šlehání a 2 lžíce podmáslí a necháme vlastnímu osudu. Vznikne nám n?co jako creme fraiche, ale mnohem lepší.

12 hodin p?ed pe?ením si  v míse smícháme kvásek, 100 g pšeni?né mouky a 100 g vlažné vody. Mísu zakryjeme potravinovou fólií a také ponecháme vlastnímu osudu.

Druhý den k p?ipravenému základu t?sta p?idáme 250 g pšeni?né mouky, špetku soli a cca 3/4 hrnku vody a vše dob?e uhn?teme. V robotu t?sto hn?tu cca deset minut. Samoz?ejmostí je t?sto b?hem hn?tení ošahávat a p?ípadn? p?isypávat mouku nebo p?ilévat vodu. T?sto by m?lo být hladké, pružné a ne moc tuhé (vlastn? by spíš nem?lo být v?bec tuhé).

T?sto necháme v míse p?ikryté ut?rkou kynout cca 2 hodiny.

Cibuli si nakrájíme na hodn? tenká kole?ka a romad?r na tenké plátky. Vzniklé creme fraiche osolíme a opep?íme.

Až je t?sto vykynuté, rozd?líme jej na dv? p?esné poloviny a každou ?ást t?sta vyválíme na opravdu tenkou placku.

T?sto pot?eme vzniklou napodobeninou creme fraiche, poklademe cibulí, plátky slaniny a sýrem.. 

Tarte flambe pe?eme v troub? vyh?áté na 200°C 10 minut, p?i?emž prvních p?t minut máme plech na nejnižší p?í?ce a dalších p?t minut na vrchní p?í?ce. P?edpokládám, že ten, kdo má troubu s grilem, m?že na posledních p?t minut do hry zapojit i gril, ale moje sta?i?ká trouba takovýmahle vymoženostma nedisponuje a tak si jenom mohu p?edstavovat, jak by takový tarte flambe chutnal po p?timinutovém slun?ní se pod grilem.

Nezapome?te, že k tarte flambe se zásadn? musí popíjet bílé alsaské víno a nic jiného!

Bezlepkový quiche s hráškem a kozím sýrem

Další variace na francouzský kolá? v bezlepkovém provedení. Tentokrát jsem zvolila variantu s t?stem a výsledek je takový, že celiaci rozhodn? nemusí neceliak?m závid?t jejich pšeni?nou variantu. N?které bezlepkové pokusy o vytvo?ení toho, co b?žn? známe a milujeme s pšeni?nou moukou, jsou k breku, ale k?ehké bezlepkové t?sto na kolá? do téhle skupiny rozhodn? nepat?í.

D?lala jsem t?sto jak s bezlepkovou moukou ze zdravé výživy za cca 150 K?, tak i s Jizerkou a t?sto bylo o fous chutn?jší z Jizerky za polovi?ní cenu. Na druhou stranu dražší mouka m?la zase hez?í složení. Tak te? si každý musí vybrat, jakým hodnotám v p?ípad? quiche dává p?ednost. Cena, složení nebo snad chu??

Ingredience

250 g bezlepkové mouky

140 g másla

300 g zeleného hrášku

hrst máty

3 lžíce olivového oleje

1 svazek jarní cibulky

250 ml smetany ke šlehání

2 vejce

200 g kozího sýra

s?l a pep?

<

Do mouky promíchané se špetkou soli a pep?e prsty rozdrobíme zm?klé máslo a promícháme tak, aby kousky másla byly dob?e obalené moukou.

Do sm?si mouky a másla za?neme p?ilívat ledovou vodu. Ledovou vodou mám na mysli vodu, kterou zchladíme p?idáním kostek ledu. Za?ínám s p?ilitím p?l hrnku vody a po té p?ilívám po troškách tolik vody, aby všechna mouka šla zpracovat v t?sto.

Z t?sta utvo?íme kouli a dáme minimáln? na 1 hodinu chladit do ledni?ky.

Troubu p?edeh?ejeme na 200°C a t?sto vtla?íme do kolá?ové formy. T?sto nejde moc dob?e rozválet, takže jej vále?kem spíš zploštíme na menší kruh a prsty roztla?íme do všech okraj? formy.

Na t?sto rozprost?eme pe?ící papír, zatížíme fazolemi, rýží nebo n??ím podobn? sypkým a t?žkým a pe?eme 20 minut. Po té z t?sta sejmeme pe?ící papír se zát?ží a ješt? pe?eme cca 5 minut.

Hrášek 3 minuty pova?íme a po té zchladíme v ledové vod?.

Uva?ený hrášek rozmixujeme v jemné pyré a p?idáme nasekané lístky máty a olivový olej.

Na p?edpe?ený korpus rozet?eme hrachové pyré, poklademe nakrájenou cibulkou a zalijeme sm?sí ze smetany, rozmíchaných vají?ek, špetky soli a pep?e. Nakonec celý povrch kolá?e posypeme nadrobeným kozím sýrem.

Kolá? pe?eme 30 minut na 200°C.

Irská káva

Kdo by to byl ?ekl, že irská káva vznikla v Kalifornii. 

Teda ona vznikla ve skute?nosti ve 40. letech v Irsku, když Joe sheridan (šéfkucha? na irském letišti Shannon) p?ipravil skupin? amerických turist?, kte?í zde museli p?istát kv?li nep?ízni po?así, kávu s kapkou irské whisky pro zah?átí. Když se jeden z ameri?an? Sheridana zeptal, jestli servíruje brazilskou kávu, s úsm?vem odpov?d?l, že on servíruje irskou kávu. Ve skupin? turist? byl tehdy také sanfranciský noviná? Stanton Delaplane, kterému vzpomínka na Sheridanovo kafe nedala po návratu dom? spát. Delaplane se proto v roce 1952 spole?n? s majitelem sanfranciské restaurace Buena Vista Cafe rozhodl p?ijít na kloub oné záhadné irské káv?. Nad irským problémem strávili celou noc a beztak to po?ád nebylo ono – ne a ne p?im?t šleha?ku, aby se držela na hladin?. Až jejich známý majitel mlékárny jim poradil, a? zkusí šleha?ku p?esn? 48 hodin starou. Trik zabral a božská irská káva byla na sv?t?.

P?iznávám se, že když jsme byli v San Franciscu o historii a míst? zrodu irské kávy jsme se dozv?d?li až z turistického letá?ku o zajímavostech p?ístavu Fisherman`s Wharf. Jednou jsme m?li ale p?ekvapiv? turistovo št?stí a prohlíželi jsme si tenhle letá?ek ješt? v dob?, kdy jsme m?li San Francisco na dosah ruky (cca 60 km), takže jsme se do Buena Vista Cafe hned vydali. Nakonec se ukázalo, že nám Buena Vista dokázala splnit i naše další p?ání v podob? p?lky va?eného kraba. No, ta káva byla o dost lepší a mnohem líp se pila, než se krab jedl. Ale co to povídám – irská káva nebyla lepší, irská káva byla p?ímo božská. Ješt? ve chvíli, když p?ed nás servírka postavila skleni?ky s irskou kávou, netušila jsem, že kombinace kafe, cukru, whisky a šleha?ky m?že být tak skv?lá.

A pokud si ?íkáte, pro? tu d?lám takový cirkus kv?li kafi s whisky, které mají v každé druhé kavárn?, tak v?zte, že irská káva v brn?nských kavárnách je úpln? n?co jiného než irská káva v Buena Vista. Dokonce i v mém milovaném Melounovém cukru jsem byla prudce zklamána. 

Takže, pokud vás taky trápí stav irské kávy v ?eských kavárnách, tak zamá?kn?te slzu a zkuste si ud?lat pravou irskou kávu podle IBA (The International Bartenders Association).

Ingredience

4 cl irské whisky

9 cl horké kávy

3 cl lehce ušlehané šleha?ky (spíš mí? než víc ušlehané)

1 lži?ka t?tinového cukru

Postup

Horkou kávu nalijte do skleni?ky a rozmíchejte v ní cukr. 

Na kávu nalijte whisky a vše ozdobte smetanou.

P.S. Postup není úpln? podle IBA, ale podle našich pokus? zacílených na to, aby výsledek byl co nejvíc podobný sanfranciskému originálu.

P.S.S. Nechte se unášet na vln? blaha a pot?šení z nejlepšího kávového koktejlu na sv?t?.

Alsaský cibulový kolá?

Recept na tenhle kolá? plný cibule pochází z útlé kucha?ky s tradi?ními alsaskými recepty, kterou jsme si koupili v informa?ním turistickém centru hned vedle štrasburské katedrály. Když nad tím tak p?emýšlím, je to poprvé, co jsem si koupila n?jakou knížku v turistických informacích a po hodn? dlouhé dob? také moment, kdy jsem si koupila n?jakou papírovou knížku. A ?eknu vám – má to svoje kouzlo. Teda myslím, koupit si knížku v informa?ním centru a ne koupit si papírovou knížku. Dav okolními krásami omámených turist? vás namá?kne na regál knih a sotva se stihnete po?ádn? rozmyslet, už jste i s knížkou odnášeni zase jinými v houfu se pohybujícími turisty k pokladn?. Tohle turistické kouzlo se rozplyne ale hned po té, co si hned za pokladnou uv?domíte, že tu knížku musíte nejd?ív naskenovat, abyste se mohli pokochat recepty.
Ale te? už k samotnému kolá?i..

Ingredience na t?sto
250 g hladké mouky
125 g másla
50 ml vody
s?l

 

Ingredience na nápl?
600 g cibule
75 g másla
60 g mouky
2 žloutky
115 ml šleha?ky
115 ml mléka
s?l
pep?
muškátový o?íšek

Postup
Ze surovin na t?sto vypracujeme hladké t?sto, které necháme v ledni?ce odpo?inout cca hodinu.
2. Cibuli nakrájíme na tenká p?lkole?ka a na rozpáleném másle osmažíme tak, aby cibule za?ala hn?dnout, ale nebyla ješt? úpln? osmažená.
3. T?sto vyválíme a p?eneseme do formy na quiche.
4. Na t?sto rozložíme cibuli a zalijeme sm?sí, kterou si vytvo?íme smícháním mléka, smetany, žloutk? a ko?ení.
5. Kolá? pe?eme v troub? rozeh?áté na 180°C cca 30 minut.