Zimní koktejl

Nedávno jsme byli v Baru, který neexistuje. Miloš mi cht?l p?e?íst nápojový lístek a první co uvid?l byl nadpis Letní nabídka.

“Aha, tak tohle ne,” prohlásil a jal se hledat zimní nabídku.

Po p?íchodu ?íšníka se ukázalo, že zimní nabídka se p?ipravuje a bude za pár týdn?. Jo vážn?, a nebude tou dobou náhodou už zase jaro?

Continue reading

Irská káva

Kdo by to byl ?ekl, že irská káva vznikla v Kalifornii. 

Teda ona vznikla ve skute?nosti ve 40. letech v Irsku, když Joe sheridan (šéfkucha? na irském letišti Shannon) p?ipravil skupin? amerických turist?, kte?í zde museli p?istát kv?li nep?ízni po?así, kávu s kapkou irské whisky pro zah?átí. Když se jeden z ameri?an? Sheridana zeptal, jestli servíruje brazilskou kávu, s úsm?vem odpov?d?l, že on servíruje irskou kávu. Ve skupin? turist? byl tehdy také sanfranciský noviná? Stanton Delaplane, kterému vzpomínka na Sheridanovo kafe nedala po návratu dom? spát. Delaplane se proto v roce 1952 spole?n? s majitelem sanfranciské restaurace Buena Vista Cafe rozhodl p?ijít na kloub oné záhadné irské káv?. Nad irským problémem strávili celou noc a beztak to po?ád nebylo ono – ne a ne p?im?t šleha?ku, aby se držela na hladin?. Až jejich známý majitel mlékárny jim poradil, a? zkusí šleha?ku p?esn? 48 hodin starou. Trik zabral a božská irská káva byla na sv?t?.

P?iznávám se, že když jsme byli v San Franciscu o historii a míst? zrodu irské kávy jsme se dozv?d?li až z turistického letá?ku o zajímavostech p?ístavu Fisherman`s Wharf. Jednou jsme m?li ale p?ekvapiv? turistovo št?stí a prohlíželi jsme si tenhle letá?ek ješt? v dob?, kdy jsme m?li San Francisco na dosah ruky (cca 60 km), takže jsme se do Buena Vista Cafe hned vydali. Nakonec se ukázalo, že nám Buena Vista dokázala splnit i naše další p?ání v podob? p?lky va?eného kraba. No, ta káva byla o dost lepší a mnohem líp se pila, než se krab jedl. Ale co to povídám – irská káva nebyla lepší, irská káva byla p?ímo božská. Ješt? ve chvíli, když p?ed nás servírka postavila skleni?ky s irskou kávou, netušila jsem, že kombinace kafe, cukru, whisky a šleha?ky m?že být tak skv?lá.

A pokud si ?íkáte, pro? tu d?lám takový cirkus kv?li kafi s whisky, které mají v každé druhé kavárn?, tak v?zte, že irská káva v brn?nských kavárnách je úpln? n?co jiného než irská káva v Buena Vista. Dokonce i v mém milovaném Melounovém cukru jsem byla prudce zklamána. 

Takže, pokud vás taky trápí stav irské kávy v ?eských kavárnách, tak zamá?kn?te slzu a zkuste si ud?lat pravou irskou kávu podle IBA (The International Bartenders Association).

Ingredience

4 cl irské whisky

9 cl horké kávy

3 cl lehce ušlehané šleha?ky (spíš mí? než víc ušlehané)

1 lži?ka t?tinového cukru

Postup

Horkou kávu nalijte do skleni?ky a rozmíchejte v ní cukr. 

Na kávu nalijte whisky a vše ozdobte smetanou.

P.S. Postup není úpln? podle IBA, ale podle našich pokus? zacílených na to, aby výsledek byl co nejvíc podobný sanfranciskému originálu.

P.S.S. Nechte se unášet na vln? blaha a pot?šení z nejlepšího kávového koktejlu na sv?t?.

Rompope neboli mexický vaje??ák

V letech mého mládí jsem v??ila r?zným v?cem – nap?íklad jsem si myslela, že Plze? a Starobrno jsou jediná dv? piva na sv?t? a nebo že pe?ení váno?ky je váno?ní povinnost všech otc? rodiny. Krom? toho jsem si taky myslela, že vaje?ný ko?ak je typická ?eská specialita a že jenom v ?eské kotlin? se pije tenhle podomácku vyrobený likér.

Pozd?ji jsem se smí?ila s tím, že eggnog mají i za velkou louží, kde ho pijí jak na Vánoce, tak i na Den díkuvzdání. Ale p?iznávám, že do dnešního dne jsem netušila, že se eggnog pije i v Mexiku, kde je jak jinak než tradi?ním váno?ním nápojem.

I když pokud jde o mexickou variantu, m?lo by se spíš než vaje?ný ko?ak ?íkat vaje?ný rum, protože eggnog po mexicku se vyzna?uje práv? tím, že se p?ipravuje z rumu, což se odráží i v jeho názvu Rompope. A jestli si práv? ?íkáte, že i do ?eského vaje??áku se dává na základ? stavu domácích zásob tuzemák, tak v?zte, že do toho mexického vaje??áku musí v každém p?ípad? p?ijít opravdový t?tinový rum. Nemluv? o tom, že pro ?eský eggnog není p?iliš typická v?n? sko?ice.

Ingredience

1 l mléka

6 žloutk?

1 hrnek t?tinového cukru

1 hrnek rumu

1 svitek sko?ice

n?kolik kapek vanilkového aroma

Postup

Mléko, cukr a sko?ici p?ivedeme k varu a va?íme cca 20 minut až se tekutina sva?í p?ibližn? na polovinu. Mezi tím si dáme va?it ve v?tším hrnci vodu na vodní láze?.

Hrnec s mlékem p?eneseme do v?tšího hrnce (vroucí voda se nesmí dotýkat hrnce s mlékem) a za stálého míchání do mléka nalijeme šest p?edem rozkvedlaných žloutk?.

Sm?s nad vodní lázní mícháme p?ibližn? p?t minut.

Hrnec s budoucím likérem p?eneseme do nádoby s ledovou vodou a za ob?asného promíchání necháme zchladnout.

Do sm?si p?ilijeme rum a vanilkové aroma. A nezapomeneme vyndat sko?ici.

Vaje?ný ko?ak p?elijeme do dob?e vypláchnuté láhve a dáme vychladit.