Jak Mlok v Lidé a zem? publikoval

Víte, co bylo mým d?tským snem?

P?ání, aby moje jméno jednou figurovalo u ?lánku v n?jakém cestovatelském magazínu. Tak n?jak od páté t?ídy jsem hltala Koktejl a pozd?ji jsem p?ešla na National Geographic a ješt? pozd?ji jsem si za?ala kupovat Lidé a zem? a vždycky jsem si p?edstavovala, jak i já jednou napíšu ?lánek, který vyjde na t?ch lesklých stránkách a bude tam moje jméno.

A potom se to stalo!

Pravda, ?lánek jsem do redakce poslala už v prosinci a byla jsem upozorn?na, že vyjde až n?kdy po b?eznu tohoto roku. A tak jsem se celý b?ezen, duben a kv?ten koukala na stránky ?asopisu Lidé a zem?, zda už náhodou nenastal ten velký den. A nenastal…

Tak jsem se p?estala koukat a byla jsem trochu zklamaná.

Když mi na za?átku zá?í p?išla z Mladé fronty autorská smlouva, ?íkala jsem si, že teda ?lánek asi n?kdy vyjde. A zase jsem se nekoukala…

A v?era jsem se nudila, tak jsem se koukla a zjistila jsem, že jsem slavná a že si m?žu odškrtnout jeden d?tský sen.

Pravda, ?ekala jsem n?co jako autorský výtisk (jsem asi rozmazlená z ?asopisu Veronica, kde jsem dostala hned t?i autorské výtisky) a nebo aspo? zprávu, že m?j text vyjde v tom ?i onom ?ísle. No jo no, asi se po?ítá s tím, že každý správný cestovatel si pravideln? kupuje Lidé a zem?. Tak já jsem asi výjimka – ty hezké barevné obrázky m? trochu narušují skenování samotného textu, tak rad?ji neutrácím peníze…

Takže, pokud jste si práv? nekoupili Lidé a zem? ?. 7/2014, tak ten skv?lý text m?žete najít zde.

A zase se budu koukat… Má mi vyjít ješt? jeden ?lánek. A t?eba napíšu i n?jaký další text, když jsem te? ten Mlok cestovatel, co publikuje v cestopisných magazínech…

Holandská ho??i?ná polévka

Já vím, ho??i?ná polívka – zní to dost divn?. Ale ona je vážn? dobrá. I když je pravda, že když jsem si v Zaanse Schansenu k ve?e?i objednala menu, kde byla zahrnutá práv? i tahle polívka, tak jsem ji do té doby, než jsem jí ochutnala, považovala za nutné zlo nezbytné k tomu, abych se prokousala k hlavnímu chodu a dezertu. Jenomže je to už tém?? rok, co jsme se z Holandska vrátili a já jsem ho??i?nou polívku doma už n?kolikrát va?ila. Je prost? dobrá…

Ale aby byla vážn? tak dobrá jako v Zaanse Schansenu, tak je nutné použít chu?ov? dobrou a kvalitní ho??ici. Ho??ice, která vám nechutná k párku, vám dvojnásobn? nebude chutnat v polívce. Samoz?ejm?, že nejideáln?jší by bylo použít ho??ici p?ímo ze Zaanse Schansenu, kterou tam i dnes mele (bohužel už jenom jeden) v?trný mlýn. Jenomže ta je u nás jaksi nedostupná, takže doporu?uji sáhnout po Maille nebo jiné dobré ho??ici.

 

Ingredience

50 g másla

50 g mouky

1 l ku?ecího ?i zeleninového vývaru

1 lžíce hrubozrné ho??ice

1 lžíce klasické ho??ice

150 g zakysané smetany

100 g slaniny

S?l a pep?

 

Postup

V hrnci rozpustíme máslo a p?ibližn? dv? minuty na n?m opražíme mouku.

Po té do hrnce po sb?ra?ce ?i dvou p?iléváme horký vývar a mícháme dokud se všechna tekutina  do mouky neabsorbuje. Potom p?ilejeme další vývar a takhle pokra?ujeme dokud nespot?ebujeme všechen vývar.

Do polívky p?idáme ho??ici a promícháme.

Na záv?r p?idáme smetanu a polívku ješt? krátce p?ivedeme k varu.

Ho??i?nou polévku servírujeme posypanou slaninovými kosti?kami ope?enými do k?upava.

 

Recept pochází z tohodle blogu a je za pomoci pár dalších ho??i?nopolévkových recept? p?iveden k obrazu mému.

Croissanty se sýrem a slaninou

Vím, že se nejedná o typické holandské jídlo. Ale já budu mít tyhle croissanty na vždycky spojené práv? s Holandskem. Koupili jsme si je ke snídani v pekárn? v Kinderdijku a s výhledem na v?trné mlýny jsme je hned spo?ádali a b?želi jsme si je koupit znovu.

A když se vlastn? do croissant? dá holandská gouda, tak už jsou to skoro holandské croissanty.

T?sto na croissanty jsem d?lala podle receptu na Foodlover. I když už jsem vyzkoušela pár recept? na croissantové t?sto, tenhle recept je momentáln? mým favoritem. P?esto se mi ale asi nikdy nepoda?í ud?lat tak nadýchané croissanty jako je m?li v oné holandské pekárn?.

Pokud jde o slaninu, doporu?uji jí dát do každého croissantu jenom trošinku. Croissanty jsou sami o sob? pom?rn? mastné pe?ivo a když se k nim p?idá sýr se slaninou, tak je to tém?? žlu?níková výzva. Ale ta chu?…

 

Ingredience

500 g hladké mouky

300 g mléka

1 balí?ek sušeného droždí

1 lži?ka soli

250 g másla

200 g goudy

100 g co nejlibov?jšíslaniny

Parmezán na posypání

Vají?ko na pot?ení

 

Postup

Z mouky, mléka, droždí a soli vypracujeme hladké t?sto a necháme jej p?ibližn? dv? hodiny vykynout.

Máslo položíme mezi dva archy papíru na pe?ení a za pomoci vále?ku na t?sto jej vytvarujeme do ?tverce o p?ibližných rozm?rech 20 x 20 cm a dáme ztuhnout do ledni?ky.

Až je t?sto vykynuté, rozválíme jej do ?tverce p?ibližn? o rozm?rech 30 x 30 cm a do jeho st?edu položíme ztuhlé máslo. Máslový ?tverec by se svými rohy m?l dotýkat prost?edku hran t?stového ?tverce.

Na máslo p?ehneme p?e?nívající rohy t?sta a z t?sta tak vytvo?íme n?co jako obálku. T?sto se zabaleným máslem lehce rozválíme a p?ehneme na t?etiny (pravý okraj p?ehneme p?es druhou t?etinu t?sta a na tento p?ehnutý pravý okraj položíme levý okraj t?sta).

T?sto zabalíme do potravinové fólie nebo dáme do mikroténového pytlíku a necháme v ledni?ce hodinu odpo?inout.

T?sto vyndáme z ledni?ky, na pracovní plochu si jej dáme tak, aby kratší stranou bylo k nám a rozválíme jej a zase p?ehneme jako v p?edchozím kroku. Složené t?sto dáme op?t do ledni?ky a celý postup (rozválení, p?ehnutí, odpo?inek v ledni?ce) zopakujeme ješt? dvakrát.

Nakonec t?sto necháme v ledni?ce po?ádn? odpo?inout p?es noc a d?kladn? ho zatížíme. (M?j tip je, položit na t?sto prkýnko a na to vyskládat všechny t?žké v?ci z ledni?ky).

Ráno t?sto vyválíme na 3 mm tlustý plát a vykrajujeme z n?j trojúhelníky, které by m?li mít základnu 10 cm a výšku 15 cm.

Každý trojúhelník na jeho základn? lehce na?ízneme a vzniklé dva cancourky od sebe trochu odtáhneme (vzniklý tvar vypadá lehce jako Eiffelovka).

Na takto p?ipravené t?sto si naklademe plátky goudy (tak aby zbyte?n? nep?e?uhovaly) a plátky slaniny.

Croissant balíme od základny ke špi?ce tak, aby cancourky vzniklé na?íznutím základny trojúhelníku tvo?ili ty hezké croissantové špi?ky.

Croissanty necháme ješt? hodinu až dv? kynout a p?ed pe?ením je pot?eme vají?kem rozšlehaným se lžící vody a posypeme parmezánem.

Croissanty pe?eme p?ibližn? 20 minut v troub? rozeh?áté na 180°C.