Alsaský tarte flambe

Od té doby, co jsme na p?elomu kv?tna a ?ervna byli v Alsasku, jsem tenhle francouzský kolá? zvládla ud?lat už tolikrát, že si od n?j te? budu muset dát n?kolik m?síc? pokoj. Nemluv? o tom, že den p?ed Street Food Festivalem jsem z trouby vytáhla p?esn? osm tarte flambe a ješt? te? se mi v noci zdají sny hrani?ící s no?ní m?rou  o tom, jak na rozválené t?sto kladu slaninu a cibuli. 

V Alsasku mi nejvíc chutnala varianta tarte flambe s tamním krásn? smradlavým sýrem munstrem, jehož dokonalou v?ni jsme po celou cestu nebyli schopni vypudit z našeho nádherného (a bohužel pouze vyp?j?eného) Audi. Tady v zemi, kde nejv?tším sýrovým odvazem jsou tvar?žky, se ovšem munster shání dost špatn? a tak jsem se jej rozhodla nahradit ?eským romad?rem, který se intenzitou v?n? munstru tém?? vyrovná. Samoz?ejm? ale, že na t?sto m?žete klást i jakýkoliv jiný sýr, ale je jasné, že ?ím víc smradlavý, tím víc se budete cítit jako ve Francii.

Jo a z mého kváskového receptu možná budou kváskoví odborníci vyskakovat z k?že, ale m? se tyhle pom?ry osv?d?ily a vždycky skv?le zafungovali, takže je p?edávám dál…

Ingredience

90 g žitného kvásku

350 g pšeni?né mouky

1 kelímek smetany ke šlehání

2 lžíce podmáslí

1 cibule

200 g (opravdu dobré!) anglické slaniny

200 g romad?ru

s?l a pep?

Postup

24 hodin p?ed pe?ením tarte flambe si ve sklenici promícháme smetanu ke šlehání a 2 lžíce podmáslí a necháme vlastnímu osudu. Vznikne nám n?co jako creme fraiche, ale mnohem lepší.

12 hodin p?ed pe?ením si  v míse smícháme kvásek, 100 g pšeni?né mouky a 100 g vlažné vody. Mísu zakryjeme potravinovou fólií a také ponecháme vlastnímu osudu.

Druhý den k p?ipravenému základu t?sta p?idáme 250 g pšeni?né mouky, špetku soli a cca 3/4 hrnku vody a vše dob?e uhn?teme. V robotu t?sto hn?tu cca deset minut. Samoz?ejmostí je t?sto b?hem hn?tení ošahávat a p?ípadn? p?isypávat mouku nebo p?ilévat vodu. T?sto by m?lo být hladké, pružné a ne moc tuhé (vlastn? by spíš nem?lo být v?bec tuhé).

T?sto necháme v míse p?ikryté ut?rkou kynout cca 2 hodiny.

Cibuli si nakrájíme na hodn? tenká kole?ka a romad?r na tenké plátky. Vzniklé creme fraiche osolíme a opep?íme.

Až je t?sto vykynuté, rozd?líme jej na dv? p?esné poloviny a každou ?ást t?sta vyválíme na opravdu tenkou placku.

T?sto pot?eme vzniklou napodobeninou creme fraiche, poklademe cibulí, plátky slaniny a sýrem.. 

Tarte flambe pe?eme v troub? vyh?áté na 200°C 10 minut, p?i?emž prvních p?t minut máme plech na nejnižší p?í?ce a dalších p?t minut na vrchní p?í?ce. P?edpokládám, že ten, kdo má troubu s grilem, m?že na posledních p?t minut do hry zapojit i gril, ale moje sta?i?ká trouba takovýmahle vymoženostma nedisponuje a tak si jenom mohu p?edstavovat, jak by takový tarte flambe chutnal po p?timinutovém slun?ní se pod grilem.

Nezapome?te, že k tarte flambe se zásadn? musí popíjet bílé alsaské víno a nic jiného!

Rozpe?ený/grilovaný hermelín se slaninou a o?echovým pestem

Zase jednou po letech jsem se vydala na autorské ?tení v Huse na provázku a koukala jsem, jak má tamní restaurace (nebo spíš taková hospoda) pestrou nabídku. P?iznávám, na ?tení jsem se všeho všudy dostala dvakrát, ale aspo? jsem stihla vyzkoušet oba dva grilované hermelíny, které jídelní lístek nabízel. M?la jsem v plánu ochutnat i jejich domácí hamburger, ale místo t?etího plánovaného ?tení jsem se omylem ocitla na piv? v Kamenné ?tvrti, takže se žádný hamburger ani kulturní program nekonal.

A protože ?tení bude zase až za rok a já pochybuji, že se do té doby dostanu do hospody v Huse, musela jsem zkusit p?ijít na to, jak tam d?lají jeden z nejlepších grilovaných hermelín?, který jsem kdy jedla.

Protože já se grilu bojím jako ?ert k?íže, zvolila jsem variantu v troub?, ale v??ím, že hermelín je úpln? stejn? dobrý i z grilu. A bez pochyby je i lepší, protože z grilu je p?ece všechno lepší.

Ingredience

2 hermelíny

6 plátk? anglické slaniny

80 g vlašských o?ech?

30 g parmezánu

olivový olej podle pot?eby

hrstka lístk? bazalky

Postup

1. Hermelíny podéln? rozkrojíme, ale nerozkrojíme úpln? – tak aby šly odklopit a p?itom z nich nebyly dv? samostatná kole?ka.

2. O?echy s parmezánem a bazalkou rozmixujeme. Do sm?si p?iléváme olej a mixujeme do té doby, než máme strukturu a hustotu pesta podle svých p?edstav.

3. Pesto naklademe lži?kou do kapsy, která nám vznikla roz?íznutím hermelín?.

4. Hermelíny obalíme ve slanin?.

5. Z alobalu vytvo?íme sýr?m misti?ky tak, že hermelín položíme doprost?ed plátu alobalu a jeho bo?ní strany alobalem obalíme, spevníme a horní stranu sýru necháme volnou.

6. Sýry Pe?eme na vrchní m?ížce trouby na 220°C cca 10 minut.

Holandská ho??i?ná polévka

Já vím, ho??i?ná polívka – zní to dost divn?. Ale ona je vážn? dobrá. I když je pravda, že když jsem si v Zaanse Schansenu k ve?e?i objednala menu, kde byla zahrnutá práv? i tahle polívka, tak jsem ji do té doby, než jsem jí ochutnala, považovala za nutné zlo nezbytné k tomu, abych se prokousala k hlavnímu chodu a dezertu. Jenomže je to už tém?? rok, co jsme se z Holandska vrátili a já jsem ho??i?nou polívku doma už n?kolikrát va?ila. Je prost? dobrá…

Ale aby byla vážn? tak dobrá jako v Zaanse Schansenu, tak je nutné použít chu?ov? dobrou a kvalitní ho??ici. Ho??ice, která vám nechutná k párku, vám dvojnásobn? nebude chutnat v polívce. Samoz?ejm?, že nejideáln?jší by bylo použít ho??ici p?ímo ze Zaanse Schansenu, kterou tam i dnes mele (bohužel už jenom jeden) v?trný mlýn. Jenomže ta je u nás jaksi nedostupná, takže doporu?uji sáhnout po Maille nebo jiné dobré ho??ici.

 

Ingredience

50 g másla

50 g mouky

1 l ku?ecího ?i zeleninového vývaru

1 lžíce hrubozrné ho??ice

1 lžíce klasické ho??ice

150 g zakysané smetany

100 g slaniny

S?l a pep?

 

Postup

V hrnci rozpustíme máslo a p?ibližn? dv? minuty na n?m opražíme mouku.

Po té do hrnce po sb?ra?ce ?i dvou p?iléváme horký vývar a mícháme dokud se všechna tekutina  do mouky neabsorbuje. Potom p?ilejeme další vývar a takhle pokra?ujeme dokud nespot?ebujeme všechen vývar.

Do polívky p?idáme ho??ici a promícháme.

Na záv?r p?idáme smetanu a polívku ješt? krátce p?ivedeme k varu.

Ho??i?nou polévku servírujeme posypanou slaninovými kosti?kami ope?enými do k?upava.

 

Recept pochází z tohodle blogu a je za pomoci pár dalších ho??i?nopolévkových recept? p?iveden k obrazu mému.

Croissanty se sýrem a slaninou

Vím, že se nejedná o typické holandské jídlo. Ale já budu mít tyhle croissanty na vždycky spojené práv? s Holandskem. Koupili jsme si je ke snídani v pekárn? v Kinderdijku a s výhledem na v?trné mlýny jsme je hned spo?ádali a b?želi jsme si je koupit znovu.

A když se vlastn? do croissant? dá holandská gouda, tak už jsou to skoro holandské croissanty.

T?sto na croissanty jsem d?lala podle receptu na Foodlover. I když už jsem vyzkoušela pár recept? na croissantové t?sto, tenhle recept je momentáln? mým favoritem. P?esto se mi ale asi nikdy nepoda?í ud?lat tak nadýchané croissanty jako je m?li v oné holandské pekárn?.

Pokud jde o slaninu, doporu?uji jí dát do každého croissantu jenom trošinku. Croissanty jsou sami o sob? pom?rn? mastné pe?ivo a když se k nim p?idá sýr se slaninou, tak je to tém?? žlu?níková výzva. Ale ta chu?…

 

Ingredience

500 g hladké mouky

300 g mléka

1 balí?ek sušeného droždí

1 lži?ka soli

250 g másla

200 g goudy

100 g co nejlibov?jšíslaniny

Parmezán na posypání

Vají?ko na pot?ení

 

Postup

Z mouky, mléka, droždí a soli vypracujeme hladké t?sto a necháme jej p?ibližn? dv? hodiny vykynout.

Máslo položíme mezi dva archy papíru na pe?ení a za pomoci vále?ku na t?sto jej vytvarujeme do ?tverce o p?ibližných rozm?rech 20 x 20 cm a dáme ztuhnout do ledni?ky.

Až je t?sto vykynuté, rozválíme jej do ?tverce p?ibližn? o rozm?rech 30 x 30 cm a do jeho st?edu položíme ztuhlé máslo. Máslový ?tverec by se svými rohy m?l dotýkat prost?edku hran t?stového ?tverce.

Na máslo p?ehneme p?e?nívající rohy t?sta a z t?sta tak vytvo?íme n?co jako obálku. T?sto se zabaleným máslem lehce rozválíme a p?ehneme na t?etiny (pravý okraj p?ehneme p?es druhou t?etinu t?sta a na tento p?ehnutý pravý okraj položíme levý okraj t?sta).

T?sto zabalíme do potravinové fólie nebo dáme do mikroténového pytlíku a necháme v ledni?ce hodinu odpo?inout.

T?sto vyndáme z ledni?ky, na pracovní plochu si jej dáme tak, aby kratší stranou bylo k nám a rozválíme jej a zase p?ehneme jako v p?edchozím kroku. Složené t?sto dáme op?t do ledni?ky a celý postup (rozválení, p?ehnutí, odpo?inek v ledni?ce) zopakujeme ješt? dvakrát.

Nakonec t?sto necháme v ledni?ce po?ádn? odpo?inout p?es noc a d?kladn? ho zatížíme. (M?j tip je, položit na t?sto prkýnko a na to vyskládat všechny t?žké v?ci z ledni?ky).

Ráno t?sto vyválíme na 3 mm tlustý plát a vykrajujeme z n?j trojúhelníky, které by m?li mít základnu 10 cm a výšku 15 cm.

Každý trojúhelník na jeho základn? lehce na?ízneme a vzniklé dva cancourky od sebe trochu odtáhneme (vzniklý tvar vypadá lehce jako Eiffelovka).

Na takto p?ipravené t?sto si naklademe plátky goudy (tak aby zbyte?n? nep?e?uhovaly) a plátky slaniny.

Croissant balíme od základny ke špi?ce tak, aby cancourky vzniklé na?íznutím základny trojúhelníku tvo?ili ty hezké croissantové špi?ky.

Croissanty necháme ješt? hodinu až dv? kynout a p?ed pe?ením je pot?eme vají?kem rozšlehaným se lžící vody a posypeme parmezánem.

Croissanty pe?eme p?ibližn? 20 minut v troub? rozeh?áté na 180°C.