Šest d?vod? pro? je ?esko báje?né místo k žití

Krut? pozitivní p?ehled pro každého, kdo má pocit, že v naší zemi je všechno špatn?.

Je mn? úpln? jasné, že už tak v zá?í budu vypo?ítávat, co všechno bylo v Anglii lepší. Než ale tahle chvíle nastane, sepíšu si tady takový menší seznam toho, co v ?esku máme lepší než v Británii. Je to pár drobností, ale v??ím, že mn? zvednou náladu, až budu zanedlouho nadávat na nekvalitní potraviny v ?eských obchodech nebo nedostatek vegetariánských možností v ?eských restauracích.

Takže tady malý p?ehled toho, na co m?žeme být v ?esku hrdí.

Je s náma sranda

Za?ínám mít podez?ení, že nejv?tším vtipem anglického humoru je skute?nost, že Angli?ané žádný smysl pro humor nemají.

Naopak na ?eších m? baví to, jak si ze všeho dokážeme okamžit? ud?lat srandu. Stydíme se za svého prezidenta? Štve nás šéf? Bojíme se Severní Korei? Všechno to je blbý, ale aspo? to dokážeme obrátit v vtip a ješt? k tomu vytvo?it legra?ní obrázek.

Možná nedobýváme sv?t a naše ekonomika nepat?í k t?m nejsiln?jším. Smát se ale umíme mnohem líp než zasmušilí Angli?ané.

Máme super po?así

Chápu, že po zim? s mínus patnácti a letních t?icítkách mn? to nebudete v??it, ale vážn? máme skv?lé po?así.

Dokud jsem to nezažila, nedokázala jsem si p?edstavit, jak unavující je žít v zemi s jedním ro?ním obdobím. A? je léto nebo zima, po?ád se teplota pohybuje n?kde od p?ti do patnácti stup?? a ?lov?ku je po?ád tak n?jak chladno.

Up?imn? se t?ším na to, až se v letním vedru nebudu moct do?kat zimy a až ta nastane, budu v?d?t, že d?ív nebo pozd?ji mn? zah?eje jarní sluní?ko.

Umíme stav?t domy

Protože víme co je to po?ádná zima, víme taky, jak se na ni p?ipravit. Naše domy dávají smysl a dá se v nich žít.

Po dvou letech života v dom? z papírových st?n s elektrickým topením, pokojem o velikosti pr?m?rné ?eské šatny a p?edevším s odd?lenými kohoutky na teplou a studenou vodu jsem za?ala obdivovat ?eské stavitelství. P?ijde mn? super, že naše domy mají izolaci, p?es st?nu se ?lov?k neprovrtá k sousedovi a nežijeme v obklí?ení agresivní plísn?.

Na druhou stranu ale zase musím p?iznat, že koupelny tady mají dost chyt?e vymyšlené. ?lov?k m?že sed?t na záchod? a zárove? si umývat ruce v umyvadle a nohy ve van?. Dost dobrá vychytávka.

Blaho?e?me naši ve?ejnou dopravu

Když jsem se dozv?d?la, že vlak do Londýna bude mít zdržení, protože padá listí, p?išlo mn? to vtipný. Smála jsem se, i když jsem se do?etla, že ten stejný vlak bude mít zpožd?ní, protože je moc teplo (28 °C). Smích m? ale za?al docházet, když lístek do Londýna podražil a cesta se prodloužila o p?ta?ty?icet minut.

A už v?bec jsem se nesmála, když jsem požádala ?idi?e autobusu, aby mn? upozornil, až bude zastávka Church Street a potom jsem hledala v Google mapách, kde jsem, protože ?idi? na m? zapomn?l a zastavil o t?i zastávky pozd?ji. Tomu, že na zpáte?ní cest? nejel žádný autobus, i když to jízdní ?ád sliboval, jsem se už ani moc nedivila a šla jsem rad?ji p?šky.

Když jsem proto v Brn?, každou jízdu šalinou nebo trolejbusem si nadšen? užívám. pravda,?eští spolucestující dost ?asto smrdí, jsou opilí nebo mají oplzlé ?e?i. Po Brn? se ale hromadnou dopravou dostanu kamkoliv, všechno jezdí na ?as a dokonce všechny vozy hlásí zastávky. Prost? luxus, který jsem v Anglii nezažila.

Bu?me hrdí na naše turistické zna?ení

Nikdy nepochopím, jak n?kdo m?že být hrdý na ?eské pivo nebo hokej. Mnohem lepší pivo d?lají Belgi?ani a považovat za sv?j úsp?ch šikovnost cizích chlápk? je dost scestné.

Kdybych já m?la ?íct jen jedinou v?c, na kterou jsem v ?esku hrdá, je to naše turistické zna?ení.

Tak geniální systém jsem nikde jinde na sv?t? nepotkala.

Pokud jde o Anglii, nejvíc informací mn? za celé dva roky poskytla cedulka na jedné pob?ežní cest?. Byla tam nakreslená šipka doprava, doleva a vp?ed a u každé šipky bylo napsáno Coastal Path. Kam a za jak dlouho po té coastal path dojdete jste se pochopiteln? nedozv?d?li. I tak to byl ale nejvý?e?n?jší ukazatel, který jsem tady kdy vid?la.

Važme si našich les?

Samoz?ejm? každá krajina nezni?ená ?lov?kem je krásná. V Anglii m? fascinují bílé útesy nebo rozeklané pob?eží v Cornwallu.

Naše p?íroda je ale taky p?ekrásná. Nejv?tším problémem Anglie není ani tak její rovina jako absence les?. Až v Anglii jsem si uv?domila, jak mrtv? krajina p?sobí, když v ní nejsou žádné koruny strom?, ve kterých by prozp?vovali ptáci.

V ?esku máme p?ekrásné lesy a já se už hrozn? moc t?ším, až se v nich zase projdu.

A pokud je vám to málo

Tady je ješt? stru?n? n?kolik dalších v?cí, za které v ?esku m?žeme být rádi.

  • Máme zdarma vysoké školy.
  • Máme zálohované láhve.
  • Majitelé ps? u nás mají mnohem snazší život.
  • Diabetici u nás nemusí platit vyšší cestovní pojišt?ní.
  • V koupelnách máme elektrické zásuvky.
  • U kuchy?ských d?ez? máme mísící baterie.
  • Nevidomí si u nás užívají luxusu ozvu?ených semafor?, dopravních prost?edk? a ve?ejných budov.

P.S.

Te? mn? samoz?ejm? m?žete vyjmenovat tisíc v?cí, které jsou u nás špatn?. Myslím ale, že není úpln? od v?ci se ob?as zamyslet nad tím, co je u nás taky dob?e, vážit si toho a snažit se, aby takových v?cí, ve kterých p?ekonáváme Anglii, jsme m?li ješt? víc.

One thought on “Šest d?vod? pro? je ?esko báje?né místo k žití

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..