Film V jeho o?ích a bídný audio popis spole?nosti Apogeum

Tak jsem byla v?era po letech zase jednou v kin?.

A odnesla jsem si od tam hluboký zážitek. Bohužel ne pozitivní…

V rámci festivalu Mezipatra se promítal film V jeho o?ích. A protože to byl film o nevidomém klukovi, byla to projekce s audio popisem pro nevidomé. Myšlenka byla ta, že vidící diváci dostanou klapky na o?i a vyzkouší si, jaké je dívat se na film ve tm?. Myšlenka to byla skv?lá, ale bohužel celou v?c pokazila spole?nost Apogeum, která audio popis za?izovala.

Continue reading

Jak se Mlok na Koloniál t?ší

Vzpomínáte si ješt?, jak jsem si v srpnu na?íkala, že Street Food Festival se koná ve stejný víkend jako Fixí fes?ák On the Road a jak jsem se musela t?žce rozhodovat, ?emu dát p?ednost? Myslím, že Fixa je vážn? moje osudová kapela, protože práv? osud tomu cht?l, že se na Fléd? 16. až 17. listopadu koná Koloniál a p?esn? o deset dní pozd?ji na tom stejném míst? bude hrát Vypsaná fixa v rámci turné P?ed náma hrajeme my. A že nevíte, kdo t?ch deset dní p?ed Fixou bude prodávat na Koloniálu? No jasn?, že Mlok!!! Prodávat teda budu jenom 16. listopadu, aby mi to nekazilo t?ch deset fixích dní a taky proto, že nemám to srdce Milošovi zkazit pond?lní volno. Takže ano, krom? Mloka na Koloniálu op?t potkáte i mého skv?lého Milouše. A na co se tentokrát m?žete t?šit? Protože jde Mlok s dobou a protože se u Mlok? bezlepkov? va?ilo ješt? dávno p?ed tím, než se to stalo in, bude celé menu bezlepkové. A protože má Mlok rád výzvy, pudete si moc koupit bezlepkové dobroty, které se hned tak ?asto v bezlepkové podob? nevidí. Už se t?šíte? Já jo! Tak si k tomu t?šení nezapome?te pustit n?jakou tu Fixu!

Jak Mlok na Chillibraní dorazil

Navnad?ná Street Food Festivalem, p?emluvila jsem Miloše, abychom se šli podívat tento víkend na Chillibraní.

Hned ze za?átku podotýkám, že toto léto se z nás stali turisti?tí nadšenci, takže a? se d?je co se d?je, musíme do každého víkendu narvat p?ší výlet nad 15 km. Protože na ned?li jsme už dlouho m?li domluvenou menší oslavu k Mlo?ím narozeninám, rozhodli jsme se skloubit Chillibraní s naší výletovou povinností. Na Riviéru jsme tak dorazili p?esn? v šest hodin a je tak dost možné, že b?hem dne celá akce vypadala úpln? jinak, než jak jsme ji my zažili my na sklonku dne.

Hned po té, co jsme z Ostrova?ic absolvovali tém?? dvaceti kilometrovou trasu p?es Helen?inu studánku, Žeb?tín a Jundrov dorazili na Riviéru, museli jsme absolvovat pro nás již tradi?ní hru s názvem Sem pes nem?že > to je vodící pes > sem opravdu pes nem?že > tak zavolejte vašemu šéfovi, protože tohle je vodící pes > tak to se vám omlouváme a užijte si to tady /s ho?kým podtónem v hlase). Dál už našt?stí vše probíhalo bez problém? a ukázalo se, že první a jediný pes na festivalu je jak pro prodejce, tak i pro návšt?vníky menší atrakcí.

Asi nikoho nep?ekvapí, že po 20 km v nohách, první stánek ke kterému jsme zamí?ili byl stánek s nápisem ?erná hora. Naopak kelímky na sob? m?li nápis Lobkowicz a ceník hlásal Pivo Klášter, takže nám do te? není jasné, jaké pivo jsme to vlastn? pili. 

Když jsme se ovšem vydali na obhlídku dalších stánk? a jejich nabídky, za?ali jsme být trochu zklamaní. Já jsem tak n?jak o?ekávala spoustu jídelních stánk? s netradi?ním využitím chilli (n?jakou kombinaci, se kterou jsem se do dnes nesetkala – n?co jako chilli ?aj nebo chilli chléb nebo prost? n?co, co si m?j mozek ani neumí p?edstavit) a tak m? trochu p?ekvapil obligátní trdelník a grilované cigáro. O kapku zajímav?jší byl stánek se suši a také nabídka ku?ecího v indické úprav?, ale stále to nebylo to, na co bych m?la chu?. Skon?ili jsme tak u World of Chilli a jejich hamburgeru. Nezlobte se na m?, ale na m? tenhle hamburger v poma?kané housce byl p?íliš chudý a tak jsme si šli zpravit chu? k poslednímu námi neprozkoumanému stánku Black Dog a jejich v?tšímu a dražšímu hamburgeru. Ten na m? byl ale zase málo pálivý.

V??ím tomu, že kdybychom se vyprdli na výlet a na festival zamí?ili t?eba ve t?i odpoledne nabídka jídla by byla dost možná pest?ejší. I když na druhou stranu to nevypadalo, že by n?kde byla udusaná tráva po n?jakém už sbaleném stánku. Tak mi, prosím vás, vy co jste na Chillibraní byli b?hem dne, napište, jak to tam vypadalo p?ed šestou hodinou a o co všechno jsem p?išla. 

A nebo je to možná tak, že kdybychom týden p?ed tím nebyli na SFF, kde jsme si užívali rakouských škvark?, kváskového chleba, veganských jednohubek a nebo francouzských gougéres, byla bych z Chillibraní nadšená a tenhle ?lánek by vypadal úpln? jinak?

Takhle to nejzajímav?jší, co jsem na chilli festivalu zažila, byla hol?i?ka, která o mém psovi prohlásila, že to je policejní pes a stánek firmy My chilli, kde nám pán navzdory dav?m, které jeho pevnost obléhaly, všechny chilli omá?ky d?kladn? popsal a nechal ochutnat. Tropická meru?ka od My chilli nám tak dnes d?lala p?íjemn? pikantního spole?níka u snídan?.

A naopak m? zklamal vedlejší stánek také s chilli omá?kami, kde jsme vid?li stejnou omá?ku jako na Hollywood Farmers Market. A já jsem si v Hollywoodu myslela, že se jedná o n?jakou místní omá?ku od lokálních výrobc?. A tak stejn? jsem na Chillibraní o?ekávala n?jaké místní omá?ky od lokálních výrobc?. Tak aspo? My chilli m? nezklamalo.

A ješt? jeden zajímavý post?eh jsem si z Chillibraní (nebo spíš až z cesty z Chillibraní) odnesla. Když jsme jeli z Riviéry p?es Mendlák, bylo vid?t, že pivovar praská ve švech pod náporem lidí a decibel? díky tamnímu dni otev?ených dve?í a když jsme dojeli dom?, otev?eným oknem k nám doléhala n?jaká další hlu?ná hudba z n?jaké další hlu?né akce. Vypadá to, že tenhle víkend byl na festivaly a radovánky abnormáln? bohatý. A tak jsem si vzpomn?la na to, jak ve?er na jamajské Treasure Beach na m? p?sobil jako jedna velká párty a ?íkala jsem si, zda na potenciálního jamajského turistu sobota 6. zá?í v Brn? p?sobí úpln? stejn? a zda si takový turista nemyslí n?co ve smyslu: “P?íšt? to musíme na Jamajce mnohem víc rozto?it, a? se umíme bavit jako br?áci.”

Jak Mlok na Streed Food Festivalu prodával

Když jsme dneska v dev?t na stánek vyskládali všechny jamajské patty a francouzské tarte flambe a já okolo sebe slyšela, jak všichni z vedlejších stánk? vybalují plakáty, ob?í nápisy a cedule, za?ínala jsem si p?ipadat jako ošklivé ká?átko mezi krásnými foodie labut?mi.

obrázek

Když jsem v?era o p?l deváté po jedenácti hodinách práce ve?er vytahovala z trouby poslední plech s patty, ?íkala jsem si: “Má to v?bec smysl? a nebudeme po konci Street Food Festivalu v deset ve?er stát u Armády spásy a rozdávat neprodaných 60 kus? patty a 40 kus? tarte flambe?”

A když jsme dneska ve dv? balili náš minimalistický stánek, ?íkala jsem si: “má to smysl! A v?bec nelituji toho, že jsem ten šílený nápad dostala a na SFF jsem se p?ihlásila.”

Když jsme byli v lednu v Miami, navštívili jsme v tamní botanické zahrad? ?okoládový festival a mezi popíjením amerického smoothies, ochutnáváním smažených korýš? a upíjením miniaturních kelímk? s pivem, jsme lkali nad tím, jak Brnu p?esn? n?jaká taková akce chybí. A rok se ani nesešel s rokem a já m?la tu ?est na podobn? skv?lé akci prodávat. Kdo by to byl v tom lednu ?ekl…

Když se po desáté hodin?  za?ali trousit první hosté, zjistila jsem, jak m? baví lidem vypráv?t historky spojené s naším sortimentem – o tom, jak na Jamajce v jedné restauraci, kde jsme práv? ve?e?eli, za?alo ho?et; jak si jamaj?ané dávají patty mezi dva kokosové chleby a zapíjejí to místním pivem Red Stripe; jak francouzský munster smrdí a chutná stejn? jako ?eský romad?r a jak nás baví cestovat a poznávat cizí kultury skrz jídlo.

Když jsem chvílemi u stánku osam?la, došlo mi, že na p?íští podobnou akci si nezbytn? musím po?ídit tri?ko s nápisem: “Nevidím! Mluvte na m?!”

Když se všichni zákazníci vrhali nadšen? po jamajských patty a n?kte?í si chodili pro nášup, byla jsem v sedmém nebi a p?edevším jsem si uv?domila, jak je Jamajka prodejn? atraktivní zna?ka.

Když se lidé ptali, jestli to prodáváme pizzu, bylo mi jasné, že jsme si m?li po?ídit velkou ceduli s nápisem: “To není pizza! To je alsaský tarte flambe!”

Když nám na pultu zbývali poslední t?i kousky tarte flambe, zjistila jsem, jak t?žko se prodávají poslední osamocené kousky a byla jsem št?stím bez sebe, když se u stánku objevil známý a my mu vnutili zbývající dv? porce. Slibuji, že od te? si už vždycky budu všude kupovat hlavn? ty poslední kousky…

Když Miloš v Indust?e hned ráno objevil do sud nejlepší cider, který jsem kdy ochutnala a ?okoládu Ajala, byla jsem pot?šena, jak stále lepší a lepší dobroty se i v našem malém Brn? dají sehnat.

Když Miloš stál t?i ?tvrt? hodinovou frontu na pivo, ?íkala jsem si, že pouze jediný stánek s pivem, je snad jediná nevychytaná v?c celého festivalu.

Když jsem z pytlíku vyjídala poslední kousky rakouských škvark?, za?ínala jsem se vážn? bát o sv?j žlu?ník.

Když po ?tvrté hodin? za?alo poprchat a my už dávno m?li vyprodáno i nakoupeno, byla jsem ráda, že mám titul z religionistiky a že moje týdení za?íkávání po?así úsp?šn? zafungovalo.

A když te? ležím v posteli a ješt? za ?erstva píšu tenhle report, uv?domuji si, jak bych celou akci nezvládla, kdyby mi v?era v kuchyni a dneska u stánku nepomáhal m?j Miloš a hlavn? kdyby p?ed m?sícem ne?ekl: “No jasn? Mloku, jdi do toho!”

P?ij?te na Street Food Festival Brno a uvidíte živého Mloka

Vždycky jsem si p?ála vyzkoušet, jaké to je va?it pro více lidí než je moje blízké okolí. Takže, když jsem všude na netu ?etla o pražském Street Food Festivalu, ?íkala jsem si, jak je ten sv?t hrozn? pragocentrický a jak všechno zajímavé se d?je jenom v tom cizím m?st?. Jaká radost to pro m? byla, když jsem zjistila, že se na konci srpna bude konat i brn?nský Street Food Festival. Neváhala jsem ani chvíli a hned jsem se p?ihlásila. 

No dobrá, p?iznávám se, váhala jsem chvíli, protože ve stejném víkendu je u Pardubic festival On The Road, kde hraje Vypsaná fixa (jediná moje oblíbená kapela). V mém osobním souboji fes?ák? to nakonec ale vyhrál ten, kde i já se m?žu stát ú?inkujícím a na Fixu se snad dostaneme na podzim v rámci jejich 20-letého výro?í. 

Takže, jestli ješt? nemáte plán na p?íští ned?li (31. srpna), tak ur?it? dojd?te do Industry  na Masné 9, kde mimo jiné m?žete spat?it i stánek Mloka cestovatele. Nutno ale podotknout, že nejd?ležit?jším ?lenem našeho týmu je m?j Milouš, který mi bude pomáhat jak p?i p?íprav?, tak i p?i samotném prodeji a bez kterého by se Mlok na takovou akci v?bec nemohl vydat.

A co že se bude servírovat? Menu jsem pojala jako momentky z mých letošních cest, takže vy co víte, kde jsem letos byla, už taky možná tušíte, na ?em si pochutnáte.

A zde je oficiální pozvánka po?adatele, se všemi d?ležitými údaji:

STREET FOOD FESTIVAL BRNO – Ulice jak ji neznáte!

Po STREET FOOD FESTIVALU HOLEŠOVICE, který se konal v kv?tnu a kam p?išlo více než p?t tisíc lidí, se v ned?li 31. srpna 2014 uskute?ní STREET FOOD FESTIVAL BRNO v prostorách Industry a areálu mrazíren (Masná 9, Brno).

Heslo festivalu se nám nem?ní „…každý sám za sebe a všichni pro vás…“. 

Festival bude op?t za ú?asti profesionálních i amatérských performer?, kte?í Vám p?ipraví to nejlepší ze street foodu, zajímavých lidí i projekt? na doprovodném programu a hudby, která vás nenechá chladnými.

Akce je pro všechny, kdo se cht?jí dob?e najíst, rádi zkouší nové chut?, v multikulturní prost?edí se cítí jako doma a baví je netradi?ní prostory, ale i pro další lidi, kte?í se cht?jí p?ijít prost? pobavit, poslechnout si dobrou hudební produkci a dozv?d?t se hodn? zajímavostí p?i doprovodném programu. 

Více informací i pr?b?žné dopl?ování konkrétních profík? i amatér?, kte?í nám p?edvedou skv?lou pouli?ní kuchyni, m?žete najít zde: 

Stránka: www.streetfoodfestival.cz

Událost: https://www.facebook.com/events/275648429226267/

Kontaktujte nás na emailu:  info@streetfoodfestival.cz ; brno@streetfoodfestival.cz nebo  MenhartovaZuzana@seznam.cz, a na telefonním ?ísle: +420 775 155 830

T?šíme se na Vás