Kaštanové pyré ve filo t?st?

Už to bude n?jaký ten m?síc, co jsem si u Zajíc? objednala plechovku neochuceného kaštanového pyré. Po?ád jsem si myslela, že narazím na n?jaký recept, kde bych ho využila.

Ukázalo se ale, že o takové recepty jsem zakopávala jenom do té chvíle, než jsem m?la ve sk?íni 400 g kaštanového pyré. V ten moment se kaštanové pyré asi stalo out nebo co.

Filo_testo

Continue reading

Jak Mlok na Chillibraní dorazil

Navnad?ná Street Food Festivalem, p?emluvila jsem Miloše, abychom se šli podívat tento víkend na Chillibraní.

Hned ze za?átku podotýkám, že toto léto se z nás stali turisti?tí nadšenci, takže a? se d?je co se d?je, musíme do každého víkendu narvat p?ší výlet nad 15 km. Protože na ned?li jsme už dlouho m?li domluvenou menší oslavu k Mlo?ím narozeninám, rozhodli jsme se skloubit Chillibraní s naší výletovou povinností. Na Riviéru jsme tak dorazili p?esn? v šest hodin a je tak dost možné, že b?hem dne celá akce vypadala úpln? jinak, než jak jsme ji my zažili my na sklonku dne.

Hned po té, co jsme z Ostrova?ic absolvovali tém?? dvaceti kilometrovou trasu p?es Helen?inu studánku, Žeb?tín a Jundrov dorazili na Riviéru, museli jsme absolvovat pro nás již tradi?ní hru s názvem Sem pes nem?že > to je vodící pes > sem opravdu pes nem?že > tak zavolejte vašemu šéfovi, protože tohle je vodící pes > tak to se vám omlouváme a užijte si to tady /s ho?kým podtónem v hlase). Dál už našt?stí vše probíhalo bez problém? a ukázalo se, že první a jediný pes na festivalu je jak pro prodejce, tak i pro návšt?vníky menší atrakcí.

Asi nikoho nep?ekvapí, že po 20 km v nohách, první stánek ke kterému jsme zamí?ili byl stánek s nápisem ?erná hora. Naopak kelímky na sob? m?li nápis Lobkowicz a ceník hlásal Pivo Klášter, takže nám do te? není jasné, jaké pivo jsme to vlastn? pili. 

Když jsme se ovšem vydali na obhlídku dalších stánk? a jejich nabídky, za?ali jsme být trochu zklamaní. Já jsem tak n?jak o?ekávala spoustu jídelních stánk? s netradi?ním využitím chilli (n?jakou kombinaci, se kterou jsem se do dnes nesetkala – n?co jako chilli ?aj nebo chilli chléb nebo prost? n?co, co si m?j mozek ani neumí p?edstavit) a tak m? trochu p?ekvapil obligátní trdelník a grilované cigáro. O kapku zajímav?jší byl stánek se suši a také nabídka ku?ecího v indické úprav?, ale stále to nebylo to, na co bych m?la chu?. Skon?ili jsme tak u World of Chilli a jejich hamburgeru. Nezlobte se na m?, ale na m? tenhle hamburger v poma?kané housce byl p?íliš chudý a tak jsme si šli zpravit chu? k poslednímu námi neprozkoumanému stánku Black Dog a jejich v?tšímu a dražšímu hamburgeru. Ten na m? byl ale zase málo pálivý.

V??ím tomu, že kdybychom se vyprdli na výlet a na festival zamí?ili t?eba ve t?i odpoledne nabídka jídla by byla dost možná pest?ejší. I když na druhou stranu to nevypadalo, že by n?kde byla udusaná tráva po n?jakém už sbaleném stánku. Tak mi, prosím vás, vy co jste na Chillibraní byli b?hem dne, napište, jak to tam vypadalo p?ed šestou hodinou a o co všechno jsem p?išla. 

A nebo je to možná tak, že kdybychom týden p?ed tím nebyli na SFF, kde jsme si užívali rakouských škvark?, kváskového chleba, veganských jednohubek a nebo francouzských gougéres, byla bych z Chillibraní nadšená a tenhle ?lánek by vypadal úpln? jinak?

Takhle to nejzajímav?jší, co jsem na chilli festivalu zažila, byla hol?i?ka, která o mém psovi prohlásila, že to je policejní pes a stánek firmy My chilli, kde nám pán navzdory dav?m, které jeho pevnost obléhaly, všechny chilli omá?ky d?kladn? popsal a nechal ochutnat. Tropická meru?ka od My chilli nám tak dnes d?lala p?íjemn? pikantního spole?níka u snídan?.

A naopak m? zklamal vedlejší stánek také s chilli omá?kami, kde jsme vid?li stejnou omá?ku jako na Hollywood Farmers Market. A já jsem si v Hollywoodu myslela, že se jedná o n?jakou místní omá?ku od lokálních výrobc?. A tak stejn? jsem na Chillibraní o?ekávala n?jaké místní omá?ky od lokálních výrobc?. Tak aspo? My chilli m? nezklamalo.

A ješt? jeden zajímavý post?eh jsem si z Chillibraní (nebo spíš až z cesty z Chillibraní) odnesla. Když jsme jeli z Riviéry p?es Mendlák, bylo vid?t, že pivovar praská ve švech pod náporem lidí a decibel? díky tamnímu dni otev?ených dve?í a když jsme dojeli dom?, otev?eným oknem k nám doléhala n?jaká další hlu?ná hudba z n?jaké další hlu?né akce. Vypadá to, že tenhle víkend byl na festivaly a radovánky abnormáln? bohatý. A tak jsem si vzpomn?la na to, jak ve?er na jamajské Treasure Beach na m? p?sobil jako jedna velká párty a ?íkala jsem si, zda na potenciálního jamajského turistu sobota 6. zá?í v Brn? p?sobí úpln? stejn? a zda si takový turista nemyslí n?co ve smyslu: “P?íšt? to musíme na Jamajce mnohem víc rozto?it, a? se umíme bavit jako br?áci.”

P?ij?te na Street Food Festival Brno a uvidíte živého Mloka

Vždycky jsem si p?ála vyzkoušet, jaké to je va?it pro více lidí než je moje blízké okolí. Takže, když jsem všude na netu ?etla o pražském Street Food Festivalu, ?íkala jsem si, jak je ten sv?t hrozn? pragocentrický a jak všechno zajímavé se d?je jenom v tom cizím m?st?. Jaká radost to pro m? byla, když jsem zjistila, že se na konci srpna bude konat i brn?nský Street Food Festival. Neváhala jsem ani chvíli a hned jsem se p?ihlásila. 

No dobrá, p?iznávám se, váhala jsem chvíli, protože ve stejném víkendu je u Pardubic festival On The Road, kde hraje Vypsaná fixa (jediná moje oblíbená kapela). V mém osobním souboji fes?ák? to nakonec ale vyhrál ten, kde i já se m?žu stát ú?inkujícím a na Fixu se snad dostaneme na podzim v rámci jejich 20-letého výro?í. 

Takže, jestli ješt? nemáte plán na p?íští ned?li (31. srpna), tak ur?it? dojd?te do Industry  na Masné 9, kde mimo jiné m?žete spat?it i stánek Mloka cestovatele. Nutno ale podotknout, že nejd?ležit?jším ?lenem našeho týmu je m?j Milouš, který mi bude pomáhat jak p?i p?íprav?, tak i p?i samotném prodeji a bez kterého by se Mlok na takovou akci v?bec nemohl vydat.

A co že se bude servírovat? Menu jsem pojala jako momentky z mých letošních cest, takže vy co víte, kde jsem letos byla, už taky možná tušíte, na ?em si pochutnáte.

A zde je oficiální pozvánka po?adatele, se všemi d?ležitými údaji:

STREET FOOD FESTIVAL BRNO – Ulice jak ji neznáte!

Po STREET FOOD FESTIVALU HOLEŠOVICE, který se konal v kv?tnu a kam p?išlo více než p?t tisíc lidí, se v ned?li 31. srpna 2014 uskute?ní STREET FOOD FESTIVAL BRNO v prostorách Industry a areálu mrazíren (Masná 9, Brno).

Heslo festivalu se nám nem?ní „…každý sám za sebe a všichni pro vás…“. 

Festival bude op?t za ú?asti profesionálních i amatérských performer?, kte?í Vám p?ipraví to nejlepší ze street foodu, zajímavých lidí i projekt? na doprovodném programu a hudby, která vás nenechá chladnými.

Akce je pro všechny, kdo se cht?jí dob?e najíst, rádi zkouší nové chut?, v multikulturní prost?edí se cítí jako doma a baví je netradi?ní prostory, ale i pro další lidi, kte?í se cht?jí p?ijít prost? pobavit, poslechnout si dobrou hudební produkci a dozv?d?t se hodn? zajímavostí p?i doprovodném programu. 

Více informací i pr?b?žné dopl?ování konkrétních profík? i amatér?, kte?í nám p?edvedou skv?lou pouli?ní kuchyni, m?žete najít zde: 

Stránka: www.streetfoodfestival.cz

Událost: https://www.facebook.com/events/275648429226267/

Kontaktujte nás na emailu:  info@streetfoodfestival.cz ; brno@streetfoodfestival.cz nebo  MenhartovaZuzana@seznam.cz, a na telefonním ?ísle: +420 775 155 830

T?šíme se na Vás

Zaje?í obchod je tu!

Dnes ráno se stalo n?co, na co jsem ?ekala už aspo? m?síc…

Zajíci v krabici spustili sv?j e-shop!!!

Vždycky, když jsem spo?ádala celou m?sí?ní zásilku Zajíc?, ?íkala jsem si, jak by to bylo skv?lé, moci si koupit všechny produkty, které m? v krabici zaujali na jednom míst? a neobíhat kv?li tomu n?kolik e-shop?. A vidím, že jsem asi nebyla jediná, kdo si to ?íkal…

Z ?ervencové krabice jsem kokosovou mouku a baobab prášek st?ežila jako oko v hlav? a zacházela jsem s t?mito poklady jako s diamantovým prachem. A te? už nemusím!

Te? už si m?žu kokosovou mouku i baobab prášek doobjednat vždycky, když mi dojdou.

A taky, že jsem to hned ud?lala. S výk?ikem, já ten obchod asi vykoupím, jsem se hned po do?tení mailu od Zajíc? v krabici vrhla na nákup.

V košíku mi tak skon?ily jak v?ci, které jsem už znala ze zaje?í krabice a na které ráda vzpomínám jako jsou lízátka Yummi Earth, chia semínka nebo kokosová mouka, tak i zboží, o kterém jsem dlouho nev?d?la, kde jej sehnat (cizrnová mouka nebo topinamburové lupínky) nebo jsem o n?m ješt? nikdy ani neslyšela. Ta poslední varianta se vztahuje p?edevším na sm?si pro pe?ení bezlepkového chleba. Pe?ení bez lepku je mi sympatické a sortiment bezlepkových sm?sí je u Zajíc? tak široký, že pokud mi tenhle chleba zachutná, tak zazimuji kvásek a budu péct hlavn? bezlepkové.

Takže, kdo mému ?lánku nev??í, a? tam b?ží a sám se p?esv?d?í, jak pest?í Zajíci jsou!