Film V jeho o?ích a bídný audio popis spole?nosti Apogeum

Tak jsem byla v?era po letech zase jednou v kin?.

A odnesla jsem si od tam hluboký zážitek. Bohužel ne pozitivní…

V rámci festivalu Mezipatra se promítal film V jeho o?ích. A protože to byl film o nevidomém klukovi, byla to projekce s audio popisem pro nevidomé. Myšlenka byla ta, že vidící diváci dostanou klapky na o?i a vyzkouší si, jaké je dívat se na film ve tm?. Myšlenka to byla skv?lá, ale bohužel celou v?c pokazila spole?nost Apogeum, která audio popis za?izovala.

Audio popis probíhá tak, že do volných míst filmu jsou umíst?ny zvukové popisky práv? b?žící scény. Jak celá v?c funguje si m?žete vyzkoušet t?eba na mém oblíbeném dokumentu Mých posledních 150000 cigaret. Sta?í jenom kliknout na odkaz Zvukový popis.

?eská televize, která jako ve?ejnoprávní služba musí mít myslím až 10% vysílání s audio popisem, si d?lá popisky sama. Pro vybrané ve?erní filmy vytvá?í ale audio popis už zmín?ná spole?nost Apogeum. A tady musím dodat, že film V jeho o?ích byl první film s popisem od Apogea, který jsem shlédla, a t?eba ostatní filmy z produkce této spole?nosti nejsou tak bídné jako ten v?erejší.

?as od ?asu d?lám ?T Brno konzultaci k audio popisu – ?eknu, tohle mi dává smysl a tohle ne, tady tu scénu jsem nepochopila atd. Hodn? jsem se proto t?šila na v?erejší promítání, abych zjistila, jak stejnou práci d?lá Apogeum a jestli nejsou náhodou lepší.

Nejsou!

V?ty stylu: “za ním sedící na lavi?ce sedí dívka” trhají uši a já za n? p?i opravování bakalá?ských komentá?? student?m strhávám body s p?ipomínkou, a? si po sob? text p?ed odevzdáním aspo? jednou p?e?tou.

Bohužel špatná stylistika nebyl jediný problém celého audio popisu. Nechci vás tu ale zat?žovat detaily, protože se v?tšina z vás asi beztak na filmy s audio popisem nedivá. Krom? toho jsem až do záv?re?né diskuze byla ochotna Apogeu tolerovat všechny chyby a jenom jsem si ?íkala, že ?T má popis mnohem lepší a kvalitn?jší.

To až pán z Apogea se svým ignorantským p?ístupem, který m? tak nadzvedl ze sedadla, že je to i d?vod, pro? celý tenhle ?lánek píši.

Pán divák?m za?al vysv?tlovat, jak nem?žete nevidomému ?íct, že “v rozlehlé ohrad? b?há hn?dý k??”, protože nevidomý p?ece neví, co je k??. Tak jsem nev?d?la, jestli pán mluví po?ád ješt? o nevidomých nebo o hloupých.

Také se zmínil o tom, že nevidomí, kte?í nevidí od narození, nemají žádnou obrazovou pam?? a proto neexistuje, aby se jim popisovali n?jaké vizuální v?ci. A já jsem si myslela, že nevidomí jsou na popisu závislí a že knihy (které i když mi to pán asi nebude v??it, nevidomí ?tou) popisem jenom hý?í.

A aby toho nebylo málo, dozv?d?li jsme se také, že se vždycky najdou nevidomí kverulanti, kte?í jsou po?ád jenom nespokojeni a p?itom by m?li být rádi, že se pro n? v?bec n?co d?lá.

Já jsem ráda, že se pro m? n?co d?lá, ale byla bych ráda, kdyby se to d?lalo kvalitn? a s trochou empatie na ve?ejnosti. Když se totiž setkám s tak odfláknutou prací, jako byl v?erejší audio popis, mám pocit, že ten, kdo ho d?lal, si ?ekl: “No však co. Je to pro nevidomé a ti m?žou být rádi, že jsou rádi.”

Mrzí m?, že akce, která m?la bo?it bariéry mezi menšinami a napomáhat vzájemnému porozum?ní vyzn?la tak, že nevidomí jsou vlastn? jenom omezené existence bez vd?ku a fantazie.

A také m? mrzí, že pro nevidomé vytvá?í n?co n?kdo, kdo na nás pohlíží jako na pod?adnou chátru a ješt? ?ekne, že audio popis s nevidomým kolegou konzultují jenom ob?as, protože by mu museli za tu konzultaci zaplatit.

P.S. Ješt? si tu dovolím p?ipojit názor kamarádky, která film v Jeho o?ích vid?la p?ed týdnem bez audio popisu a te? byla zklamaná, jak zvukový popis ochudil d?ji o spoustu point a d?ležitých moment?. Vzhledem k tomu, že takových divák? bylo na projekci asi víc (byla jsem tam myslím jediná nevidomá), d?sí m? myšlenka, že si lidé z celého promítání odnesli pocit, jak chudý a omezený život nevidomí lidé mají. No a je vlastn? pravda, že kdyby nám sv?t zprost?edkovávalo Apogeum, tak by to vážn? žádná sláva asi nebyla.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..