Páj pln?ný letní zeleninou

Takový šalotkový páj je pro teplé letní dny vážn? dost t?žký kalibr. Co ale takhle dekadentní nápl? z ?edaru nahradit spoustou zeleniny p?elitou vo?avou rajskou omá?kou? To potom ?lov?k snad ani nem?že mít vý?itky sv?domí kv?li tomu “trochu” nezdravému listovému t?stu.

Páj s letní zeleninou

Páj s letní zeleninou


Continue reading

Empanadas ze Sydney nebo brn?nské pirožky?

Kdysi dávno (t?eba tak p?ed patnácti lety) p?inesl ta?ka dom? z jedné sešlosti u jednoho svého známého (?íkejme mu t?eba pan Hrab?) recept na podivné tašti?ky pln?né mletým masem, rozinkami, olivami a dalšími k sob? nepadnoucími surovinami, které na onu sešlost upekla manželka pana Hrab?te (?íkejme jí t?eba paní Hrab?nka).

O mnoho let pozd?ji a o mnoho sn?zených pirožk? podle paní Hrab?nky (jak jsme onen podivný recept za?ali nazývat) pozd?ji jsem si koupila kucha?ku Bourke Street Bakery. Anotace ?íká n?co v tom smyslu, že slavné peka?ství ze Sydney p?edstavuje své oblíbené recepty. Jaké bylo moje p?ekvapení, když jsem se rozhodla jako první recept ze všech ud?lat Beef Empanadas. ?tu si seznam surovin poprvé a ?íkám si: “Vždy? tohle nemá s empanadas v?bec nic spole?ného.” ?tu si recept podruhé a ?íkám si: “Tohle mi n?co p?ipomíná.” A až si to p?e?tu pot?etí, tak mi to kone?n? dochází! Tohle jsou p?ece naše pirožky podle paní Hrab?nky. Oni nám (nebo spíš paní Hrab?nce) ukradli pirožky! A nebo Hrab?nka ukradla hov?zí empanadas slavnému peka?ství ze Sydney!? Vzhledem k tomu, že pan Hrab? je velký cestovatel, n?co mi ?íká, že ta druhá možnost se víc blíží realit?.

Tak to vypadá, že nejsem první, kdo se rozhodl napodobovat vše jedlé, co na svých cestách potkal. Už p?ed patnácti lety tu malému nic netušícímu Mlokovi vyrostla t?žká konkurence…

Ingredience

450 g hladké mouky

4 vají?ka

100 g sádla

220 ml ledové vody

450 g mletého hov?zího masa

1 cibule

2 stroužky ?esneku

100 g oliv

100 g rozinek spa?ených v?elou vodou a okapaných

chilli vlo?ky

uzená paprika

oregano

s?l

Postup

Z mouky, vody, jednoho vají?ka, 50 g sádla a soli si ru?n? nebo v robotu vypracujeme pružné a nelepivé t?sto, které dáme minimáln? na dv? hodiny vychladit do ledni?ky.

V pánvi si rozeh?ejeme zbylé sádlo a sp?níme na n?m cibuli s ?esnekem (obojí najemno nasekané). P?idáme mleté maso, smažíme a lžící nebo va?e?kou rozbíjíme velké hrudky masa.

Asi tak po p?ti minutách, až máme maso hezky osmažené, p?idáme chilli, papriku, oregano, s?l, rozinky a najemno nasekané olivy. Vše dob?e promícháme a ješt? krátce osmažíme. Nakonec do sm?si p?idáme natvrdo uva?ená dv? vají?ka, která s pomocí kráje?e na vají?ka rozd?líme na co nejmenší kousky.

T?sto si vyválíme a s pomocí hrnku nebo talí?e (to podle toho, jak moc velké chceme mít výsledné pirožkoempanadas) vykrajujeme kole?ka. Zbylé t?sto vždy znovu vyválíme a zase vykrajujeme kole?ka a to až do té chvíle, než se zbavíme úpln? všeho t?sta.

Nápl? klademe do st?edu kole?ek a p?etažením jedné strany t?sta p?es nápl? vytvo?íme tašti?ku ve tvar? p?lkruhu.

Pirožkoempanadas klademe na plech vyložený pe?ícím papírem, potíráme rozkvedlaným vají?kem a pe?eme v troub? vyh?áté na 230°C p?ibližn? 15 až 20 minut.

Pirožky podle paní Hrab?nky jsem schváln? pekla naprosto p?esn? podle receptu z kucha?ky Bourke Street Bakery, abych vid?la ten rozdíl. Ovšem nevid?la jsem žádný rozdíl. Ty dva recepty a výsledné produkty jsou k nerozeznání stejné. Snad jediný rozdíl je v tom, že paní Hrab?nka používá na své pirožky listové t?sto a v Sydney si p?ipravují své vlastní t?sto, tak jak je popsáno výše. Až na tenhle drobný detail tyhle dva recepty ale p?sobí, jako kdyby si z oka vypadly. Je krásné, jak n?co dokáže putovat p?es celou zem?kouli, aby se to tam stalo sou?ástí rodinného folkloru. A? žije globalizace!

Pánev Pezinok

Tenhle recept pat?í mezi naše rodinné poklady a také je to jeden z mála recept?, který jsem v po?átcích svého va?ení odkoukala od mamky, nebo? práv? ona je skute?ným autorem tohoto receptu. No, abych ?ekla pravdu, tak mamka tenhle recept vlastn? okopírovala podle jídla, které jsem si objednala v jedné slovenské restauraci. Je vid?t, že to napodobování cizokrajných pokrm? mám prost? v krvi.

Už asi tušíte, že tenhle recept získal své jméno podle slovenského m?ste?ka Pezinok nedaleko Bratislavy. Neptejte se m?, jak moc jsou olivy a balkánský sýr typické pro slovenskou kuchyni, protože já z toho p?ed t?mi deseti lety, kdy jsem jako správný turista o?ekávala n?co autentického, taky nebyla moc moudrá. 

Zásadní ovšem je, že pánev Pezinok v našem rodinném podání skv?le chutná a p?edevším je bez lepku a bleskov? p?ipravená.

Ingredience

600 g brambor

1 cibule

4 stroužky ?esneku

250 g balkánského sýra

1 plechovka zelených oliv bez pecky

olivový olej

s?l a pep?

Postup

Brambory si ve šlupce uva?íme o trochu mí?, než kdybychom je cht?li mít akorát – prost? aby byly ješt? trochu tvrdé. Vychladlé a oloupané brambory rozkrojíme na ?tvrtky a ty nakrájíme na tlustší plátky.

Na rozpáleném olivovém oleji si osmažíme do zlata cibulku a na poslední p?l minuty k ní p?idáme nadrcený ?esnek. 

Do pánve p?idáme brambory   a smažíme p?ibližn? deset minut – tak aby brambory za?ínaly zlátnout a tvo?ili se na nich k?upavá míste?ka.

K bramborám p?isypeme olivy a vše ochutíme solí a pep?em.

Až máme pocit, že brambory jsou dostate?n? usmažené a olivy proh?áté, p?idáme na pánev na kostky nakrájený balkánský sýr a necháme ho mírn? rozpustit. Až se na kosti?kách sýra za?nou tvo?it med?zovitá chapadýlka, která se za?nou propojovat s bramborama a cibulkou, je z?ejmé, že jsme stvo?ili božskou dobrotu.

Jako dezert se bez diskuzí nejvíc hodí vyhlášená zmrzlina z nedaleké vsi Modrá, která se ovšem kdekoliv mimo obec Modrá dost t?žko shání.

Kuskusem pln?né lilky

Asi pat?ím k té výrazn? menší skupin? populace, ale já prost? miluji lilek. Ješt? nikdy jsem se nesetkala s jídlem, a? už z mé kuchyn? nebo od n?koho druhého, kde by byl lilek a výsledek nebyl pot?šující.

Jinou v?cí je ?ecko. V ?ecku jsem byla jedinkrát v život?. Byl to super školní výlet naší super základní školy. Rok p?ed tím byli spolužáci ve Špan?lsku a m? rodi?e kv?li svým obavám a mým zdravotním problém?m necht?li pustit. Po návratu celá t?ída vypráv?la o tom, jak bylo ve Špan?lsku skv?le a já celý rok srdceryvn? bre?ela, takže mi na p?es rok byl výlet k mo?i (tentokrát do ?ecka) povolen. Jenomže ten už v?bec nebyl super.

Bydleli jsme ve špinavém penzionu, kde byly schody plné mrtvých m?r, vychovatelky na nás tak trochu kašlali a víc než sv??eným d?tem se v?novali místním mladík?m a krmeni jsme byli z ?eska dovezenými potravinami a starou nedobrou ?eskou kuchyní.

?ecko mi tak k srdci v?bec nep?irostlo a o n?jakém poznávání tradi?ní (klidn? bych brala i n?jakou netradi?ní) ?ecké kuchyn? se v?bec nedalo mluvit.

Populární zeleninou v ?ecku je ale lilek a tak jsem se rozhodla vzít kuchyni téhle údajn? božské zem? na milost a když na za?átku prázdnin vyšla v edici Apetit kucha?ka s názvem ?ecká odysea aneb slavné báje a recepty, hned jsem si ji b?žela koupit.

Po?átek tohodle receptu pochází práv? z téhle ?ecké kucha?ky, ale sušené meru?ky a cizrna, které v redakci Apetitu p?idávají do kuskusu mi p?išli málo ?ecké a navíc nerada kupuji n?co, co celé nevyužiji do jídla a tuším, že to hned tak nespot?ebuji. Návod na pln?ní a pe?ení lilku tak pochází z ?ecké odysei a nápl? je mojí vlastní invencí.

Ingredience

2 menší lilky

100 g kuskusu

250 ml zeleninového vývaru

2 hrsti vypeckovaných oliv ?eckého typu (to jsou takové ty na p?l sušené olivy ve skleni?ce bez nálevu)

50 g piniových o?íšk?

1 svazek jarní cibulky

š?áva z jednoho citrónu

3 lžíce olivového oleje

tymián

s?l a pep?

Postup

Z podélné horní ?ásti lilku asi tak  v jeho první p?tin? výšky od?ízneme plátek, který nevyhazujeme, protože ho budeme ješt? pot?ebovat. Stopky lilk?m klidn? m?žeme nechat.

Vnit?ek lilk? lžící vydlabeme tak, aby st?ny lilku byli všude p?ibližn? 1 cm tlusté. Lilky vymažeme olivovým olejem.

V hrnci p?ivedeme k varu zeleninový vývar a nasypeme do n?j kuskus. Kuskus promícháme a necháme cca 5 minut nabobtnat v p?ikrytém hrnci.

Na rozpálené pánvi?ce si bez p?idání oleje osmažíme piniové o?íšky.

Nasáklý kuskus promícháme a p?imícháme k n?mu olivy, piniové o?íšky, na kole?ka nakrájenou cibulku, citrónovou š?ávu a 2 lžíce olivového oleje. Sm?s dochutíme tymiánem, solí a pep?em.

Kuskusem plníme lilky, které na záv?r p?iklopíme odkrojenými vršky.

Každý lilek zvláš? zabalíme do dvou vrstev alobalu a pe?eme v troub? vyh?áté na 200°C cca 45 minut. B?hem pe?ení lilky aspo? jednou oto?íme (odkrojeným vrškem dolu), aby se dob?e propekly ze všech stran.

P.S. Pokud chcete rozbre?et svého masa chtivého partnera. Zabalte lilky do alobalu, vystavte je na dob?e viditelné místo v kuchyni a ?ekejte až masožrout dorazí dom?. Až se váš masožravec dostate?n? pokochá pohledem na cosi tvaru kýty ?i p?ípadn? vep?ových noži?ek zabaleného do alobalu, lilky upe?te a potom už jenom sledujte ty obrovské slzy kutálející se po tvá?i, až váš milý zjistí, že v alobalu se skrývala fialová zelenina a ne žádná kýta.