Vegetariánský tažín s dýní a batáty

Na n?koho to p?ijde až po Vánocích, n?kdo to pot?ebuje už p?ed nimi. D?ív nebo pozd?ji to ale potká každého. Pot?eba zdravého, lehkého a na p?ípravu nenáro?ného jídla je kolem váno?ních svátk? akutn?jší, než kdykoliv jindy.

Zeleninový tažín s dýní a batáty

Zeleninový tažín s dýní a batáty


Continue reading