Lednové knižní tipy

Tento blog jsem za?ala psát proto, že jsem si cht?la n?kam uložit své oblíbené recepty a zárove? se i pod?lit s okolím o to, co dobrého jsem uva?ila. U va?ení také p?e?tu hodn? dobrých knih a op?t m? p?epadla ta touha se sv?tu pochlubit se svými nejoblíben?jšími kousky. Nemám ale ?as ani energii se o každé knize sáhodlouze rozepisovat a tak m? napadlo, že vždy v p?lce m?síce ud?lám takový stru?ný p?ehled toho, co jsem za poslední ?ty?i týdny p?e?etla. Snad vás Mlo?í knižní tipy budou bavit a v??ím, že vás inspirují k zajímavému ?tení.

Weston-Super-Mare

Weston_Super_Mare z knihy D?m, ve kterém jsme vyr?stali

Poledne u Tiffanyho. Echo Heron. Metafora 2016.

Ta nejlepší kniha, kterou jsem tento m?síc p?e?etla. Vypráví se v ní p?íb?h designérky Clary Wolcottové, jejíž slavné vitrážové lampy zná celý sv?t, ale nikdo neví, že je vymyslela práv? ona.

Doma máme takovou levnou napodobeninu Tiffanyho lampy z Kiky. To sv?tlo zbož?uji a proto jsem ráda, že kone?n? znám p?íb?h, který stojí za tím geniálním nápadem, vytvo?it stínidlo na lampu z pestrobarevných kousk? skla. Je dobré v?d?t, že s touto myšlenkou nep?išel sv?toznámý Louis Tiffany, který si ale p?ivlastnil všechnu slávu.

Krom? výborn? podaného životopisu m? ale Poledne u Tiffanyho bavilo i kv?li dob? a míst?, ve kterém se odehrává. Mám slabost pro každou knihu z ulic Manhattanu a když se k tomu ješt? p?idá p?elom devatenáctého a dvacátého století, tak mn? hned bylo jasné, že tato kniha bude láska na první za?tení.

Jerúldelger. Yan Manook. Kniha Zlín 2016.

O této mongolské detektivce s nezapamatovatelným názvem jsem se už zmi?ovala na svém Facebooku. Jerúldelger m? zaujal p?edevším tím, do jakého prost?edí je zasazen. Snad ješt? nikdy jsem ne?etla p?íb?h odehrávající se v sou?asném Mongolsku. V knize jsou nepatrné narážky na to, jak málo toho mongolové ví o evropské historii a kultu?e. A snad ješt? mí? toho my v Evrop? víme o Mongolsku. V Jerúldelgerovi jsem tak objevovala úpln? nový sv?t, ve kterém lidé místo dom? bydlí v jurtách, ve kterém buddhisti?tí mniši dokáží vstupovat do sn? a ve kterém ješt? žijí ko?ovní pastevci.

Pokud vás bavily ?ínské thrillery od Petera Maye, ale vadila vám jejich komer?nost, tak Jerúldelger je rozhodn? dobrá volba.

D?m, ve kterém jsme vyr?stali – Lisa Jewell. Beta – Dobrovský 2016

Asi ta nejbrit?t?jší kniha, kterou jsem v poslední dob? ?etla. Hrdinové p?íb?hu jezdí na dovolenou k mo?i do Weston-Super-Mare, k objedu si dávají sendvi? s pytlíkem bramb?rek a kupují v supermarketu p?ezdobené velikono?ní dorty.

Krom? toho, že jsem na každé stránce rozpoznávala svoji britskou každodennost, m? tahle knížka bavila i z jiných d?vod?. Tak p?edevším je to detailní sonda do duše ?lov?ka postiženého chorobným hromad?ním v?cí. S tímto tématem jsem se v literatu?e zatím ješt? nikdy nesetkala. Jsem proto ráda, že ho n?kdo tak podrobn? zpracoval a já jsem tak m?la možnost poznat a zkusit pochopit n?co, co mn? bylo dosud úpln? cizí.

Mimo to mám ale také pocit, jako by se tato kniha snažila být mementem toho, jak snadné je ve sv?t? nikdy nekon?ících p?íležitostí k nakupování ?ehokoliv sklouznout do úniku v podob? rozkoše z hromad?ní materiálních radostí. Matka hlavní hrdinky je okouzlená tím, kolik exotických p?íchutí jogurt? se jí v supermarketu nabízí, nedokáže odolat nákupu lákavých váno?ních dekorací a pot?ebuje mít vše, co se jí v obchod? zalíbí. Myslím, že obzvláš? v Anglii, kde si krom? zdraví m?žete koupit snad úpln? cokoliv, ?lov?k ješt? snázeji propadne pocitu, že i št?stí je na prodej a že si ho m?že uzav?ít mezi st?ny svého domu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..