And?lí?ká?ka – recenze

Audio kniha And?lí?ká?ka zaujme svým netradi?n? pojatým detektivním p?íb?hem, ale ješt? víc je fascinující její zvukové provedení.
audiotekaCZ-copy

Taková b?žná audio kniha se totiž skládá z ?etby samotného p?íb?hu a n?jaké té hudby odd?lující jednotlivé kapitoly. Podpr?m?rné audio knize chybí ony hudební p?ed?ly a u nadpr?m?rné audio knihy tv?rci dop?ejí poslucha?i n?co málo navíc jako je t?eba druhý interpret nebo pár zvukových efekt?.Nakladatelství Motto šlo ovšem p?i tvorb? audio knihy And?lí?ká?ka ješt? o kus dál.

Když n?kdo v téhle audio knize seškrabává ze st?n starou omítku ozve se z nahrávky škráb škráb; když jede hlavní hrdina autem, ?etbu doprovází zvuk jedoucího auta a když n?kdo vyst?elí… Samoz?ejm? se ozve zvuk st?elby…

Zvuky to ovšem nekon?í… Knihu ?tou dva interpreti – Zden?k Junák ?te p?íb?h odehrávající se v p?ítomnosti a všechny mužské role a Silva Talpová má na starost vypráv?ní o minulosti a samoz?ejm? všechny ženské role.

Toto rozd?lení interpret? na ženské a mužské role je perfektní a je to p?esn? to, co mn? chyb?lo v audio knize Když Nietzsche plakal, kde si ženský hlas vysloužila pouze Lou Salomé a taková paní Breurová mluvila spíš jako chlap.

Jenomže na p?íkladu And?lí?ká?ky se ukazuje, že ideální knihu ned?lá pouze velké množství zvukových efekt? a více interpret?.

Doplnit vypráv?ní zvuky je rozhodn? dobrý nápad, který dokáže vypráv?ní p?íjemn? oživit. Bohužel, nevím, ?ím to je, ale v p?ípad? této nahrávky n?které ze zvuk? zní p?íliš k?iklav? a um?le. Nap?íklad zvuk polibku rozhodn? nep?ipomíná polibek, ale naopak p?sobí docela strašideln?. A tak stejn? st?elba ke konci knihy evokuje spíš palbu ze samopalu a ne jeden výst?el z revolveru, o kterém hovo?í text.

Zajímavé v p?ípad? And?lí?ká?ky také je to, jak zvukové efekty nahrazují to, co je v p?ípad? jiných audio knih sou?ástí interpretova p?ednesu. Nap?íklad v mé snad nejoblíben?jší audio knize Není p?ání jako p?ání Jana Stryková svým hlasem dokáže hrdinku p?íb?hu rozesmát, rozkašlat i rozplakat. Naopak v And?lí?ká?ce toto všechno obstarají zvukové nahrávky (nahrávka kašle, smíchu i plá?e( a tak už tu není prostor pro herecký výkon samotného interpreta.

Audio kniha And?lí?ká?ka je prost? zajímavý experiment. Je moc fajn, že tu taková audio kniha je a pokud se nakladatelství Motto v p?íští své nahrávce dokáže vypo?ádat s t?mi n?kolika nešvary, myslím, že tu brzo budeme mít dokonalou audio knihu.

A jak je to se samotným p?íb?hem And?lí?ká?ky?

O tom vám toho rad?ji moc neprozradím, protože já když za?nu n?co vykládat, nejsem k zastavení a za chvíli bych vám vyzradila, kdo je vrah, kdo jak um?el a kdo koho podvád?l.

P?esto ale nedokáži neupozornit na to, že And?lí?ká?ka je pozoruhodná tím, jak má naprosto jinou stavbu p?íb?hu než v?tšina ostatních detektivních román?. V?tšinou se na za?átku knihy totiž stane n?co hrozného a zbytek p?íb?hu je o ?ešení následk?. Naopak zde se celým p?íb?hem až do samotného konce prolíná tušení toho, že se n?co strašného teprve má stát.

A taky že stane…

Už se bojíte!?

Camilla Läckbergová, And?lí?ká?ka, Motto 2015.

Mlo?í hodnocení: 85%

One thought on “And?lí?ká?ka – recenze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..