Datlovo-mandlové kuli?ky s fleur de sel

M?j nejoblíben?jší strom je baobab

Když jsem byla malá, zaujal m? jeho vzhled v dokumentech z africké p?írody (na kterých jsem asi jako každé dít? ujížd?la). Pozd?ji jsem se n?kde do?etla o legend? vypráv?jící, pro? baobab vypadá tak jak vypadá a zalíbila se mi p?edstava toho, jak afri?tí bohové vztekle mrskají baobaby o zem a ty potom rostou ko?eny vzh?ru (legend je mnoho, v každé je jiný d?vod, pro? b?h baobab vyrval ze zem?, takže se dá p?edpokládat, že hodn? baobab? naštvalo hodn? boh? – a? žije religionistika). 

Na Florid? ve m?st? Homestead v botanické zahrad? plné užitkových rostlin, ke?? a strom? se mi splnil m?j d?tský sen a já jsem uvid?la baobab na vlastní o?i (nebo spíš vlastní ruce). Takže, když v ?ervencové zaje?í krabici p?išel i baobab prášek, byla jsem nadšená, že mám kousek svého oblíbeného stromu v kuchyni. Mimo to se také vysv?tlila záhada, pro? si na Florid? baobab rostl mezi banány, cukrovou t?tinou, klobásovníkem (takový strom vážn? existuje), avokádem a dalšími jedlými stromy. P?iznávám, do p?íchodu ?ervencových zajíc? m? n?jak nenapadlo, že i baobab má plody, které se jí a tak jsem jeho roli ve Fruit and Spice Parku spat?ovala hlavn? v okrasné úloze, protože baobab je tak super, že by m?l r?st úpln? všude (v?etn? naší zahrádky). 

Po té, co jsem zjistila, že rozhodn? není dobrý nápad p?idávat baobab prášek do domácích jogurt?, rozhodla jsem se ud?lat domácí ?okoládové ty?inky s baobabem podle blogu Kašul?in švyhíc

P?i procesu výroby jsem se ale v souvislosti s baobab práškem nechala tak unést vzpomínkami na Floridu, že mi n?jak ujela ruka a z ty?inek byly kuli?ky podobné t?m, které v Miami na ?okoládovém festivalu vyráb?la paní z Whole Foods Marketu, aby ameri?an?m ukázala, že se dá jíst i zdrav?. A aby podoba byla dokonalá, rozhodla jsem se (po té, co jsem se smí?ila s tím, že ty?inky vážn? mít nebudu), kuli?ky obalit ve sm?si kakaa a fleur de sel (jemná vlo?ková s?l). Pravda, v Miami kuli?ky balily do uzené soli, ale vzhledem k tomu, že samotná fleur de sel je v Brn? skoro jako s?l nad zlato (musím být ráda i za ty dv? piksli?ky, které jsem si dovezla z Alsaska) a nevymýšlet si takové speciality jako je uzená s?l. 

Pokud vás ale neláká kombinace kakaa a soli, zkuste obalit kuli?ky do strouhaného kokosu nebo opražených o?íšk?.

Ingredience

130 g mandlí

130 g sušených datlí

40 g slune?nicových semínek

20 g kakaa

15 g rozpušt?ného kokosového oleje

1 lžíce baobab prášku (nemusí být, pokud nemáte, ale celé v?ci dodá vydatnou dávku vitamín? a minerál?)

50 g sušeného ovoce (já jsem zkusila sušené moruše, ale myslím, že p?íšt? rad?ji sáhnu po sušených višních).

n?kolik špetek fleur de sel ale kakao na obalování

Postup

Mandle si nejlépe p?es noc namo?íme (krásn? zk?ehnou a lépe se mixují).

Mandle slijeme, osušíme a rozmixujeme v mixéru nebo food procesoru. 

K mandlím p?idáme datle a vše op?t rozmixujeme, až se sm?s mandlí a datlí za?ne spojovat.

P?idáme slune?nicová semínka a vše zase dob?e rozmixujeme.

Do sm?si p?idáme kakao, kokosový olej a p?ípadn? baobab prášek a sm?s naposledy po?ádn? rozmixujeme.

Do sm?si p?idáme na drobné kousky nakrájené ovoce a za?neme tvo?it kuli?ky velikosti sousta, které obalujeme ve sm?si kakaa a fleur de sel (pokud jsme odvážní) a nebo ve strouhaném kokosu (pokud odvážní nejsme).

T?sn? p?ed tím, než do sm?si p?idáme sušené ovoce sm?s m?žeme ješt? promixovat s malým množstvím vody. Hmota je potom mén? lepkavá, ale na kuli?ky zase h??e chytá kakao a s?l. Takže je to v?c osobního vkusu a preferencí.