Muzeum nové generace ve Ž?á?e nad Sázavou

Muzeum ve Ž?á?e zní jako ta nejv?tší nuda. Realita je ale úpln? jiná. Tohle je to nejlepší muzeum, které jsem kdy navštívila.

Celý život jsem žila v p?edstav?, že Ž?ár nad Sázavou je to nejmí? vzrušující místo na sv?t?. Z chvil strávených u babi?ky na Vyso?in? jsem získala dojem, že Ž?ár je to místo, kam se musí, pokud chcete o trochu v?tší výb?r, než co vám nabízí t?ch pár novom?stských obchod? a zárove?, že Ž?ár není místo, kam se jezdí za kulturní nebo p?írodní krásou.

Výjimkou je samoz?ejm? poutní kostel Zelená hora od Santiniho. Vždycky, když jsem ve škole otev?ela u?ebnici na stran? s fotografiemi ?eských památek zapsaných v UNESCO a uvid?la tuto p?ticípou stavbu, cítila jsem se tak trochu hrdá na to, že jsem se narodila jenom kousek od tak p?vabného místa.

Když jsme proto nedávno p?emýšleli nad tím, v ?em by m?la spo?ívat kulturní vložka našeho víkendu na Vyso?in?, nadšen? jsem prosazovala výlet práv? na Zelenou horu.

?áru p?es rozpo?et nám ale ud?lal harmonogram zimních prohlídek na Zelené ho?e, které se konají jenom od 27. do 31. prosince.

Tak co je ve Ž?á?e ješt? p?kného k vid?ní?

Prý je tam n?jaký zámek a muzeum.

Pchaaa, muzeum veŽ?á?e!? To si d?láte srandu. To bude asi po?ádná nuda!

Pokud ale ?lov?k nechce chodit jenom po lese, není toho ve Ž?árských vrších moc na výb?r a tak p?ipraveni na muzeum plné vitrín plných zaprášených exponát? jsme vyrazili do Ž?áru. K informaci, že se jedná o muzeum nové generace jsem v kombinaci s mými p?edsudky v??i Ž?áru byla dost skeptická.

Že tohle muzeum ale bude trochu jiné, napov?d?la hned milá paní u pokladny, která nás uvedla v údiv, když nám oznámila, že psi m?žou úpln? všude. Ano, úpln? všude znamená, že psi m?žou i do muzea a prost? úpln? všude.

Druhým milým p?ekvapením bylo vo?avé WC a uzamykatelné šatní sk?í?ky. Takový luxus se hned n?kde nevidí.

A potom to p?išlo!

Pokud pat?íte k t?m lidem, kte?í odmítají audiopr?vodce, protože máte pocit, že to hrozn? zdržuje a že je trapný, chodit se sluchátky na hlav?, ud?lejte pro jednou výjimku a audiopr?vodce si hned u pokladny vezm?te. Bez toho expozice nemá význam.

Muzeum na zámku ve Ž?á?e nad Sázavou je totiž opravdu bez nadsázky muzeem nové generace. Takhle se podle m? má vypráv?t historie.

Ž?árské muzeum nové generace v prostorách zámku rodiny Kinských vypráví p?íb?h bývalého cisterciáckého kláštera, jehož opat také stojí za vybudováním kostela na Zelené ho?e.

Tady vás ale neunudí zdlouhavé texty plné dat a nezáživných informací. A dokonce zde není ani jediná vitrína se zaprášenými exponáty.

Hlavní roli v tomto muzeu hraje audiopr?vodce, skrze kterého k návšt?vník?m promlouvají historické postavy.

Na zdejším audiopr?vodci je ale neobvyklé, že je synchronní s b?žícími video projekcemi a že jej dokážete ovládat n?kterými exponáty. T?eba, když za?nete obracet listy v replice historické knihy, za?ne se na její prázdné stránky promítat obrazový doprovod k p?íb?hu, který slyšíte ve sluchátkách. Až skon?í jedna kapitola, oto?íte stránku a video i audio se znovu sami spustí a pokra?ují ve vypráv?ní.

Ješt? víc než tyhle technické vychytávky m? nadchlo, jak se auto?i expozice postavili k vypráv?ní celého p?íb?hu. Místo toho, aby návšt?vníky zahrnuli nepodstatnými informacemi, snaží se p?edat pocity a myšlení lidí, kte?í v té dob? žili.

V hlav? mn? utkv?la v?ta z vypráv?ní jednoho z dávných mnich?, který ?íká: “Vy jste to nezažili. Vy jste tady tehdy nežili.”

V dob? budování ž?árského kláštera samoz?ejm? nežili ani tv?rci výstavy. P?esto se ale pohnutky tehdejších lidí snaží pochopit a sdílet je i s návšt?vníky expozice.

A p?esn? tak má podle m? správné muzeum vypadat. Aniž bysme si p?e?etli jedinou nekone?n? dlouhou informa?ní tabuli, budu si rozhodn? pamatovat, jak se jmenoval zakladatel ž?árského kláštera, jak se jmenoval opat, který vybudoval Zelenou horu a v kterém století byl poutní kostel postaven.

Krom? nezapomenutelné výstavy mají ve ž?árském muzeu také výbornou kavárnu a neodolatelný suvenýrkový obch?dek.

Ne, vážn? zde neprodávají plyšového opata ani ký?ovitou repliku Zelené hory. Místo toho si tady m?žete koupit deskovou hru Vyso?ina od Albi, bylinkové ?aje z nedaleké farmy, výborné perní?ky nebo vkusné hra?ky.

A z kavárny nesmíte odejít, dokud neochutnáte vynikající zákusky, co se skrývají v pultu u pokladny. Rozhodn? je nep?ehlédn?te. Nám se to tém?? stalo a musím ?íct, že bez ochutnání kaštanového dortíku by m?j život byl o dost chudší.

Na zámku je také možné se ubytovat v jednom ze t?í pokoj? umíst?ných ve v?ži, ulovit si pstruha ve st?edov?kých sádkách nebo absolvovat n?kterou z komentovaných prohlídek. Dokonce zde mají i speciální prohlídku pro nevidomé.

Navíc, hned od zámku vedou dva okruhy okolní krajinou. Takže, pokud se rozhodnete ubytovat v zámecké v?ži a strávit zde víkend, tak se ur?it? nebudete nudit.

A to jsem si ješt? nedávno myslela, že ve Ž?á?e nad Sázavou není nic p?kného. A dnes p?emýšlím, kdy tam znovu vyrazíme na celý víkend.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..