Princezni?kovská pohádka pro dosp?lé

Recenze audioknihy Jediné pravé lásky od Taylor Jenkins Reidové.

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg

Už název audioknihy napovídá, že toto bude p?edevším hol?i?í ?tení. A skute?n?, po úvodní kapitole se poslucha? p?enese do období st?edoškolských let hlavní hrdinky Emmy. A tady to je vážn? jako Beverly Hills nebo jiná romance pro teenagery. Krom? toho, že nezletilou Emmu jednou zatkli policisté za pití alkoholu, ji v?bec nic zlého netrápí. Má skv?lou kamarádku, chápající rodi?e a p?edevším chodí s klukem svého srdce.

Jenomže idylka brzy skon?í. Emmin vysn?ný kluk Jesse, který te? už je jejím manželem, havaruje s vrtulníkem a stane se nezv?stným. Emma si musí po období bolestivého truchlení nakonec p?iznat, že Jesse je mrtvý a že ona musí jít dál.

Osobn? tuto ?ást knihy považuji za tu nejzda?ilejší. Ne, že by m? bavilo se vyžívat v cizím nešt?stí. Jenom mám pocit, že tato ?ást p?íb?hu se nejvíc blíží realit? a že to, co potkalo Emmu, se m?že stát každému. Je proto povzbudivé p?e?íst si o tom, jak se s tím Emma i navzdory velké bolesti dokázala vyrovnat.

Dál už to je ale zase princezni?kovská idylka. Emma se zasnoubí se Samem, který ji na st?ední škole tajn? miloval. Všechno vypadá naprosto dokonale. Jenomže potom se objeví nezv?stný Jesse, který Emmu stále miluje a chce ji zp?t.

V?ele doporu?uji, aby tuto knihu ne?etla žádná žena, která práv? není vroucn? milována minimáln? jedním mužem. Nap?íklad v porozchodovém stavu ?íst o tom, jak Emmu miluje Sam i Jesse tak, že by kv?li ní hory p?enášeli, m?že být dost bolestné.

Zárove? ale musím p?iznat, že Jediné pravé lásky jsem poslechla tém?? jedním dechem. P?ece jenom jsem žena a tak romantický p?íb?h o lásce k životu také ob?as pot?ebuji. Jenom si myslím, že knize by neuškodilo, kdyby se autorka snažila víc p?iblížit realit?. Knize by mnohem víc slušelo, kdyby všichni nebyli tak neuv??iteln? pozitivní a americky rozesmátí. Ony totiž v život? v?ci nedopadají vždy tak š?astn? jako v amerických románech.

Jediné pravé lásky se vším tím svým p?ehnaným optimismem tak p?sobí p?edevším jako princezni?kovská pohádka pro dosp?lé. A p?itom autor?iny úvahy o lásce rozhodn? nejsou k zahození a už jenom kv?li nim se hodí si audioknihu poslechnout.

Co se mn? ale hodn? líbilo byl p?ednes Kláry Issové. P?i poslechu audioknihy jsem m?la neodbytný pocit, že její hlas roste s knihou. V kapitolách z pubertálních let hrdinky, Klára Issová zní mnohem víc hol?i?kovsky a naivn?, než v t?ch ?ástech, kde se Emma potýká s bolestí ze ztráty a kde se zmítá v nejistot?, zda chce žít s Jesseym nebo se Samem. Celých dev?t hodin poslechu jsem m?la pocit, že kdyby Emma opravdu existovala, m?la by p?esn? tento hlas.

Taylor Jenkins Reidová. Jediné pravé lásky. Audiotéka 2017.

Mlo?í hodnocení: 80 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..