Drsná porodní bába ze severu

Recenze audioknihy Porodní bába od Katji Kettu.

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg

?as od ?asu narazím na knihu, kterou je mn? vyložen? nep?íjemné ?íst. Pokud ta nep?íjemnost plyne z p?íliš plytkého nám?tu nebo špatného podání, nemám problém takový titul odložit a už se k n?mu nevrátit. Horší to je s knihami, které jsou nep?íjemné, protože jsou p?íliš pravdivé. Trp?la jsem p?i poslechu Krvavých zemí a te? s Porodní bábou to nebylo o nic lepší. Nerada poslouchám nep?íjemné v?ci o sob? samé ani o sv?t? všeobecn?. ?lánky o Severní Korei nebo Miloši Zemanovi proto zásadn? ignoruji. Ob?as ale mám pocit, že bych m?la vystr?it hlavu ze své r?žové bubliny a postavit se nep?íjemné realit? ?elem. Porodní bábu jsem proto do?etla, i když to rozhodn? nebyl zážitek, který bych m?la chu? si v nejbližší dob? zopakovat.

Porodní bába pochází z Finska. Narozdíl od svých koleg? píšících severské krimi si ale její autorka Katja Kettu moc nemusela lámat hlavu s vymýšlením brutalit. D?jiny tuto nep?íjemnou ?ást obstaraly za ni.

Kniha se odehrává b?hem roku 1944 na území Finska a Norska. Pro vále?né d?ní je to prostor, který nám zde ve st?ední Evrop? není moc znám a tak už to je dobrý d?vod, pro? si Porodní bábu p?e?íst. Snad ješt? podstatn?jším d?vodem, pro? si této knihy všimnout je ale skute?nost, že ?asové období, ve kterém se p?íb?h odehrává, moc není znám ani samotným Fin?m. Spojenectví mezi Finskem a nacistickým N?meckem p?edstavuje pro Finy nep?íjemnou kapitolu d?jin, o které se rad?ji moc nemluví.

Celý d?j knihy odstartuje bláznivé poblouzn?ní hlavní hrdinky, která se až moc zakouká do pohledného d?stojníka SS a rozhodne se ho následovat klidn? i do horoucích pekel. Tam se bohužel opravdu brzy ocitne, protože se kv?li své lásce rozhodne pracovat jako zdravotní sestra v zajateckém tábo?e Titovka. Zde zažije v?ci, o kterých je t?žké i jenom ?íst.

D?j je vypráv?n t?emi hrdiny. Nejvíce prostoru pochopiteln? zaujímá vypráv?ní porodní báby Vílo?ky. To ale pravideln? prokládají zápisky špiona Mrtvého muže a Vílo??ina milence Johannese.

Je zajímavé nahlížet na události hned ze t?í perspektiv, které se vzájemn? dopl?ují a d?j postupn? propojují. Mén? pozornému ?tená?i m?že možná d?lat trochu problém se ve všech ?asových rovinách a vyprav??ích zorientovat. Našt?stí jednotlivé kapitoly vždy ozna?uje datum a místo, kde se d?j bude odehrávat. Pozorného poslucha?e ovšem tato hra s ?asy i postavami musí rozhodn? bavit. Kompozici knihy a to, jak autorka postupn? skládá celou mozaiku dohromady, považuji za jednu z nejsiln?jších stránek p?íb?hu.

T?i r?zní vyprav??i si také p?ímo ?íkají o to, aby se z knihy stala audiokniha a každého z hrdin? ?etl jiný interpret.

V Porodní báb? se Katja Kettu se ?tená?i rozhodn? nemazlí a není d?vod, pro? by na tom cokoliv m?lo m?nit vydavatelství OneHotBook. Obzvláš? drsný hlas Pavly Beretové se v tomto sm?ru vyvedl. Neumím si ani p?edstavit, že by Vílo?ku, která je holýma rukama schopná skolit soba, když je to pot?eba, mohl ?íst n?kdo s jemn?jším hlasem nebo mén? dramatickým projevem.

Poslouchat Porodní bábu rozhodn? není procházka r?žovým sadem. Jenomže to bohužel nejsou ani nedávné d?jiny. Práv? proto by si každý, kdo nechce strkat hlavu do písku jako pštros, m?l Porodní bábu p?e?íst. Nep?íjemné pocity vyvolané n?kolika drsnými scénami jsou naprosto nesrovnatelné s tím, co lidé kv?li zv?rskému chování druhých museli a musí vytrp?t. Už jenom kv?li tomu je nutné toto ?tená?ské nepohodlí prožít.

Katja Kettu. Porodní bába. OneHotBook 2016.

Mlo?í hodnocení: 90 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..