Kontroverzní Etrusk

Recenze audioknihy Tajemný Etrusk od Mika Waltariho.

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg

Když jsem p?ed mnoha lety ?etla Egyp?ana Sinuheta, byl to jeden z mých nejsiln?jších ?tená?ských zážitk?. Pohltil m? spletitý p?íb?h i Waltariho popisy antického sv?ta. Hodn? jsem se proto t?šila, že to stejné zažiji i u Tajemného Etruska. T?šila jsem se na vypráv?ní, které m? pohltí a od kterého se nebudu moci odtrhnout.

Bohužel jsem si neuv?domila, že s rozhlasovými hrami se to ke knižním p?edlohám má stejn? jako s v??nou otázkou film versus kniha. Pat?ím k t?m lidem, kte?í dávají p?ednost knize p?ed filmem. P?íb?h zhušt?ný do pár hodin m? nedokáže nikdy po?ádn? uspokojit.

A stejn? se to má i s Tajemným Etruskem. V Audiotéce totiž není kompletn? na?tená kniha ale pouze záznam desítidílné rozhlasové hry z ?eského rozhlasu.

Kvalitní rozhlasové hry mám ráda a Tajemný Etrusk je rozhodn? kvalitní rozhlasová hra. Na nahrávce se podílelo tém?? padesát herc?; dialogy doprovází množství zvuk? dokreslujících atmosféru a nechybí ani bohatý hudební doprovod.

Problém je n?kde jinde. P?i poslechu nahrávky jsem neustále postrádala pocit, že ?tu knihu, která m? dokáže oslovit a zaujmout. M?žu ?íct, že vím o ?em je d?j Tajemného Etruska, v?bec ale netuším, jaká je samotná kniha Tajemný Etrusk.

Pochopiteln? toto je riziko, se kterým by ?lov?k m?l po?ítat, když se do poslechu rozhlasové adaptace tak rozsáhlého díla pouští. Já jsem si toto p?i výb?ru audioknihy neuv?domila a potom jsem byla zklamaná.

V mém zklamání m? ale ješt? p?ekvapovalo to, jak špatn? jsem se do celého zdramatizovaného d?je dostávala. S audioknihami mám v?tšinou opa?nou zkušenost. Díky mluvenému slovu m? baví ?asto i knihy, které by m? jinak nudily nebo které bych si bez audioknihy nikdy nep?e?etla. V p?ípad? Tajemného Etruska mn? ale kv?li absenci jednotné linky vypráv?ní trvalo dlouho, než jsem se s d?jem dokázala jakžtakž ztotožnit. Minimáln? první t?i hodiny jsem musela d?j skládat ze st?ípk? jednotlivých rozhovor? a domýšlet se, co cht?l vlastn? Mika Waltari ?tená?i sd?lit.

A ješt? jedna v?c m? na formátu takto rozsáhlé rozhlasové hry p?ekvapila. B?žn? audioknihy poslouchám u r?zných ?inností jako je úklid, va?ení nebo jízda v aut?. Ani p?i jedné z t?chto aktivit se ale Tajemný Etrusk nedal dost dob?e poslouchat. Nejhorší to bylo asi v aut?. Zpracování Tajemného Etruska se do hlu?ného dopravního prost?edku v?bec nehodí. Problém je v tom, že herci chvíli k?i?í, potom hned zase šeptají a jejich slova se tak neustále ztrácejí v hluku motoru. P?i domácích pracích, kdy ?lov?k nahrávce nev?nuje sto procent své pozornosti, je zase t?žké se soust?edit na d?j vypráv?ný formou dialog? mezi desítkami r?zných postav. Tajemný Etrusk se tak v?bec nehodí pro kulisový poslech. Jediné, jak se dá tato kniha vychutnat, je sednout si do seda?ky, nalít si skleni?ku italského vína a zaposlouchat se do p?íb?hu jako když ?lov?k sleduje film.

Pokud tedy pat?íte mezi ty poslucha?e, kte?í si audioknihy vychutnávají tímto soust?ed?ným poslechem, potom v??ím, že vás Tajemný Etrusk dokáže nadchnout mnohem víc než jakákoliv jiná kniha ?tená jedním hercem. Pokud ale hledáte n?co, co vám ukrátí ?as p?i jízd? autem nebo p?i cvi?ení, tak rad?ji sáhn?te po n??em poslechov? mén? náro?ném.

Mika Waltari. Tajemný Etrusk. Radioservis 2015.

Mlo?í hodnocení: 65 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..