Minierova Tma dokáže pohltit

Recenze audioknihy Tma od Bernarda Miniera.

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg

Po té, co Bernard Minier v druhém díle své série trápil ?tená?e detailními popisy brutálního mu?ení Servazovy p?ítelkyn?, v další své knize našt?stí ubral a stvo?il rafinovanou zápletku bez zbyte?ného násilí.

Minierova t?etí kniha je od jeho p?edchozích d?l netradi?ní hned z n?kolika d?vod?.

Tak zaprvé, jen se tu tak lehce mihne vzpomínka na šíleného vraha Hirtmana, se kterým má Martin Servaz hodn? nevy?ízených ú?t?. Ale i postava samotného vyšet?ovatele je zde trochu upozad?na. Martin Servaz v?tšinu Tmy tráví v sanatoriu pro policisty trpící syndromem vyho?ení. Aby si n?jak ukrátil volný ?as, seznamuje se s p?ípadem rok staré sebevraždy. Když už p?ijde na v?c a má ochránit život možné ob?ti zlo?inu, n?jak mu to nevyjde. Pravda je taková, že postava Martina Servaze je tu ve srovnání se samotným p?íb?hem mnohem mén? d?ležitá než v p?edchozích dílech.

Hodn? zajímavá mn? také p?ijde inspirace operou a divadelním prost?edím. Bohužel jsem operní analfabet, tak nedokážu posoudit, zda i samotná zápletka n?jak hloub?ji souvisí nap?íklad s operními librety. Nápad použít pro pojmenování kapitol pojmy z operní terminologie je každopádn? hodn? zajímavý.

A nakonec, ze všeho nejneobvyklejší je samotný p?íb?h. Krom? toho, že Bernard Minier výrazn? ubral na popisované brutalit?, netradi?ní také je, že úst?edním tématem p?íb?hu není vyšet?ování vraždy.

Místo toho, aby se zde vyšet?oval uskute?n?ný zlo?in, v?tšinu knihy sledujeme to, jak samotný zlo?in probíhá. Tma rozhodn? není vhodná literatura pro bázlivé ženy, které tráví temné zimní ve?ery o samot?.

Mile m? také p?ekvapilo, když se ukázalo, že p?íb?h nekon?í smrtí jedné z hlavních postav, i když na první pohled se v ten okamžik mohlo zdát, že už není nic víc, co by bylo možné k tomu dodat. Jako kdyby bylo skon?eno jedno d?jství a druhé za?ínalo a paradoxn? se až znepokojiv? podobalo už odehranému p?íb?hu.

Zápletka knihy je rozhodn? dost originální a neot?elá. Je proto škoda, že p?íb?h ob?as kazilo p?ílišné p?ehán?ní popisovaných scén. Nap?íklad chování ignorantských policist? v??i Christine je pro m? jenom t?žko uv??itelné. Naopak by knize mnohem víc slušelo, kdyby se Bernard Minier dokázal oprostit od zbyte?né p?emršt?nosti a nepopisoval vše ?ernobíle.

A jak je na tom Tma po zvukové stránce?

Stejn? jako p?edchozí díly i Tmu op?t na?etl Ji?í Žák. Dalo by se ?íct, že s tímto hlasem se to má jako s Marmite. Bu?to jej m?žete milovat nebo nenávid?t. Zvláštní je, že tak jak p?icházím na chu? Marmite, tak stejn? mn? i stále víc sedí hlas Ji?ího Žáka. P?iznávám, že když jsem si Tmu stahovala na svoji audio poli?ku, up?imn? jsem se na ten temný p?ednes t?šila.

Co se ale bohužel ani v t?etím díle série nezlepšilo je to, jak Ji?í Žák ?te anglické názvy. Moc nerozumím tomu, pro?, když se v textu objeví nap?íklad anglický název n?jaké písni?ky, Ji?í Žák t?ch pár slov ?te jako dít? v první t?íd?, které má problém s p?elouskáním neznámého slova. V takových chvílích je z hlasu Ji?ího Žáka cítit p?ehnaná snaha o nezaškobrtnutí, což m? jako poslucha?e vždy vytrhne z jinak p?íjemného pono?ení se do nahrávky.

Bernard Minier. Tma. XYZ 2016.

Mlo?í hodnocení: 90 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..