Muzeum ponorek v Gosportu nadchne i suchozemce

Krom? historických dok? v Portsmouthu se na jihu hrabství Hampshire nachází také muzeum ponorek Royal Navy Submarine Museum. ?ty?i ponorky a výborn? zpracované interaktivní expozice p?esv?d?í i toho nejzap?ísáhlejšího klaustrofobika, že ponorky m?žou být zábavné.

HMS Alliance

Už je to n?jaký ?as, co jsme se v Portsmouthu
pomysln? nalodili na p?ívoz sm?r muzeum ponorek v Gosportu.

Portsmouth

Pokud jste ale nepozorní turisté, dost možná se vám b?hem cesty stalo, že místo v ponorkovém muzeu jste skon?ili v muzeu výbušnin Explosion – the Museum of Naval Firepower.

V tu chvíli, kdy to ?lov?k zjistí, se vám chce bre?et. Další lodi?ka jede za hodinu a p?l a vy jste odsouzeni k tomu, strávit ?as v muzeu, které jste necht?li vid?t ani v tom nejhorším snu.

Z pozice ?lov?ka, který muzeum výbušnin navštívil, vám musím ?íct: Nezoufejte. Samoz?ejm?, že my jsme sem nep?ipluli omylem. Taková chyba by se nám nikdy nestala.

Muzeum Explosion je vážn? zajímavé místo. Kde jinde si m?žete prohlédnout podmo?skou pumu v?etn? jejich útrob, ošahat si atomovou bombu a vyzkoušet si palbu ze samopalu. Je to prost? jedine?ná p?íležitost, kdy máte šanci v sob? objevit to nebohé utla?ované dít?, které touží ni?it vše kolem sebe.

Ale te? už rad?ji hurá do ponorkového muzea Royal Navy Submarine Museum. To je místo pro opravdu dosp?lé a otrlé chlapy.

Strašidelný potáp??

V Royal Navy Submarine Museu uvidíte hned ?ty?i ponorky a jeden batyskaf.

První ponorkou, kterou zde uvidíte je miniaturní výzkumná ponorka pro jednoho v?dce umíst?ná u vchodu do celého areálu. Ješt? lepší než tohle vozítko je ale hlubinný potáp??ský oblek. Pokud jste slabší povahy, tak vás tohle monstrum ješt? pár nocí bude pronásledovat ve snech.

Uvnit? HMS Alliance

Jedním z nejv?tších lákadel muzea je ovšem HMS Alliance. Tato ponorka byla sestrojená pro boj v 2. sv?tové válce. Zvít?zit se ale povedlo d?ív než dostav?t ponorku. Ta mo?e sv?ta spat?ila až v osudovém roce 1945. Našt?stí ale lidstvo nelenilo a HMS Alliance našla dalších osmadvacet let uplatn?ní ve Studené válce.

Expozice v útrobách ponorky je ukázkou toho, jak hrav? si Angli?ané umí poradit s jakýmkoliv muzejním kouskem. P?ed HMS Alliance jsem m?la tu ?est navštívit už t?i jiné ponorky. Nikde ale nem?li interiér ponorky tak dob?e zpracovaný jako zde.

HMS Alliance je zaparkovaná na b?ehu mo?e, takže je vid?t celý její trup a každý, kdo k ní p?ichází, už z dálky m?že obdivovat její temnou dominanci.

V nitru ponorky se nachází zachované interiéry. Vnímat je budete snad jenom krom? chuti všemi smysly. Našt?stí tv?rci expozice byli tak milosrdní, že návšt?vníky ušet?ili ?ichového zážitku osmdesáti muž? na palub? bez sprchy, kte?í pravideln? ve?e?eli fazole. Jinak ale ucítíte, uslyšíte a uvidíte vše podstatné z každodenního d?ní na palub?.

Holland I

HMS Alliance je super. já jsem ale byla u vytržení z ponorky Holland I. Jen málo kdy v život? se vám totiž poda?í dostat se do útrob ponorky z roku 1901. Ruku na srdce, já jsem netušila, že na po?átku dvacátého století v?bec existovala plavidla schopná se pono?it pod mo?skou hladinu. Holland I to dokázal. Bohužel v roce 1913 pod hladinou zmizel tém?? na vždy. Až v osmdesátých letech byl vrak téhle úžasné ponorky znovuobjeven.

Torpéda uvnit? Holland I

Dnes je Holland I zaparkovaný v gosportském muzeu. Nejúžasn?jší mn? ale p?ijde, že každý m?že vstoupit dovnit? ponorky a osahat si ji ze všech stran. Žádné sklo ani zábrany vás od tohoto zázraku techniky neodd?lují.

Ve srovnání s Hollandem I trochu nudn? p?sobí malá ponore?ka z 2. sv?tové války ve vestibulu muzejní budovy. Moc se jí nezdržujte. První patro skrývá mnohem víc zábavy.

Americký p?edch?dce ponorek

Na milovníky historie zde ?íhá replika batyskafu zvaného Turtle z Americké války o nezávislost. Fascinující, že se Washingtonovi poda?ilo v?bec najít n?koho, kdo byl ochotný se v tomto ?ábelském výtvoru pono?it pod hladinu.

D?ti a každou hravou duši v prvním pat?e muzea také pot?ší expozice vysv?tlující principy, na kterých ponorky fungují a objas?ující n?které aspekty života v ponorkách. U interaktivních panel?, ?ichových ukázek, experiment? a film? budete schopní strávit hodiny a hodiny.

Výzkumná ponorka v?etn? pr?zkumník?

Pokud jste si celý život mysleli, že ponorky nejsou nic, co by ve vás dokázalo rozpoutat silné emoce, tak vám zaru?uji, že až budete opoušt?t muzeum ponorek v Gosportu, nebudete chtít ve?er d?lat nic jiného, než koukat na dokumenty o ponorkách a ?íst si na Wikipedii o historii ponorek.

Poloha

 • 133 km od Londýna v hrabství Hampshire

Pro? muzeum ponorek navštívit

 • Jedna z nejstarších ponorek na sv?t?
 • Interiér ponorky HMS Alliance
 • Batyskaf z Americké války o nezávislost
 • Interaktivní expozice o život? v ponorkách a fungování ponorek

Vstupné

 • Celoro?ní vstupné do muzea ponorek, historických dok? a muzea výbušnin koupené online: dosp?lí – 26.60 GBP, d?ti – 17.85 GBP
 • Lístky koupené na míst? jsou více než o t?etinu dražší
 • Vstup pouze do Royal Navy Submarine muzea koupené online: dosp?lí – 14.00 GBP, d?ti – 10.00 GBP
 • Parkování p?ed muzeem je zdarma

Kde se najíst

 • V areálu muzea je malá kavárna
 • Více možností stravování je v Portsmouthu. V areálu historických dok? se nachází Georgian Tearoom a nedaleko dok? je nákupní galerie Gunwharf Quays se spoustou restaurací

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..