Morální dilema s v?ní cigaretového kou?e

Jak spolu souvisí Rohlik.cz, cigaretový smrad a neuklizená psí éé? Víc, než by se na první pohled mohlo zdát.

Mám takový sv?j osobní pocit, že na podniky a firmy, které se tvá?í hrozn? cool a p?esv?d?ují sv?t o své dokonalosti, bych m?la klást v?tší nároky než na jejich oby?ejnou konkurenci. Když proto moje rezervace stolu pro ?ty?i, kam by se vlezl i vodící pes, zkrachuje v oby?ejné hospod?, mávnu nad tím rukou. Když se tohle ale stane v Super Panda Circus, jsem naštvaná. Tenhle podnik se tvá?í sebev?dom?, chce být n??ím víc a já od n?j proto o?ekávám neomylnost. A když už se ten omyl stane, p?edpokládám, že uslyším omluvu a uvidím snahu daný problém ?ešit. Když se to nestane (jako že se to nestalo), tak v mých o?ích takový podnik hluboce klesl a p?estávám mu jeho dokonalost v??it.

Stejn? jako Super Panda Circus vystupuje na sociálních sítích i Rohlik.cz. Když zde nakupuji, mám pocit, že nakupuji v lepším obchod?, než je t?eba Tesco. A práv? proto m? tak naštvalo, když m?j dnešní nákup smrd?l tak, že bych ho nerozeznala od chlápka, co strávil celou noc v zakou?eným pajzlu.

Jsem neku?ák, ale vždycky jsem si myslela, že jsem k smradu z cigaret docela tolerantní. To ale asi jenom proto, že mn? ješt? nikdy nikdo nekou?il v kuchyni. Ano, pan ?idi? nep?ekro?il práh domu, ale smrad z jeho cigaret byl se mnou v mé kuchyni ješt? hodn? dlouho.

Problém jsem cht?la ?ešit p?es infolinku Rohlíku. Tam se mn? nezeptali ani na ?íslo objednávky, takže jsem moc nev??ila v to, že budou podniknuty n?jaké kroky k tomu, aby se tohle víckrát neopakovalo.

Na problém jsem proto upozornila na mocné sociální síti Twitter. Do p?l hodiny už jsem byla dotázána na ?íslo objednávky a byla jsem ujišt?na, že celá kauza bude ?ešena tak, abych už nikdy nedostala žádný smradlavý nákup.

A te?, pro? to sem vlastn? celé píšu…

I v tom vzteku, který mnou cloumal nad tím, že mé i psí pamlsky smrdí kou?em, jsem p?emýšlela o tom, zda je etické si st?žovat a tím zp?sobit p?edevším komplikace kurýrovi, který mn? nákup p?ivezl. Stojí m?j smradlavý nákup za to, že n?kdo kv?li mn? p?ijde t?eba o váno?ní bonus?

Když jsem se šla za rodi?i p?esv?d?it o tom, že ta smradlavá taška není jenom moje halucinace, bylo mn? doporu?eno v Rohlíku už nenakupovat. “Když ti dovezli takovýhle nákup, tak už si od nich p?íšt? neobjednej.”

Vy?ešilo by se tím ale n?co? Myslím, že ne. Rohlik.cz by se po?ád tvá?il jako dokonalá rozvážková služba, pán by si po?ád ni?il plíce a hospody?kám by se po?ád zvyšoval krevní tlak z toho, že jejich nablýskané kuchyn? jsou poskvrn?né cigaretovým kou?em.

P?edpokládám, že m? te? minimáln? jeden Rohlíkový kurýr nenávidí a p?iznávám, že mn? taky nebylo úpln? hej, když jsem se rozhodla upozornit na jeho chybu. V tu chvíli ale ve mn? p?evládlo p?esv?d?ení, že pokud budu jenom v duchu a maximáln? v okruhu rodiny nadávat na nevyda?enou objednávku, riskuji, že za týden dostanu úpln? stejn? smradlavé potraviny. A to já nechci. Na Rohlíku nakupuji ráda. Mají tam zboží, které Tesco nenabízí a jejich rozhraní je pro m? mnohem p?ístupn?jší než Tesco. Nenakupovat na Rohlik.cz pro m? znamená nenakupovat nikde.

Samoz?ejm?, mohla bych se smí?it s tím, že prost? cigaretami smrdící nákup budu pravideln? tolerovat. Ve svém rozho??ení jsem si ale vzpomn?la na to, jak jsme se p?ed n?jakým ?asem v jedné rozkošné anglické vesni?ce zastavili a koukali do mobilu, kudy jít dál. V tu chvíli jsme si nevšimli, že náš pes tuhle chvíli využil k tomu, aby svým éé zne?istil chodník. Post?ehl to ale ?idi? v projížd?jícím aut?, zacouval k nám a na onu událost nás upozornil.

Žádný problém. éé jsme vyhodili a byli jsme rádi, že nám o tom pán ?ekl a my jsme po sob? nenechali na chodníku takový nechutný bordel.

V ?esku m? udivuje, kolik t?hle nechutností na ulicích máme. A obzvláš? m? roz?iluje, když slyším lidi mluvit o tom, jak vid?li “n?jaký prase, který to po tom svým ?oklovi neuklidilo.” No a tak pro? jste to tomu praseti ne?ekli? Uleh?ili byste chodníku o jedno neuklizený éé.

Ta rovnice je jednoduchá. Dokud se nerozhodneme s problémy, které nám vadí, n?co d?lat, tak je nikdo nikdy sám od sebe nenapraví.

Takže, i když se mn? dneska bude t?žko spát z toho, že kv?li mn? pan ?idi? možná p?išel o váno?ní odm?ny, budu doufat, že super Rohlik.cz bude víc dbát na to, aby byl vážn? super a bude svým zam?stnanc?m víc p?ipomínat, že v práci se nekou?í a že já díky tomu už nikdy nedostanu smradlavý nákup.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..