Portsmouth Historic Dockyard – sen každého námo?níka

Vrak ze šestnáctého století, lo? admirála Nelsona, p?t ponorek a mnohem víc tém?? na jednom míst?.
portsmouth_z_lodi

Když se v Londýn? projdete p?šky od nádraží Waterloo sm?rem k Toweru, narazíte hned na dv? historické lod?. A když se vydáte až k observato?i v Greenwichi, ur?it? nep?ehlédnete ?ajový klipr Cutty Sark. Z takového množství vysloužilých plavidel by ?lov?k rychle mohl nabýt dojmu, že Londýn je rájem milovník? mo?e a námo?nictví.
cutty_sark_zvenci
Ve skute?nosti je to ale tak, že to, co m?žete vid?t v Londýn?, je jenom zlomkem toho, co vám nabízí Portsmouth a jeho historické doky.

Tady máte možnost tém?? na jednom míst? vid?t ?ty?i historické lod?, p?t ponorek a spoustu námo?nických expozic.
portsmouth_z_spinnaker_tower
Píšu “tém?? na jednom míst?”, protože, abyste vid?li úpln? všechno, musíte krom? Portsmouthu navštívit i nedaleký Gosport, kde se nachází Royal Navy Submarine Museum.

Ale vezm?me to hezky popo?ádku…

V Portsmouthu vzdáleném od Londýna necelé dv? hodiny jízdy vlakem se nachází už zmín?né historické doky, kde se vy?ádí každý, kdo miluje historii, mo?e a lod?. V docích je totiž možné vstoupit na palubu t?í historických lodí a se zatajeným dechem pozorovat vrak z 16. století.

Asi nejv?tším tahákem historických dok? je práv? Mary Rose. Lo?, která se v roce 1545 potopila v bitv? o Solent a která byla více než ?ty?i sta let vydaná na pospas podmo?skému životu. 1982 Byla Mary Rose vyzdvižená z mo?ského dna a umíst?na do vlastního muzea v historických docích.
mary_rose
Netuším, jak expozice vypadala d?ív. Nyní se ale o Mary Rose hodn? mluví, protože práv? v ?ervenci byla znovu odhalena po té, co na ní byly dokon?eny všechny konzerva?ní práce. Dalo by se ?íct, že nyní vás od Mary Rose nic ned?lí a že s ní jste v jedné místnosti.

Není to tak úpln? pravda. Nejblíže jste Mary Rose v nejvyšším pat?e muzea, kde se nachází místnost se speciálním klimatem, kde m?žete z ochozu shlížet na vrak Mary Rose a sdílet s ní tentýž vzduch. Dál už ale na tuhle lo? vidíte jenom p?es sklo. I tak je ale iluze toho, že lo? procházíte z vrchní paluby až do nejhlubšího podpalubí dost v?rná.

Spole?n? s vrakem lodi bylo ze dna Solentu také vyzdviženo devatenáct tisíc artefakt?. V prostorech kolem Mary Rose je vystaven jenom zlomek z nich, který má návšt?vníky seznámit s tím, jak se za doby krále Jind?icha VIII. žilo jak v Anglii, tak i na samotné vále?né lodi.

P?iznávám, že Mary Rose Museum není práv? dvakrát blind friendly expozice a tak jsem si ji užila o dost mí?, než jak jsem se na její znovuotev?ení p?l roku t?šila. I tak jsem si ale pln? užila v?domí toho, že se nacházím v blízkosti jediné lodi ze šestnáctého století, kterou je možné na celé zem?kouli vid?t.
portsmouth_victori
Jako úplná mladice se ve srovnání s Mary Rose, která byla postavená v roce 1510, jeví HMS Victory z roku 1759.

Tahle lo? má ale taky n?kolik superlativ?, které jí d?lají možná ješt? zajímav?jší než momentáln? velmi populární Mary Rose.

HMS Victory je totiž stále ve služb? a tak to je nejdéle sloužící lo? britského námo?nictva. Krom? toho je ale HMS Victory také lodí, na které admirál Nelson vyhrál bitvu u Trafalgaru a na které byl také v záv?ru bitvy smrteln? zran?n.

Když se na HMS Victory vydáte, krom? místa, kde byl Nelson post?elen a postele, kde následn? zem?el, uvidíte podpalubí lodi, kam se muselo naskládat osm set dvacet jedna námo?ník?. Stejn? fascinující mn? p?išel i pr??ez kanónem. I když jsem p?e?etla hodn? historických román?, nikdy jsem si po?ádn? neum?la p?edstavit, jakže vlastn? takové d?lo funguje. Na HMS Victory ale princip d?la pochopí i to nejv?tší vále?né kopyto.
victori_uvnitr_dela
A pozor na sloví?ko magazine. Tím tady pr?vodce nešet?í a zoufalému návšt?vníkovi v hlav? šrotují kole?ka, co to asi v kontextu lodi m?že být.

Tak s magazínem se to má takhle. P?vodn? v angli?tin? slovo magazine znamenalo vojenský sklad a do dneška se v tomto kontextu používá. Jenomže v roce 1731 za?al Edward Cave vydávat ?asopis The Gentleman`s Magazine, protože tím cht?l upozornit na to, že jeho plátek má stejn? pestrý obsah jako vojenské skladišt?. A od té doby se magazine také používá pro ozna?ení ?asopisu. Tak tak to je s magazínem a lodním magazine.
clun_1_svetova_valka
Hned vedle HMS Victory je zaparkovaná malá lo?ka z 1. sv?tové války HMS M33. Ta byla pro ve?ejnost otev?ená v roce 2015, což bylo p?esn? sto let po jejím spušt?ní na vodu. HMS M33 má pom?rn? hezky ud?lanou expozici. Ve srovnání s HMS Victory a dalšími lodními skvosty není ale moc zajímavá, takže pokud vás tla?í ?as, nami?te si to sm?rem zp?t k pokladn? a tam si prohlídn?te HMS Varrior.
varior
Tahle lo? vypadá, jako kdyby do Portsmouthu p?iplula p?ímo z n?jakého románu Julese Verna. HMS Varrior byl v šedesátých letech devatenáctého století vrcholem tehdejšího lo?a?ského stavitelství. I když tahle ocelová lo? byla zamýšlená jako bojová lo?, je zajímavé, že z ní nebylo nikdy vyst?eleno.
varior_z_spinnaker_tower
Portsmoutské historické doky nabízejí i velké množství krytých expozic. Lákavá je nap?íklad interaktivní výstava v Boathouse vysv?tlující základní principy lo?a?ství.
portsmouth_z_trajektu
U východu z celého areálu se také nachází lodní zastávka, odkud vyjíždí malá turistická lo?ka sm?rem k Royal Navy Submarine Museum. Tam se ale vydáme v dalším díle tohoto obsáhlého vypráv?ní.

Poloha

 • 120 km od Londýna v hrabství Hampshire

Pro? tam vyrazit

 • ?ty?i historické lod? na jednom míst?
 • Ponorkové muzeum dohromady s p?ti ponorkami
 • vrak Mary Rose ze šestnáctého století
 • HMS Victory z bitvy o Trafalgar
 • Projíž?ka na lodi?ce v cen?

Vstupné a poplatky

  Celoro?ní vstupné do historických dok?, ponorkového muzea a muzea výbušnin koupené online: dosp?lí – 26,60 GBP, d?ti – 17,85 GBP
 • Lístky koupené na míst? jsou více než o t?etinu dražší
 • Možné je také koupit lístky na vybrané atrakce. Nejdražší je asi vstup na Mary Rose: dosp?lí – 18 GBP, d?ti – 13 GBP
 • Cca ?ty?i sta metr? od vstupu do historických dok? se nachází placené parkovišt?. Minimální cena je 10 GBP

Kde se najíst

 • Georgian Tearoom v areálu historických dok? nabízí lehké ob?erstvení v podob? sendvi?? a sladkých zákusk?
 • Gunwharf Quays – nákupní ?tvrt se spoustou restaurací blízko historických dok?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..