Ješt? lepší Martin Servaz

Recenze audioknihy Kruh od Bernarda Miniera ze série Martin Servaz.
audiotekaCZ-copy

První díl francouzské detektivní série s Martinem Servazem Mráz m? pom?rn? bavil i navzdory tomu, že m?l po obsahové i zvukové stránce jisté mouchy, o kterých se zmi?uji v p?edchozí recenzi. Mile m? proto p?ekvapilo, když jsem zjistila, že druhá kniha z této ?ady je o kus lepší a zbavila se v?tšiny svých neduh?.

Asi nejv?tší a zárove? i nejp?íjemn?jší p?ekvapení na m? ?ekalo v podob? Ji?ího Žáka. V recenzi na Mráz jsem se zmi?ovala o tom, že hlas tohoto interpreta nepat?í k mým nejoblíben?jším. Ale ejhle, v Kruhu je vše jinak. Ji?í Žák zde už nezní tak monotónn?. Naopak se snaží odlišovat jednotlivé postavy; dodává d?ji dynami?nost a bojuje s jednotvárností. Stále mu z?stává k?e?ovité ?tení anglických názv? a asi nikdy nebude pat?it k takovým interpret?m jako je nap?íklad Jana Stryková. Pokrok je ale mezi Mrázem a Kruhem viditelný a p?íjemný. Až bych ?ekla, že do pochmurné atmosféry celého d?je se vylepšený a temn? zn?jící hlas Ji?ího Žáka perfektn? hodí.

Mám ale pocit, že do sebe šel i sám Bernard Minier. Kruh totiž p?sobí tak, jako kdyby z p?edešlého dílu odstranil vše, co mu neslušelo a zd?raznil to, co jej d?lalo ?tivým. V Kruhu tak už ?tená? nemá pocit, že ?te novodobé Ml?ení jeh?átek. Zápletka je mnohem nápadit?jší a vypráv?ní se oprostilo od pathosu. Nevymizelo ale nap?tí ani postupné odhalování jednotlivých st?ípk? d?je, což už bylo velkým plusem prvního dílu této série.

V?bec se nebojím ?íct, že v Kruhu Bernard Minier i Ji?í Žák vyrostli a že díky tomu je tahle kniha tém?? bezchybnou. Jasn?, Martin Servaz je op?t až otravn? správ?ácký a jeho úvahy nad zkaženou spole?ností trochu nudí. Na to jsem si ale už tak n?jak zvykla p?i poslechu Mrázu, takže mám pocit, že kdyby se Servaz neušklíbal nad p?ízemností lidstva sledujícího fotbalové mistrovství sv?ta, tak by to snad ani nebylo ono. To mnohem víc mn? vadila sadistická intermezza, jejichž p?ítomnost a do detail? popsané mu?ení jsem v?bec nechápala. Chvílemi jsem až m?la pocit, že tam jsou tyto scény z n?jaké osobní pot?eby autora nebo jeho p?esv?d?ení, že jinak by kniha nebyla tak atraktivní. Kdyby si Minier tyto pasáže odpustil, nemusela bych ho oškliv? podezírat z toho, že se jenom nevkusn? snaží šokovat a poslech bych si mnohem víc užila.

Až na tuhle výhradu m? ale Kruh hodn? bavil a mohu jej doporu?it každému, kdo ?etl Mráz a není si jistý, jestli chce dát Servazovi, Minierovi a Ji?ímu Žákovi šanci. Ur?it? to zkuste, všichni tihle t?i pánové se ve svém po?ínání totiž výrazn? zlepšili.

Bernard Minier. Kruh. Nakladatelství XYZ 2016.

Mlo?í hodnocení: 90 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..