Cornwallem až na konec sv?ta – 1. díl

Porthtowan, Land`s End, St Ives, St Just a ješt? n?co navíc.
Ja_pes_konec_sveta

Máme takový seznam, kam si píšeme, co všechno chceme v Anglii vid?t, zažít a objevit. Na jedné z p?edních p?í?ek tohodle seznamu hned od za?átku figuroval Cornwall. Miloše lákal Land`s End a já tam musela kv?li cornish pasties. A navíc jsme ze všech kout? slyšeli, že Cornwall je prost? must-have.

Když jsme proto nedávno p?emýšleli nad tím, kam vyrazit na prodloužený víkend, nebylo ani moc o ?em p?emýšlet. Konec sv?ta byl náš jasný cíl. A to i navzdory tomu, že na Land`s End to je od nás 416 km. Život m? už tak n?jak nau?il, že jak se n?co schovává na vhodn?jší p?íležitost, tak to bu?to sežerou ?ervi nebo na to potom už ani není chu? a tak je nejlepší se do všeho vrhnout hned, jakmile se na to pomyslí.

Sm?r Porthtowan

Takže, i když jsme na Cornwall m?li jenom t?i a p?l dne a p?ed sebou dlouhou cestu, ve ?tvrtek odpoledne jsme popadli plavky, plášt?nky (spoiler: ani jedno jsme nevyužili) a psa a vyrazili jsme sm?rem Porthtowan.

Co je p?esn? k vid?ní v Porthtowanu jsme moc dob?e netušili. Pro nás bylo rozhodující, že jsme tam našli cenov? p?íznivé ubytování p?es Airbnb, kde byli ochotní se nás ujmout i navzdory tomu, že jsme upozornili na to, že p?ijedeme s ?erným ?áblem.

Cornwall je proslulý p?edevším díky t?em v?cem. Samoz?ejm? jsou to už zmín?né tašti?ky cornish pasties. Jet n?kam ale ?ty?i sta kilometr? jenom kv?li slané pln?né bucht? je docela p?ízemní a tak zde musím zmínit i to, že Cornwall je výjime?ný svým úžasným pob?ežím a hornickou minulostí.

To, že cornwallské pob?eží se nám bude líbit, jsme pochopili hned, jakmile jsme v Porthtowanu zaparkovali auto nad okrajem útesu a zjistili, že d?m, ve kterém máme strávit následující t?i noci má úžasný výhled na mo?e a pláž.

Jenom škoda, že ten výhled nám skoro po?ád kazila mlha.

D?tská vize konce sv?ta

Když jsme druhý den ráno vyráželi sm?rem Land`s End, vypadalo to, že se celý sv?t ztratil v husté mlze.

Pamatuji si, že v d?tství m? fascinovala p?edstava konce sv?ta. Myslím, že to bylo v období, kdy mn? ješt? nikdo neprozradil, že sv?t je kulatý a tak jsem v??ila tomu, že sv?t n?kde opravdu kon?í. M?j d?tský Land`s End vypadal jako velké parkovišt? na konci silnice, kde zastavují lidé a naklán?jí se p?es zábradlí, aby se podívali do hlubin prázdnoty. Podstatné bylo, že tenhle m?j vysn?ný konec sv?ta se nacházel na vrcholku vysokého útesu, kolem kterého se valily chuchvalce husté bílé mlhy.
Konec_sveta_pobrezi
Nevím, jestli moje d?tská duši?ka dokázala vnit?ním zrakem pohlédnout až do Cornwallu, ale je pravda, že britský konec sv?ta vypadá skoro tak, jak jsem si ho kdysi vysnila.

Komer?ní Land`s End

Jenom je bohužel o dost komer?n?jší než moje romantická vize z d?tství. Abyste mohli zastavit na parkovišti a pohlídnout do hlubin prázdnoty, musíte ze všeho nejd?ív zaplatit šest liber. Další libry zaplatíte, pokud budete chtít podpo?it mamona zdejších obchodník? a necháte se vyfotit u rozcestníku ukazujícího, jak daleko je to do vašeho m?sta z konce sv?ta. A nemyslete si, že by se vám snad mohlo na konci sv?ta poda?it uniknout nevkusným suvenýr?m, p?edraženému ob?erstvení a prohlídce tradi?ní anglické farmy.
Ja_pes_konec_sveta_napis
Land`s End nás prost? tak trochu zklamal. Místo prázdnoty pod útesy bylo mo?e, mlha se rozplynula a ani ty útesy podle Miloše nebyly tak p?sobivé, jako v kalendá?i Nejkrásn?jší místa Británie.

Velmi krátce o St Ives

Z konce sv?ta jsme tak rad?ji vyrazili na po?ádný výšlap podél pob?eží. Beztak je to to, co našeho psa baví ze všeho nejvíc.

P?ed výšlapem jsme si ale ješt? ud?lali neúsp?šnou zajíž?ku do údajn? úžasn? malebného rybá?ského m?ste?ka St Ives.

?eknu to asi takhle… Když nenajdete na parkovišti pro tisíc aut ani jediné volné místo, rychle pochopíte, že malebnost daného místa nebude asi tak úpln? autentická.

St Just a nejstarší výrobce cornish pasties

Po neúsp?šném hledání místa k zaparkování, jsme to proto zase oto?ili zp?t ke konci sv?ta a vydali jsme se do údajn? mén? malebné vesni?ky St Just.
Pekarstvi_st_Just
Nevím, jak moc velký rozdíl je v malebnosti mezi St Ives a St Just. Pro m? je ale rozhodující, že v St Just bylo kde zaparkovat, parkování bylo zdarma a na nám?stí byla pekárna nejstaršího výrobce cornish pasties. Co víc si p?át.
Cornish_pasty
Sotva jsme spo?ádali n?kolik úžasných tašti?ek p?ímo p?ed pekárnou Warm Warren`s Bakery, kde se cornish pasties ve velkém pe?ou už od šedesátých let devatenáctého století, vydali jsme se na pob?eží.

Výšlap za?íná

Specialitou Cornwallu (stejn? jako velké ?ásti zbytku britského pob?eží) jsou útesy. Ty jsou zde všude, jsou obrovské a když se budete od mo?e škrábat na jejich vrcholek, tak je budete i docela proklínat. My jsme se ale zatím museli dostat jenom dolu. Což jde vždycky o dost líp.
Ja_pes_bujna_vegetace
Tentokrát byl sestup k mo?i o to zajímav?jší, že jsme procházeli údolím s tém?? subtropickým klimatem. Vlhko a p?ekvapivé teplo zp?sobilo, že cesta byla lemována bujnou vegetací jako n?kde v deštném pralese. Vlastn? to byl takový skleník pod širým nebem.

V tomto tropickém údolí jsme také narazili na první z mnoha poz?statk? bývalé hornické ?innosti v Cornwallu.

Už od doby st?íbrné se zde t?žila m?? a cín. Celý poloostrov je tak posetý d?lními šachtami a ruinami starých továren.

Cornish pasty

Vlastn? i cornish pasties (jednotné ?íslo pasty) souvisí se zdejším hornictvím. Pasties byly oblíbenou sva?inou horník?. Dob?e se totiž p?enášeli, dali se snadno oh?át nad ohn?m a nemuseli se jíst p?íborem. Poslední bod ale pro horníky nebyl jenom výhodou. Byla to vlastn? i komplikace. Cínová ruda krom? samotného cínu také obsahovala jedovatý arsen, který mohli mít horníci na rukou a hrozilo jim tak, že si jim kontaminují jídlo. Pasties se proto pekly s tlustým okrajem z ohnutého t?sta. Horníci tašti?ku drželi za tento okraj, vykousali t?sto s náplní a zbytek t?sta odhodili d?lním sk?ítk?m. Sk?ítci jsou v??i arsenu bezpochyby odolní.

I když jsme se snažili kolem každé rozpadlé továrny nebo šachty najít n?jakou starou k?rku z pasties, nebyli jsme úsp?šní. Všechno asi vážn? sn?dli permoníci.

O pokra?ování naší túry i výletu samotného se do?tete v p?íštím díle

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..