Avebury – silná konkurence proslulého Stonehenge

Kdo by neznal Stonehenge. Kdo ale zná Avebury?
Ovce_v_dalce_menhir

Stonehenge není jedinou megalitickou památkou na britských ostrovech. Jenom dvacet mil od n?j leží vesnice Avebury, která se m?že pyšnit sloganem Jediná vesnice uvnit? kamenného kruhu.
Pulkruh_menhiru
Zatímco Stonehenge stojí uprost?ed pastvin obehnaný plotem a návšt?vníci jej mohou obdivovat jenom z dálky, kamenný kruh v Avebury je p?irozenou sou?ástí okolní krajiny a to v?etn? vesnice, kterou protíná. Ve stínu menhir? se pasou ovce a turisté se mezi neolitickými kameny mohou voln? procházet a dokonce si na n? i sáhnout. To je n?co, o ?em se vám na Stonehenge m?že nechat jenom zdát.
Ovce_jehne_menhir
Navíc, kamenný kruh, jehož stá?í se datuje až do poloviny t?etího tisíciletí p?. n. l., v Avebury je údajn? nejv?tším kamenným kruhem v Evrop?. Smutné je, že místním vesni?an?m to v pr?b?hu st?edov?ku nikdo ne?ekl a na místo toho lidé rad?ji v??ili pov?rám o tom, že záhadné kameny jsou dílem ?áblovým. A protože lidé ve st?edov?ku nebyli o nic chyt?ejší než lidé v 21. století, systematicky tenhle kruh ni?ili a jednotlivé menhiry kácely, dokud z neolitické památky nezbylo tém?? nic.
Ja_u_menhiru
Našt?stí v t?icátých letech dvacátého století velkou ?ást kruhu zrekonstruoval archeolog Alexandr Keiller. Dnes je Avebury sou?ástí d?dictví UNESCO a p?íjemným místem, kam zajet, když se kv?li dav?m turist? nevejdete na Stonehenge nebo se vám nechce za vstup k Stonehenge platit šestnáct liber.

Vstup do kamenného kruhu v Avebury je totiž úpln? zdarma. Platí se pouze za parkování v p?ípad?, že nejste ?leny National Trust. Samoz?ejm? pohled na nekompletní kamenný kruh asi není tak p?sobivý jako pohled na monumentální Stonehenge. Já osobn? jsem si ale Avebury pochopiteln? užila mnohem víc, protože jsem si mohla kameny osahat, jak jen mn? bylo libo a nemusela jsem se spokojit s muzejním plastovým modýlkem tak, jak tomu bylo v p?ípad? Stonehenge. Nemluv? o tom, že samotná vesnice pror?stající kamenný kruh místu také dodává zvláštní atmosféru. Jenom nesmíte myslet na to, že se její obyvatelé n?kolik staletí snažili tuto turistickou atrakci zni?it.
Zblizka_ovce_menhir
A samoz?ejm? ani v Avebury nesmí chyb?t Tolkien. V Anglii najdete spoustu míst, která Tolkiena údajn? inspirovala p?i psaní Pána prsten?. Takovým místem jsou nap?íklad jeskyn? v Cheddaru nebo antický prsten v The Vyne. A proslýchá se, že když Tolkien promýšlel historii St?edozem?, rád u toho sedával pod košatým stromem v Avebury.
Silbury_Hill
Kamenný kruh ale není jedinou neolitickou památkou v Avebury, která stojí za shlédnutí. Když aveburský kamenný kruh je nejv?tším megalitickým kruhem v Evrop?, potom tu nesmí ani chyb?t nejv?tší um?le vytvo?ený kopec, kterým je Silbury Hill nacházející se jenom kousek od vesnice. Na ?ty?icet metr? vysoký Silbury Hill není možné se vyškrábat, protože kopec je obehnaný plotem a vzhledem k jeho strmosti by to rozhodn? ani nebyla p?íjemná cesta. Tento podivný kopec byl vytvo?en v p?ibližn? stejnou dobu jako kamenný kruh a údajn? by v jeho základech m?l být poh?ben mýtický král Sel. Zatím ale nikdo v útrobách této um?lé hory žádného mrtvého panovníka nenašel. Kdoví, možná tam n?kde je… Kopec je to p?ece jenom docela veliký.
Hrobka_vchod
Ješt? o tisíc let starší než kamenný kruh a Silbury Hill je West Kennett Long Barrow. Osobn? m? toto místo nadchlo ješt? o kus víc než aveburský kruh. West Kennett Long Barrow je pradávná hrobka na první pohled p?sobící jako nenápadný podlouhlý kope?ek. Vchod do hrobky stráží jeden z menších menhir?. P?esto, pokud se moc nebojíte, je možné vejít dovnit?. Hrobka se skládá z n?kolika kom?rek, ve kterých bylo dohromady poh?beno tém?? padesát lidí.
Hrobka_vchod_a_vnitrek
Z Avebury vede p?kná procházka kolem Silbury Hill až k této p?sobivé hrobce. Odtud je možné se vrátit p?es menhiry lemovanou cestu West Kennett Avenue zp?t do Avebury nebo si ud?lat ješt? zacházku k svatyni nenápadit? pojmenované The Sanctuary. Z této svatyn? toho bohužel už moc nezbylo a místa, kde pravd?podobn? stávaly kamenné i d?ev?né bloky dnes ozna?ují pouze dlaždice v tráv?.

Jestli se do Avebury budete vracet p?es West Kennet Avenue, dejte si rozhodn? pozor na stádo temnými silami zfanatizovaných krav. Pokud sebou budete mít ?erného démonicky vyhlížejícího psa, je dost možné, že se ?ábelské síly st?etnou a krávy vás po?ádn? proženou. Vím o ?em mluvím. Když se krávy po deseti minutách rozhodli, že tráva je p?ece jenom lepší ob?d než lidské maso, m?la jsem pocit, že jsem p?ežila vlastní smrt.
Kravy_menhiry
A protože každý správný anglický výlet by se m?l zakon?it pintou alu a talí?em plným sunday roastu, je dobré vyrazit do n?jaké místní hospody. Hned u kamenného kruhu se nachází The Red Lion Pub. Do téhle hospody ale necho?te. Je p?íliš turistická a místní vám ji rozhodn? nedoporu?í. Rad?ji se vydejte do Waggon and Horses. Zatímco Tolkien osam?le sedával na lavi?ce u menhir?, Charles Dickens m?l trochu jiné p?edstavy o tom, co podporuje spisovatelského ducha. Údajn? v téhle hospod? totiž za nevlídné viktoriánské zimy za?al psát Kroniku Pickwickova klubu. A já nepochybuji o tom, že u toho popíjel h?ejivý anglický ale.

Poloha

  • 133 km od Londýna v hrabství Wiltshire

Pro? tam vyrazit

  • Vstup je zdarma
  • Mén? turist? než na Stonehenge
  • Je možné se procházet mezi menhiry a sáhnout si na n?
  • Krajina posetá mnoha neolitickými památkami
  • Jedno z míst, která inspirovala Tolkiena

Vstupné a poplatky

  • Vstup ke kamennému krhu kruhu je zdarma
  • Vstup do muzea: dosp?lí 4,20£, d?ti 2,10£, rodiné 11,60£
  • Placené parkovišt?

Kde se najíst

  • Restaurace Waggon and Horses, Beckhampton Marlborough Wiltshire SN81QJ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..