Rozlu?ka se svobodou ve stylu Agathy Christie

Recenze audioknihy Všude kolem ?erný les od Ruth Ware.
audiotekaCZ-copy

Tenhle ve?írek prost? nemohl dopadnout dob?e. Každému, kdo ?etl Deset malých ?ernoušk? totiž musí být jasné, že jakmile vás v Anglii n?kdo pozve na party v osamoceném dom?, kde nefunguje telefon a kde není mobilní signál, nem?že z toho koukat nic dobrého. S atmosférou odlou?enosti od okolního sv?ta a zla p?ítomného mezi zú?astn?nými m?la úsp?ch už Agatha Christie a stejn? funk?ní je tenhle koncept i o sto let pozd?ji.
Všude kolem ?erný les ale není oby?ejná detektivka. Je to spíš psychologický thriller pro ženy, kde bude pravd?podobn? krom? tequily téct také krev.
To, že krev téct bude, vám dojde hned, jakmile se seznámíte se všemi hlavními hrdiny, kte?í jsou zárove? i ú?astníky zvláštní rozlu?ky se svobodou. Setkání téhle nesourodé skupinky totiž nem?že rozhodn? dopadnout dob?e. Každý má své tajemství a každý má d?vod k zášti.
Kulisy i akté?i tohoto p?íb?hu jsou perfektním p?edpokladem pro strhující knihu. A Všude kolem ?erný les je opravdu hodn? napínavá kniha. ?te se jedním dechem a proto m? mrzelo, že aby ji ?lov?k do?etl, musí se nadechnout n?kolikrát. Knize totiž ubírají na kráse n?které až nep?im??en? rozvleklé scény a p?ílišné napínání ?tená?e. To, jak hlavní hrdinka tém?? celou knihu mluví o n??em strašném, co se stalo p?ed deseti lety, už v p?lce p?íb?hu za?íná p?sobit trochu obehran? a únavn?.
I tak je ale Všude kolem ?erný les plný mladých a lehce bláznivých lidí p?íjemným osv?žením v záplav? severských krimi sérií, kde jsou hlavními hrdiny životem zni?ení a alkoholismem zmítaní detektivové.
O to víc m? mrzí ne práv? úpln? vyda?ená audio verze této knihy. Už n?kolikrát jsem tady zmi?ovala, že audioknihy by podle mého skromného názoru m?li poslucha?i p?inést n?co víc než jenom to, co dokáží nabídnout klasické knihy. Hra s utvá?ením atmosféry nebo nápadit? pojatý p?ednes je p?esn? to, co m? na audioknihách baví. Bohužel, Všude kolem ?erný les se ni?ím z toho nem?že pochlubit. ?astou sou?ástí audioknih je také hudební p?ed?l mezi jednotlivými kapitolami. P?edpokládám, že jeho ú?elem není jenom zpest?it poslech a navodit atmosféru, ale že jde taky o ?ist? praktickou záležitost. Hudební p?ed?l totiž pomáhá skrýt p?echod mezi jednotlivými ?ástmi nahrávky. Mám na mysli takové to nepatrné šum?ní, které si uv?domíte až v okamžiku, kdy se na nahrávce rozhostí naprosté ticho zp?sobené technickým zásahem a ne tím, že by se mluv?í pouze odml?el. P?esn? takové ticho v této audioknize odd?luje jednotlivé kapitoly a zp?sobuje, že si poslucha? víc uv?domuje rušivé pozadí nahrávky, o kterém by jinak ani nev?d?l. I v pr?b?hu kapitol jsem si všimla t?chto drobných pauz, které p?sobí, jako by se technicky nepoda?ilo úsp?šn? provázat jednotlivé ?ásti nahrávky.
T?eba ale takto minimalistické pojetí audioknihy bylo zám?rem. Je dost možné, že problém je ve mn?, protože jsem vyrostla na zvukov? nezajímavých nahrávkách knih pro nevidomé a tak na každé moderní audioknize ráda ocením to,, když je n??ím originální.

Ruth Ware. Všude kolem ?erný les. Leda 2016.

Mlo?í hodnocení: 80 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..