Zázrak v ?íhošti

Recenze biografické audioknihy o Josefovi Toufarovi a zázraku v ?íhošti Jako bychom dnes zem?ít m?li.
audiotekaCZ-copy

O zázraku v ?íhošti jsem slyšela kdysi dávno pradávno na hodin? náboženství. Bylo to snad poprvé, co byl m?j d?tský moze?ek konfrontován s p?edstavou skute?ného ?lov?ka ze skute?ného sv?ta, který byl naprosto neoprávn?n? obvin?n a zabit.

Do té doby kolem m? umírali jenom (a ve v?tšin? p?ípad? oprávn?n?) zlé princezny, animované postavi?ky a samoz?ejm? také bibli?tí hrdinové. Jenomže te? nám paní katechetka vypráv?la o n?kom, kdo žil ve stejné zemi a ve stejném století jako my a kdo byl kv?li pok?ivenému lidskému uvažování falešn? obvin?n a brutáln? umu?en.

Netuším, jestli náhodou tohle syrové vypráv?ní na mé d?tské duši?ce nemohlo zanechat n?jaké trvalé následky. Každopádn? se ale postava Josefa Toufara stala tak n?jak sou?ástí mé osobní historie a vždy, když se n?kde v médiích objeví zmínka o tomto p?ípadu, vzpomenu si, jak jsem se prost?ednictvím zázraku v ?íhošti poprvé st?etla s krutostí sv?ta.

Když proto nakladatelství Tebenas letos vydalo audio verzi knihy Jako bychom dnes zem?ít m?li, která se v roce 2012 stala Knihou roku, bylo jasné, že tohle si prost? musím poslechnout.

Nezáleží na tom, že jsem tém?? o ?tvrt století starší, než když jsem tento p?íb?h slyšela poprvé. I dnes jsem totiž vypráv?ním o Josefovi Toufarovi úpln? stejn? vyd?šená jako tehdy p?ed lety.

Publicista Miloš Doležal vystav?l svoji knihu na sv?deckých vypráv?ních a vzpomínkách pam?tník?. P?esto jeho text ale nep?sobí nezáživn? a p?íliš faktograficky. Doležalovi se poda?ilo zachovat si i navzdory detailnímu popisu prob?hlých událostí kouzlo dob?e napsané beletrie.

Jeho kniha se nev?nuje pouze ?íhoš?skému zázraku, ale je p?edevším podrobnou biografií samotného kn?ze Josefa Toufara.

Osobn? m? z této ?ásti knihy asi nejvíc zasáhla informace o tom, že Josef Toufar se k maturit? dostal až ve svých t?iceti t?ech letech a že studoval dvanáct rok? na to, aby pouhých deset let p?sobil jako kn?z. Myslím, že tento životní osud bychom m?li mít na pam?ti všichni my, kte?í máme pocit, že už jsme p?íliš sta?í, že nám život utekl mezi prsty a že k nám osud nebyl spravedlivý.

I když zde neustále píši o st?etu s krutou realitou a o mu?ení, nemusí se nikdo, kdo se vyhýbá depresivní literatu?e bát, že by pro n?j snad kniha Jako bychom dnes zem?ít m?li nebyla vhodná. Paradoxn? tém?? t?i ?tvrtiny knihy jsou krásným a p?edevším pozitivním ?tením. Osobnost Josefa Toufara dokáže i po letech inspirovat a úryvky z n?kterých jeho kázání dodají ve slabších chvilkách pot?ebnou sílu. To až poslední ?ást knihy po?ádn? nažene hr?zu a p?inutí ho p?emýšlet, zda jsou i dnes mezi námi lidé se stejn? ohavnou povahou jako byl nap?íklad estébák Mácha.

Atmosféru celého textu výborn? dopl?uje zvuk audioknihy. P?edevším hudba a zvukové efekty prolínající se s mluveným slovem p?sobí vesele tam, kde je z textu cítit radost ze života i lidské dobroty a bezút?šn? tam, kde rozum z?stává stát nad lidskou krutostí.

Text st?ídav? ?te David Matásek a Jana Franková. Myslím, že neexistuje žádné pravidlo ur?ující, kterou pasáž bude ?íst který interpret. Vzpomínky mužských aktér? ?te n?kdy Jana Franková a n?kdy je tomu zase naopak. Režijním zám?rem tak pravd?podobn? p?edevším bylo nenechat ?etbu pouze na jednom hlase, který by se poslucha?i mohl po n?jakém ?ase omrzet a audiokniha by se tak stala obtížn?ji poslouchatelnou. Myslím, že tento zám?r byl úsp?šn? spln?n.

Jediné, ?emu v knize nerozumím je samotný zázrak. Pokud se opravdu v ?íhošti v roce 1949 stal zázrak, tak je bu?to B?h mnohem krut?jší než si chceme p?iznat anebo má s lidstvem takové zám?ry, jaké si ani ve snu neumíme p?edstavit. Nedokáži si totiž nijak racionáln? vysv?tlit, pro? by B?h cht?l prost?ednictvím pohyblivého oltá?ního k?ížku p?ivést na Josefa Toufara a další zadržené osoby tolik bolesti a zla.

David Doležal. Jako bychom dnes zem?ít m?li. Tebenas 2016.

Mlo?í hodnocení: 100 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..