Kouzlo p?ím?stských vlak?

Recenze audioknihy Dívka ve vlaku.
audiotekaCZ-copy

Až do nedávna mn? kouzlo vlak? naprosto nic ne?íkalo. Romantiku tohoto dopravního prost?edku a všeho, co jej obklopuje jsem po?ádn? za?ala chápat, až když jsme se p?ed p?l rokem nast?hovali do domu jenom kousek od nádraží. Odtud vyrážejí vlaky jak do Londýna, tak i na spoustu dosud neprobádaných míst. A mn? najednou cinkání automatických dve?í, pr?vod?ího píš?alka i hlášení o zpožd?ných vlacích, které až k našemu bytu ob?as donese vítr najednou p?ijde neuv??iteln? p?vabné.

Pomalu zjiš?uji, že rozumím lidem, kte?í nosí v hlav? celý jízdní ?ád. I já si za?ínám pamatovat ne jenom ?as t?ch vlak?, které nás vozí na Waterloo v centru Londýna, ale i t?ch, které u nás zastavují ve chvíli, kdy procházím kolem nádraží.

Prost? anglické vlaky mají svoje kouzlo a tak m? v?bec nep?ekvapilo, že britským bestsellerem minulého roku se stala Dívka ve vlaku, kde tenhle dopravní prost?edek hraje hlavní roli.

Zdejší vlaky jsou v knize tak v?rn? popsány, že vám po chvíli ?etby dojde, že p?ece tohle dokonale znáte. I vy jste totiž už n?kdy vid?li ve vlaku dívku, která popíjí víno z miniaturních lahvi?ek a že i vy víte, jak nekone?n? m?že jízda vlakem p?sobit jenom kousek p?ed cílovou stanicí.

Trochu smutné je, že jak se v knize za?ne rozvíjet samotný d?j, autorka na kouzelné vlaky postupn? zapomíná a odsouvá je do pozadí na úkor rozuzlení samotného p?íb?hu.

Tohoto drobného detailu si ale všimnete jenom tehdy, pokud vaší nejv?tší motivací pro p?e?tení této knihy byly práv? londýnské vlaky.

Jinak totiž budete pohlceni samotným p?íb?hem a na n?jaký p?ím?stský vlak si ani nevzpomenete.

Jsou dva druhy detektivek, které m? dokáží rozladit a které bohužel tvo?í pom?rn? velkou ?ást tohoto žánru.

Nemám ráda, když je už v polovin? knihy jasné, kdo je vrah anebo když vraha známe od za?átku p?íb?hu (a to klidn? i jenom jako tajemnou postavu beze jména). Ovšem ješt? horší je, když celý jinak dob?e napsaný p?íb?h zabije posledních deset stránek, kde se vrah vyno?í z ni?eho nic a bez okolk? vypoví, jak svoji ob?? sprovodil ze sv?ta. V takové situaci vám nezbývá nic jiného než p?emýšlet nad tím, jak se tohle vlastn? mohlo stát a jestli vážn? ani sám autor do samotného konce netušil, kdo je jeho padouchem. P?esn? tahle situace nastala nap?íklad v M?ste?ku Twinpeaks a zabila tím celý jinak pom?rn? dobrý seriál.

To celé zde píši, abyste v?d?li, ?eho se v p?ípad? Dívky ve vlaku nemusíte obávat.

Toto je dokonale vystav?ný p?íb?h, kde vás autorka nechá pár kapitol p?emýšlet nad možným podez?elým, abyste bez jejího pobízení dosp?li k názoru, že on to být nem?že a zam??ili své podez?ení na n?koho jiného. Nejlepší ovšem je, že na základ? nepatrných náznak? chvíli p?ed odhalením sami dosp?jte k tomu, kdo je vrah a získáte ten blažený pocit, kv?li kterému vlastn? všichni tak rádi ?teme detektivky a to, že jste prost? dob?í, protože vy už jste dávno v?d?li, kdo ji zabil.

Jenomže Dívka ve vlaku není jenom n?jaká oby?ejná detektivka, která tu je p?edevším pro pohlazení vašeho ega. Dívka ve vlaku je víc než detektivkou románem o nep?kných v?cech, které nás obklopují.

Bohužel vám zde nem?žu vyzradit jednu z t?hle ošklivých záležitostí, protože bych tím vyzradila kus p?íb?hu a tak zde jenom prozradím, že tuhle knížku m?žete jako dob?e mín?ný dárek v?novat každému, o kom máte pocit, že to p?ehání s alkoholem. Opuchlý, opušt?ný a sebelítostivý jako hlavní hrdinka totiž rozhodn? nikdo být nechce. A v??te m?, že po p?e?tení Dívky ve vlaku budete vy i váš obdarovaný hodn? dlouho p?emýšlet nad tím, jestli si k ve?e?i dát skleni?ku vína.

Dívka ve vlaku je ?asto srovnávána s další mojí oblíbenou audioknihou Zmizelá. Oba dva tyto romány jsou chyt?e vystav?ny a oba dva vás dokáží šokovat, i když každý z nich n??ím trochu jiným. Oba dva tyto p?íb?hy ale také spojuje to, jak mistrn? byly p?evedeny do audio podoby. Ob? dv? audioknihy má na sv?domí nakladatelství OneHotBook a v obou dvou audioknihách se setkáte s více než jedním interpretem.

V p?ípad? Dívky ve vlaku vám p?íb?h budou vypráv?t hned t?i dívky, které navíc svými hlasy výborn? korespondují s povahami hrdinek, které zastupují.

A p?iznávám, že zvukové p?ed?ly mezi jednotlivými kapitolami ve mn? dokázaly svojí pochmurností ve chvílích, kdy jsem byla sama doma a kdy už bylo po západu slunce, vyvolat opravdu docela nep?íjemn? úzkostný pocit.

Vlastn? jsem docela ráda, že mezi našimi okny a železnicí je ješt? jeden d?m a parkovišt?. Jinak bych se totiž bála, že z toho vlaku, jehož ?as p?íjezdu si už pamatuji, mn? pravideln? n?kdo sleduje. A takový pocit nikdy nev?stí nic moc dobrého.

Paula Hawkins. Dívka ve vlaku. OneHotBook 2015.

Mlo?í hodnocení: 100 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..