Víc královské rodiny než logopedie

Recenze audioknihy Králova ?e?, kterou napsal vnuk slavného logopeda Mark Logue.
audiotekaCZ-copy

Vzpomínáte si, jak jsem tady nedávno psala v recenzi na audioknihu Rychlopalba o tom, že jsem se do téhle knížky pustila vlastn? jenom proto, že mn? ji Miloš horliv? doporu?oval a nehodlal se smí?it s tím, že bych si tuhle detektivku nep?e?etla? Tak tentokrát tady máme opa?ný p?íklad. Už roky se chci podívat na film Králova ?e? a už roky p?emlouvám Miloše, abychom si tenhle film n?kdy pustili. Hádáte správn?, že zatím bylo moje p?emlouvání dost neúsp?šné.
Když jsem proto zjistila, že v portfoliu Audiotéky se nachází stejnojmenná audiokniha, p?estala jsem bláhov? ?ekat na filmové zpracování a hned jsem se do téhle knížky pustila.
V?tšinou je to tak, že nejd?ív vznikne kniha a na jejím základ? až knižní verze p?íb?hu. V tomhle p?ípad? je to ale spíš naopak.
Nejd?íve se totiž za?al natá?et film Králova ?e? a p?i té p?íležitosti tv?rci oslovili vnuka slavného logopeda Lionela Loguea s prosbou o poskytnutí n?jakých materiál? o život? jeho d?de?ka, který vlastn? tak trochu zachránil britské království. A jak tak oslovený Mark Logue za?al pátrat v minulosti svých p?edk?, rozhodl se o svém pozoruhodném d?de?kovi napsat celou knihu.
A musím ?íct, že se mu jeho dílo opravdu povedlo. Problémem biografií ob?as je, že když zrovna nejste super nadšeným fandou oboru, ve kterém se daná osobnost proslavila, kniha vás m?že brzy za?ít nudit zdlouhavým popisem toho, na ?em hrdina p?íb?hu pracoval. Až na pár vy jímek, kdy se Mark Logue rozhodl ?tená?e trápit detailním popisem zm?n, které kv?li lepší výslovnosti jeho d?de?ek provedl v tom ?i onom králov? proslovu, se s žádnými náznaky nudy v této biografii rozhodn? nesetkáte.
Naopak Králova ?e? je napínavým vypráv?ním o královské rodin? v pr?b?hu první poloviny 20. století. Je to totiž p?esn? taková ta knížka, která vás donutí milovat britskou královnu i její p?íbuzné díky drobným p?íhodám ze zákulisí Buckinghamského paláce.
Samoz?ejm?, Králova ?e? je p?edevším vypráv?ním o tom, jak australský logoped nau?il mluvit koktavého prince a vlastn? i následn? neplánovaného krále. Jenomže mn? mnohem víc bavilo pozadí, ve kterém se tenhle p?íb?h odehrával. A vypadá to, že Mark Logue si p?itažlivost královské rodiny ve srovnání s logopedickou praxí Lionela Loguea p?i psaní knihy také uv?domoval, protože tomuto tématu se díky informacím z Lionelových zápisk? nap?í? celou knihou podrobn? v?nuje.
Musím ale ?íct, že pokud jde o audio verzi knihy, byla jsem trochu nemile p?ekvapená výkonem Miroslava Táborského, který p?íb?h na?etl. I když se absolutn? nezajímám o ?eskou filmovou scénu, toto jméno mn? tak n?jak uvízlo v pam?ti jako jméno jednoho z nejznám?jších ?eských herc?. P?edpokládala jsem proto, že Králova ?e? bude na?tená aspo? tak stejn? dob?e jako v?tšina knih z Audiotéky. A vlastn? by tomu tak i bylo a já bych tenhle odstavec v?bec nemusela psát, kdyby se v nahrávce n?kolikrát neobjevila p?ímá ?e?. I když se t?eba jednalo o jedinou v?tu, jakmile došlo na uvozovky, hlas Miroslava Táborského se stal neuv??iteln? um?lým bez jakéhokoliv náznaku intonace a p?irozenosti. Jediným št?stím bylo, že v knize se nenachází opravdu moc takových míst.
To mnohem víc profesionáln? p?sobila hudba odd?lující jednotlivé kapitoly. Ta totiž citliv? reagovala na práv? probíhající d?j a svojí náladou tak odrážela i p?edvídala vývoj celého p?íb?hu.
I díky této hudební vložce je tak Králova ?e? audioknihou, která se velmi dob?e poslouchá a rozhodn? je to titul, který by žádný milovník historie 20. století nem?l p?ehlédnout.

Logue, Mark. Králova ?e?. Mladá fronta 2014.

Mlo?í hodnocení: 80 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..