Santovo království zimního ký?e

Krátká úvaha na tradi?ní téma Ježíšek versus Santa Claus.

Váno?ní trhy p?ed Tate Modern

Váno?ní trhy p?ed Tate Modern


Od té doby, co jsem p?estala v??it na to, že dárky nosí Ježíšek (takže asi tak v patnácti), bylo mým nejv?tším váno?ním p?áním strávit advent i Vánoce jednou n?kde mimo ?R. Miluji tradice, jak ty ?eské, tak i ty zahrani?ní a tak jsem cht?la zjistit, jak tohle moje tak oblíbené období na konci roku prožívá jiná kultura.

P?ání spln?no.

A ?eknu vám, za?ínám si vážit našich ?eských Vánoc plných andílk?, zasn?žených betlém? a rozzá?ených komet.

Do letošního roku jsem Santa Clause, který se k nám už pár let prost?ednictvím ?okolád a d?tských pohádek dobývá ze Západu, nevnímala nijak zvláš? negativn?. Považovala jsem jej vždy jenom za výsledek lenosti zahrani?ních firem, které sv?t zaplaví cukrovinkami s anglosaským Santou na obalu a už prost? ne?eší, jestli v dané zemi n?kdo o tom tlouštíkovi v ?erveném kožichu v?bec n?kdy slyšel.

Naopak, tady v Anglii je Santa doma a já jako cizinec zjiš?uji, co zde svojí p?ítomností všechno napáchal.

?eská republika je podle výzkum? jednou z nejateisti?t?jších zemí na sv?t?. P?ipadám si proto jako blázen, když se já ob?an téhle beznabožské zem? ptám Angli?an?: “Kam jste dali betlém? Kde jsou ti rozkošní andílci? A neutekl vám n?kam tak trochu smysl Vánoc?”

Až tady za kanálem La Manche jsem si poprvé v život? opravdu uv?domila, co se myslí tím, když se mluví o komercializaci váno?ních svátk?. Doma v ?R jsem m?la pocit, že díky Ježíškovi, který na své narozeniny radostn? nad?luje dárky a díky všem t?m betlém?m v kostelech i na váno?ních trzích všichni (a? už se ke k?es?anství hlásíme nebo ne) tak n?jak víme, pro? máme slavit Vánoce a že za tím nad?lováním p?edražených dárk? a kolektivním obžerstvím se skrývá ješt? n?co víc; že tady jde prost? o n?co víc duchovního.

Naopak anglické Vánoce na m? p?sobí tak, že jejich smyslem není nic víc než jenom radost z toho, že se tlustý pán dokáže protáhnout krbovým komínem, že sobí sp?ežení umí lítat a že obchody jsou plné luxusních potravin a váno?ních svetr? s rozkošnými zví?átky.

Winter Wonderland

Winter Wonderland


Anglické Vánoce prost? nejsou svátky zrození spasitele a tedy i nad?je, ale pouze svátky zimy a zimního ký?e.

P?edstavuji si, že takhle n?jak by probíhaly Vánoce v ?R, kdyby nebyla Sametová revoluce a kdyby nám dárky po?ád ješt? nosil D?da Mráz. Byly by to Vánoce oprošt?né od ?ehokoliv duchovního, kde andílky nahrazují tu??áci a kde se hv?zdy zm?nily na sn?hové vlo?ky, protože ty si p?ece nikdo nem?že splést s betlémskou hv?zdou.

A tak si ?íkám, jsme povrchní my ?eši, protože jsme tak hrozn? ateisti?tí a jednou za rok se za?neme ohán?t k?es?anskými motivy a nebo jsou povrchní Angli?ani, kte?í si z Vánoc nechali jenom ten blyštivý obal a zapomn?li, co se skrývá uvnit?.

A? tak nebo tak, p?eji vám všem úžasné ?eské Vánoce. Užívejte si kapra, dárk? nad?lených Ježíškem a všeho, co z t?hle svátk? d?lá n?co víc než jenom pompézní oslavu nadbytku.

Váno?ní Palace of Westminster

Váno?ní Palace of Westminster

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..