Když o vás Hra ví úpln? všechno

Recenze audioknihy Game od Anderse de la Motte o zlé H?e, která vám p?jde po krku.
audiotekaCZ-copy

Jedním z oblíbených témat beletrie o sou?asných technologiích, je vize po?íta?ové hry, která dokáže ovládat své hrá?e a jejich prost?ednictvím páchat zlo. Tak t?eba jenom namátkou jsou to takové tituly jako Erebos, Daemon nebo Redy Player One.

Knížka Game od švédského spisovatele Anderse de la Motte je podobným p?íb?hem. Hlavní hrdina, který si ?íká zkratkou HP, najde ve vlaku mobil, který, jak brzy zjistí, slouží jako spojka mezi ním a záhadnou Hrou. HP je nezam?stnaný a v život? toho nemá moc, co by ho vážn? bavilo, a tak se Hrou, která mu slibuje obdiv a slávu, nechá pln? pohltit.

Nic vážného by se možná nestalo, kdyby HP neporušil pravidlo ?. 1 a nebyl z Hry vylou?en. Ze zoufalosti a také z touhy po pomst? se snaží HP zjistit o H?e víc a v tu chvíli zjiš?uje, že Hra se jaksi p?elila do reality a jemu za?íná jít o život.

Krom? toho je ironií osudu, že sestrou HP je mladá policistka Rebeka, po které Hra z neznámého d?vodu jde a snaží se k tomuhle cíli zneužít práv? naivního HP.

Nápad na knihu, kde hlavního zloducha p?edstavuje neznámá Hra, která udílí své rozkazy pouze skrze mobilní telefon, je i navzdory už zmín?né ?asté frekvenci p?íb?h? o zlých hrách, dost neot?elý. Bohužel, ob?as se prost? stane, že hlavní hrdina žije takový život a vyznává takový sv?tonázor, že vám jako ?tená?i nem?že být sympatický, i kdybyste se na hlavu stav?li. Já jsem si prost? k HP a jeho povale?skému životnímu stylu a bytu plnému špinavého nádobí nedokázala vytvo?it žádný pozitivní vztah, což mn? trochu kazilo radost z poslechu.

To mnohem spokojen?jší jsem byla, když byla kniha práv? vypráv?na z pohledu Rebeky.

Myslím, že s touhle postavou si autor mnohem víc vyhrál. Mám pocit, jako kdyby Anders de la Motte postavu HP vykreslil podle n?jaké šablony popisující životního ztroskotance a všechnu svoji kreativitu použil k vytvo?ení Rebeky. Rebeka je, tak jako každý správný severský policista, lehce depresivní a její život je plný temných vzpomínek. P?esto je to ale stále postava, která na m? p?sobí naprosto reáln?. Nemluv? o tom, že Rebeka pracuje na odd?lení osobní ochranky, což je zatím dost neobehrané prost?edí, které se snad ješt? v žádném severském detektivním románu neobjevilo a za tohle má u m? Anders de la Motte spoustu bod? k dobru.

Když zde píšu o dvou hlavních postavách, tak už je vám asi jasné, že tuhle audioknihu také namluvili dva interpreti. Auto?i audio verze zde šli ovšem ješt? o kousek dál a k Janovi Zadražilovi a Pet?e Špalkové, kte?í vystupují v rolích hlavních hrdin?, p?idali hlas Jana Vondrá?ka, který vytvá?í hlas veškeré techniky, která v p?íb?hu vystupuje. Knížka, tak jak tomu je u všech audioknih z nakladatelství OneHotBook, je op?t skv?le na?tena a interpreti dokáží poslucha?e prost?ednictvím svého živého p?ednesu do p?íb?hu p?ímo vtáhnout.

Práv? proto, že mám ráda knížky o zlých po?íta?ových hrách, trochu m? mrzí, že Anders de la Motte tento p?íb?h nedotáhl k dokonalosti. Nap?íklad se ?tená? musí hodn? domýšlet, pro? Hra jde práv? po Rebece a nebo kolik toho má s Hrou spole?ného HP-ho kamarád Faruk. P?íb?hy, které nutí ?tená?e domýšlet si d?j jsou samoz?ejm? fajn, ale mám pocit, že se takový styl vypráv?ní hodí mnohem víc nap?íklad k Haruki Murakamimu, než k o dost mén? snovému a filozofickému thrilleru.

Schváln? si ale Game p?e?t?te, protože i navzdory t?m pár chybám, které jsem tu zmínila, je to zase trochu jiný p?ístup k tématu sv?tem manipulujících her a navíc bych byla ráda, kdybyste mn? potom pov?d?li, jak jste si celý p?íb?h domysleli vy sami a nebo jestli je p?íb?h jasn? daný a jenom já jsem v n?m vid?la n?jaké mezery.

Anders de la Motte, Game, OneHotBook 2015.

Mlo?í hodnocení: 70%

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..