O ryanair a zlé paní

Mám ze v?erejšího letu Brno – Londýn tak silný zážitek, že vám o tom prost? musím napsat.

Poprvé jsem let?la se spole?ností Ryanair.

Let?la jsem spole?n? s Milošem a když jsme kupovali letenky, u mé letenky jsme ozna?ili, že letím s vodícím psem.

Miloš m?l sed?t n?kde v 26. ?ad? a já jsem dostala sedadlo F2, což znamená sedadlo u okýnka v druhé ?ad?. Když jsem si p?edstavila, jak vypadá prostor u okýnka v druhé ?ad?, ?íkala jsem si v duchu, kam asi dám toho vodícího psa. O tom, kam si pes lehne jsem za?ala ješt? usilovn?ji p?emýšlet po té, co nám sle?na p?i odbavení zavazadel na náš dotaz, jestli by Miloš mohl sed?t vedle m?, ?ekla, že ta druhá ?ada je úpln? plná, ale že v t?etí ?ad? je volno a tak a? se domluvíme s letuškou u nástupu.

Miloš tedy u nástupu letušku požádal, zda by si mohl sednout na volné sedadlo v t?etí ?ad?.

Letušce pravd?podobn? taky nebylo moc jasné, kam bych na sedadle F2 umístila psa a tak nás všechny t?i posadila do první ?ady s tím, že Miloš musí sed?t vedle m?.

Tohle vypadá jako super konec, že jo.

Super konec by to byl, kdybychom kv?li rozhodnutí letušky nezasedli místo n?jakému páru cestujících, kte?í si zaplatili sedadlo v p?ední ?ad?.

Když nám paní ?ekla, že jí sedíme na míst?, nest?žovali jsme si a posunuli jsme se do druhé ?ady. Okamžit? nás ale letuška vrátila do ?ady první.

To nem?la d?lat…

Paní nebyla konfliktní typ. Paní si jenom ráda st?žovala a tak okamžit? (už z nastartovaného letadla) volala (pravd?podobn?) dce?i, jaké to má hrozné trápení, protože si p?ece zaplatili prémiové sedadlo a zasedl jí to kdosi s vodícím psem.

Nejvíc m? dostala v?ta: “To víš, zaplatila jsem to v první ?ad?, aby m?l d?de?ek víc místa na nohy.”

D?ležité je v?d?t, že chudák d?de?ek se kr?il n?kde v zadní ?ad?, kde rozhodn? nem?l moc místa na nohy a když letuška protivné paní nabídla, že si m?že jít sednout dozadu za manželem (rozum?j d?de?kem), paní to rázn? odmítla. Asi si ?íkala, že teda aspo? ona bude mít hodn? místa na nohy.

Netušila, že náš pes rozpozná zlý lidi a rád se jim mstí. I když jsme se snažili sebevíc, Safina byla prost? po celou dobu letu rozhodnutá ukázat paní, co to je hodn? místa na nohy a suverénn? se cpala p?ed její sedadlo.

Já chápu, že ?lov?ka hrozn? naštve, když si myslí, že má peníze na n?co lepšího a tak si zaplatí prémiové sedadlo.

A taky chápu, že ta paní m?la pot?ebu si st?žovat.

V?bec ale nechápu, pro? si musela hlasit? st?žovat do telefonu v okamžiku, kdy jsem vedle ní sed?la s tím hrozným vodícím psem.

Já vím, že jednoduší lidé mají docela zkreslené p?edstavy o nevidomých a p?istupují k nim s r?znými p?edsudky. Ale aby se n?kdo choval tak, jako kdybych byla vzduch a mluvil o mn? do telefonu tak, jako kdybych od n?j nesed?la ani ne p?t centimetr?, s tím jsem se vážn? ješt? nesetkala a ?eknu vám, že to byl dost nep?íjemný zážitek.

Hrozn? m? mrzí, že jsem v tu chvíli byla svíraná strachem z nadcházejícího letu a tak jsem se necht?la s nikým hádat pro p?ípad, že by to m?ly být moje poslední minuty života. Moc ráda bych té paní totiž doporu?ila, aby si vypíchla o?i a po?ídila si vodícího psa, protože potom ušet?í za prémiové sedadlo a dokonce tak i d?de?kovi zajistí hodn? místa na nohy.

Jenomže, tohle není konec naší cesty.

Když jsme na letišti nastupovali do autobusu sm?r Londýn, stevardka nám ?ekla, že nás posadí do první ?ady, aby m?l pes hodn? místa. My jsme to odkývli a netušili jsme, že v té první ?ad? sedí stará paní, která si asi nezaplatila v letadle prémiové sedadlo a tak si cht?la natáhnout nohy.

Stevardka paní požádala, aby se p?esunula n?kam jinam, protože tahle sedadla jsou pro vodícího psa.

Paní se nám za?ala omlouvat, že netušila, že tohle je pro vodícího psa a my jsme se jí za?ali omlouvat, že jsme jí necht?li vyhodit ze sedadla a tak jsme se všichni omlouvali a usmívali se na sebe tak dlouho, že se kv?li nám málem nerozjel ani autobus.

Na záv?r chci jenom ?íct, že rozhodn? nezastávám ten názor, že já mám vodícího psa a te? mn? všichni uhn?te. Dokonce si myslím, že za celou situaci v letadle z velké ?ásti mohl Ryanair, protože když v?d?li, že poletí vodící pes, m?li mn? s ním hned posadit do p?ední ?ady a celou trojici sedadel neobsazovat. A dokonce doufám, že protivná paní bude tak ak?ní, že po Ryanair bude požadovat vrácení pen?z.

Myslím si ale, že i když si chcou n?kte?í lidé p?ipadat bohatí a mít hodn? místa na nohy, m?li by mít po?ád ješt? trochu úcty k druhým lidem a nemluvit o nich tak jako kdyby ani neexistovali.

A taky bych si p?ála, aby si ta paní uv?domila, že já bych hrozn? ráda sed?la n?kde v t?icáté ?ad? a let?la bez vodícího psa a že bych si do té t?icáté ?ady hrozn? ráda došla bez cizí pomoci a s tím vodícím psem bych hrozn? ráda nelet?la, protože bych se v Anglii dokázala samostatn? pohybovat jenom díky svým o?ím, které ta paní narozdíl ode m? má.

P.S. A abych nekon?ila tak depresivn?, tak vám ješt? musím napsat o tom, jak jsem let?la z Londýna do Brna a chvíli po vzletu si ke mn? p?isedla n?jaká sle?na s tím, že by si cht?la pohladit mýho vodícího psa a po celou dobu letu jsme si spolu vykládaly o psech a Anglii a va?ení a bylo to hrozn? super a já jsem si ?íkala, že ta sle?na asi ani netuší, co za dobrý skutek ud?lala, protože já jsem se díky její spole?nosti ani chvíli v letadle nebála.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..