Když padají V?že

Recenze audioknihy Ji?ího Boudníka V?že – p?íb?h 11. zá?í a špetka uprchlické krize záv?rem.
audiotekaCZ-copy

T?žko se píše recenze na knihu, kterou napsal n?kdo, kdo byl p?ímo u toho, když padala Dvoj?ata a kdo p?l roku v jejich troskách nacházel t?la hasi?? i zam?stnanc? z WTC. Chcete-li totiž cokoliv knize nebo autorovi samotnému vytknout, hned to zase spolknete, protože si ?eknete, že p?ece nem?žete kritizovat n?koho, kdo byl sou?ástí takové katastrofy.

Našt?stí, audioknize V?že – p?íb?h 11. zá?í toho nemusí být moc vytýkáno. Jsou zde pouze dv? v?ci, které mn? p?i ?etb? trápili.

Tou první je p?esp?íliš detail? týkajících se architektury newyorských mrakodrap? a konstrukce Dvoj?at. Tohle je ale prost? problém, který nastane v?tšinou, když odborník píše knihu pro laiky. Ji?í Boudník je architekt, který navíc p?l roku strávil v troskách Dvoj?at a tak je pochopitelné, že se celým jeho vypráv?ním téma architektury a stavebnictví bude prolínat.

Druhou v?cí, která mn? tak úpln? v p?íb?hu nesedla byla ta proslulá americká pateti?nost.

Vzpomínám si, jak jsem v New Yorku na letadlové lodi Intrepid shlédla monumentální video vypráv?jící o tom, jak tahle lo? ?elila nálet?m kamikaze. Kombinace tklivé hudby, vlající americké vlajky a procít?ného hlasu vyprav??e by prost? rozbre?ela i mrtvého.

A p?esn? taková je kniha Ji?ího Boudníka. Na evropského ?tená?e je tam prost? moc vlastenectví, moc odvážných chlap? ve stava?ských helmách a flanelových košilích, kte?í se nestydí plakat a moc gest plných patosu, kterým Evropan nerozumí.

Americká kultura ale taková prost? je. A je pravda, že Dvoj?ata jsou sou?ástí americké kultury, tak pro? o nich takto nevypráv?t. Jenomže zárove? jsou V?že psané i pro ?eského ?tená?e, který sv?t nevnímá tak velkolep?. Myslím, že to, jak psát o 11. zá?í je otázka, na kterou lze odpov?d?t jen na základ? vlastního vkusu. Každému vyhovuje prost? jiný styl a já jsem práv? ten ?tená?, který by snesl o n?kolik procent patosu mén?.

Až na tyhle dv? p?ipomínky ale musím ?íct, že V?že jsou dost dobrým zp?sobem, jak zblízka nahlédnout na Ground Zero a vid?t, co se tam 11. zá?í i n?kolik m?síc? po té odehrávalo a o ?em se tak úpln? v médiích nemluvilo.

Hodn? zajímav? je ale pojatá i audio stránka celé knihy. Nedávno jsem tu psala o audioknize And?lí?ká?ka a st?žovala jsem si na to, že i když je nahrávka plná zvuk?, prost? to tak n?jak není ono. V p?ípad? téhle severské detektivky totiž každý zvuk, který má evokovat to, co se práv? d?je, p?sobí tak n?jak k?e?ovit? a um?le.

Nevím, jak se to tv?rc?m audio verze V?ží povedlo, ale i p?esto, že i tato nahrávka je plná doprovodných zvuk?, ty zde skute?n? pomáhají zd?raznit atmosféru p?íb?hu a poslucha?e do celého vypráv?ní víc vtahují. V?že jsou podle m? prost? dobrým p?íkladem toho, jak by m?la vypadat audiokniha. Ta by totiž nem?la být jenom ?teným vypráv?ním, ale její tv?rci by se m?li snažit využívat všech možností, které tento formát nabízí a kombinací slova, hudby a doprovodných zvuk? vytvo?it nezapomenutelný poslucha?ský zážitek. Musím ?íct, že bych se v?bec nedivila, kdyby V?že získaly v sout?ži Audiokniha roku cenu za nejlepší zvuk.

Na záv?r si ale nedokáži odpustit menší úvahu na aktuální téma.

Celou dobu, co jsem V?že poslouchala jsem si ?íkala, jak je to zvláštní, že se dokážeme ?trnáct let stále dojímat nad p?íb?hem 11. zá?í a ve stejný okamžik nejsme schopní soucítit s deseti tisíci lidí, kte?í momentáln? pot?ebují naši pomoc a pochopení. Možná to bude tím, že o 11. zá?í víme snad vše; známe jména ob?tí; lidé, kte?í tam zem?eli, pat?ili k naší kultu?e a p?edevším, to co se tehdy stalo bylo prost? neospravedlnitelné. Jenomže Sýrie je mnohem blíž ?R než New York za oceánem a lidé tam p?ece umírají stejn? bolestiv? jako 11. zá?í ve Dvoj?atech. To, že jsou z jiné kultury a my téhle kultu?e nerozumíme by m?l být snad jenom opomenutelný detail. A to, že zlí lidé z téhle kultury nalet?li 11. zá?í do Dvoj?at je pravda. Ale já jsem si vždycky myslela, že na kolektivní vinu už dávno nev??íme a že jsme spole?nost, pro kterou je d?ležitý jedinec a která se snaží pomáhat každému, kdo to v danou chvíli pot?ebuje. Musím se sama sebe proto neustále ptát, co to s námi je, že s p?íbuznými t?ch, kte?í v Sýrii p?icházejí o své blízké neumíme soucítit a ješt? jim ob?as doslova podrážíme nohy?

Omlouvám se všem, kte?í si cht?li jenom p?e?íst recenzi knihy a já je zat?žuji sou?asnou politikou. Prost? jsem si to ale v kontextu umírání v letech 2001 a 2015 nedokázala odpustit.

Ji?í Boudník, V?že – p?íb?h 11. zá?í, Tebenas 2015

Mlo?í hodnocení: 75%

One thought on “Když padají V?že

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..