Mlo?í úvaha nad audio knihami

Od té doby, co jsem za?ala recenzovat knihy pro web Audioteka.cz, intenzivn? p?ehodnocuji sv?j postoj k mluvenému slovu.

Než se ale pustím do samotné úvahy na tohle téma, musím vám objasnit, jaký je vlastn? m?j vztah k mluvenému slovu a k celkové konzumaci literatury. Je to historie delší než demokracie v ?R, takže se pohodln? usa?te a poslouchejte…

Asi jako každý z mé generace i já jsem vyr?stala na pohádkových gramo deskách. Maková panenka, Váno?ní pohádky, V?elka mája a ruské horory jménem Krása nesmírná mn? d?laly spole?nost p?i každém d?tském nachlazení. V okamžiku, kdy už jsem ale všechny naše i sousedovic desky znala nazpam??, vyrazila mamka do Knihovny Ji?ího Mahena a p?ihlásila m? v odd?lení zvukových knih pro nevidomé.

A na t?ch kazetách s tou magnetickou páskou, která se vždycky tak záke?n? zamotala do magne?áku a museli jste jí tužkou navíjet zp?t jsem ujížd?la snad až do maturity. S odstupem ?asu m?žu ?íct, že to byl krásný ?as a že nebýt téhle vymoženosti, tak by ze mn? byl asi analfabet.

Kazety namlouvali herci, televizní hlasatelé a lidé, kte?í um?li pracovat se svým hlasem. Pravda, n?které kazety nebyly kvalitn? nahrány, u n?kterých bylo víc slyšet zp?v pták? z otev?eného okna v nahrávacím studiu než samotného interpreta a n?které kazety se zase pro zm?nu rozhodly zni?it váš p?ehráva? a tak se svévoln? zasekávaly, zamotávaly a p?evíjely. P?esto ale bylo super mít po?ád po ruce walkmana (ob?as musím v kurzu Náboženské aspekty alternativní medicíny student?m vysv?tlovat, co to je za za?ízení) a vždycky mít v kabelce jenom tolik kazet, kolik víte, že za ten den stihnete poslechnout. Horší už ale bylo, když vám praskla gumi?ka, kterou kazety byly spojené a balík patnácti kazet se rozsypal po podlaze a vy jste museli s pomocí štítk? psaných v braillu zjiš?ovat, kde ta katastrofa má za?átek a konec.

Vzhledem ke všem t?mhle nešvar?m jsem proto v okamžiku, kdy se mn? do ruky dostal první ozvu?ený notebook zanev?ela na mluvené slovo a vrhla se na digitální knihy. Knihovna digitálních dokument? pro nevidomé je a vždy byla opravdu dob?e vybavena a tak jsem si nikdy nemohla zt?žovat na nedostatek kvalitní ?etby. A protože pat?ím (jak jsem se nedávno dozv?d?la) k digitálním domorodc?m, ned?lalo mi žádný problém poslouchat digitální hlas svého notebooku.

Naopak, na digitální hlas p?ipomínající sci-fi ze 60. let jsem si velmi rychle zvykla a up?ednost?ovala jsem ho p?ed lidským hlasem z knih na magnetických kazetách. Po?íta? totiž ?etl mnohem rychleji a tak jsem v ?ase, kdy bych ?etla jednu namluvenou knihu stihla p?e?íst mnohem víc digitálních knih.

A potom se ve vesmíru cosi po?ádn? zamotalo a rozto?ilo (myslím, že v tom m?l prsty Apple) a sv?t se stal mnohem víc online, než kdy d?ív. Lidé si oblíbili elektronické ?te?ky knih, Kosmas za?al prodávat e-knihy a já jsem si koupila iPhone a na digitálním hlase p?ed?ítajícím beletrii jsem ujížd?la ješt? víc. Už to totiž není hlas jak ze Star Treku, ale už je to skoro lidský hlas, který umí ?íst zase o kus rychleji. Jenom díky iPhonu a rychlosti p?ed?ítání nastavené na 90% jsem minulý rok stihla p?e?íst 114 knížek.

Jenomže p?ed nedávnem m? zlákala nabídka Audiotéky.cz na recenzování audio knih a já jsem kone?n? pochopila, že rychlost není vše.

E-knihu p?ed?ítanou digitálním hlasem v iPhonu ?tu cca 2 až t?i dny a audio knihu ?tu klidn? i sedm dní a víc. Rozdíl je v tom, že skute?ný ?lov?k narozdíl od digitálního hlasu ?te rozvážn? a procít?n?, takže knížku, kterou by iPhone zvládl p?e?íst raz dva interpret audio knihy ?te deset i patnáct hodin.

Je to naškodu? Vadí mn?, že nestihnu p?e?íst za t?ch patnáct hodin místo jedné knížky t?i knížky?

Rozhodn? ne. Zjistila jsem totiž, že audio knihy ve mn? zanechají mnohem hlubší zážitek. Je to rozhodn? tím, že interpreti sou?asné audio knihy ?tou velmi dob?e a n?kdy se jedná p?ímo o další um?lecký rozm?r samotného díla (nap?. Není p?ání jako p?ání). Je to ale podle m? i tím, že audio knihu ?tu mnohem delší ?as než e-knihu (což jsem do nedávna považovala za nevýhodu), díky ?emuž se dokáži mnohem víc ztotožnit s hrdiny p?íb?hu a o dost intenzivn?ji s nimi celý d?j prožívám.

P?ed n?jakým ?asem jsem tu psala o tom, jak se rychle a snadno nau?it ?íst ušima. Nevýhodou tohodle postupu je, že musíte mít iOS za?ízení a silnou odolnost v??i digitálnímu hlasu. Výhodou ale je, že si m?žete ?íst p?i jakékoliv manuální práci, kde by mozku hrozila zahálka a hlavn? m?žete nechat odpo?ívat svoje unavené o?i.

Po té, co jsem ale znovu objevila kouzlo mluveného slova, mám pro vás ješt? lepší tip. Zkuste prost? audio knihy! Nepot?ebujete žádnou technickou vychytávku jako je iPhone nebo iPad. Naopak vám sta?í cokoliv, co umí p?ehrávat mp3. A p?edevším, celkový zážitek je mnohem kvalitn?jší a intenzivn?jší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..