Angli?tina do ucha (3. díl)

Tak jsem si jednou ?ekla, že život není jenom zábava, ale taky n?jaká ta d?ina a rozhodla jsem se tentokrát ve virtuálních regálech obchodu Audiotéka.cznesáhnout po beletrii, ale naopak po užite?né u?ebnici angli?tiny.
audiotekaCZ-copy

Angli?tina do ucha (3. díl) je rozd?lena na deset kapitol. Každá z nich je uvedena gramatickou ?ástí, kde jsou naprosto z?eteln? a jasn? vysv?tleny dva vybrané gramatické jevy (nap?. podmínkové v?ty a ?asové p?edložky). Za touto podkapitolou následuje n?kolik cvi?ení navazujících na vysv?tlenou gramatiku.

Pokud si ?íkáte, jak asi mohou vypadat cvi?ení v audio knize, tak se vám musím p?iznat, že m? trápila stejná otázka a byla jsem up?imn? zv?davá, jak se tv?rci u?ebnice s tímhle o?íškem poprali.

Cvi?ení spo?ívají v p?ekladu v?t z jednoho jazyka do druhého. Takže nejd?ív je vždy ?e?ena n?jaká v?ta v angli?tin? a po chvíli následuje ?eský p?eklad. V dalším cvi?ení se v?ty prohodí a ty stejné v?ty nejd?íve slyšíte v ?eštin?, po které následuje anglický p?eklad. To ale není vše. V dalším cvi?ení jsou z t?chto v?t vypušt?na n?která sloví?ka (mezera je ozna?ena zvukovým signálem). Abyste zjistili, zda jste si vynechané slovo mysleli správn?, tak za v?tou s mezerou po chvilce následuje celá v?ta i s vynechaným slovem. A posledním ((pro m? vždy nejobtížn?jším)) cvi?ením je opravování chyb ve v?tách.

V pr?b?hu první kapitoly u prvních cvi?ení jsem si pomyslela n?co jako: “Jé je, to bude asi docela nuda.” Jenomže potom m? tenhle styl cvi?ení za?al hodn? bavit. Pochopila jsem, že je super, když jsou ve všech cvi?eních v rámci kapitoly používány stále ty stejné v?ty. ?asto se totiž jedná o velmi frekventované v?ty, jejichž p?eklad by vám m?l v hlav? naskakovat úpln? automaticky. Proto je dob?e, když takovou v?tu slyšíte a p?emýšlíte nad ní aspo? ?ty?ikrát.

Zjistila jsem, že m? nejvíc baví si tahle cvi?ení d?lat p?i ch?zi na stepperu. Je to totiž tak monotónní ?innost, že i ?tení vás u toho brzo p?estane bavit. Zapojit ale mozek a p?emýšlet nad anglickou gramatikou dodá tomuhle t?locviku úpln? nový rozm?r.

Krom? gramatické ?ásti ale každá kapitola Angli?tiny do ucha obsahuje ješt? konverzaci, kde jsou zmín?ny ?asto používané fráze na nejr?zn?jší témata (nap?. nakupování, dovolená, léka?). Na úplném záv?ru celé kapitoly na pilné studenty ?eká p?íb?h, ve kterém se spojují jak poznatky z gramatické, tak i z konverza?ní ?ásti.

Pokud jde o zvukovou ?ást u?ebnice, tak m? hodn? pot?šilo, že se v pr?b?hu nahrávky ?lov?k neustále setkává z r?znými interprety a nem?že se vám tak stát, že v pr?b?hu t?inácti hodin, které audio kniha má, byste mluv?ího, který by vás celou u?ebnicí provázel, za?ali nesnášet.

P?esto mi ale p?išlo, že obzvláš? v gramatické ?ásti mluv?í hovo?í tak n?jak k?e?ovit?. Je fajn, že obsah jejich ?e?i je pestrý a má spád (a to i když se jedná o vysv?tlování gramatiky), ale z hlasu interpret? nejsou cítit žádné emoce nebo zájem o to, co vlastn? vyslovují.

Až na tenhle drobný detail jsem ale s audio knihou byla nadmíru spokojená.

Nejsem si jistá, jestli by se z Angli?tiny do ucha dokázal u?it naprostý laik. Ale myslím, že je to skv?lý zp?sob, jak si zopakovat jednou nau?ené a stokrát zapomenuté (m?j p?ípad) gramatické jevy. Obzvláš? se myslím tahle u?ebnice hodí jako zvukový doprovod k monotónním ?innostem, kde by si jinak váš mozek dával oddech. Takové cvi?ení, žehlení, va?ení nebo ?ízení p?ímo vyzývají k tomu, abyste si u nich poslechli n?co tak p?ínosného, jako je Angli?tina do ucha.

Mlo?í hodnocení: 85%

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..