Skrytá zákoutí tajuplné novozélandské ne/kuchyn? – I. ?ást

Navšt?vovat a objevovat zem?, které mají sv?toznámou kuchyni je nuda. To d?lá každý. Vyrazit ale do zem?, kde je pojem tradi?ní kuchyn? naprostý nonsens… Tomu ?íkám dobrodružství!

Nový Zéland ve sv?t? proslul díky svým horám, ledovc?m, ovcím, tu??ák?m, pták?m i ovoci kiwi, ale slyšeli jste n?kdy o novozélandské kuchyni? Já teda ne.

Když jsme se rozhodli vyrazit na druhý konec sv?ta, pomyslela jsem si, že téhle záhad? musím p?ijít na kloub a n?jakou tu místní kuchyni prost? objevit. Internet ale ml?el jako hrob a já jsem si ?íkala, že asi neumím správn? hledat v širokých vodách Googlu a že ta opravdová novozélandská kuchyn? se mi vyjeví až p?ímo na míst?…

Cha, tak nevím, jestli jsem optimista nebo jenom naivka…

Na míst? se totiž ukázalo, že internet neml?el bezd?vodn? a že na Novém Zélandu ?lov?k m?že ochutnat cokoliv z jakéhokoliv koutu sv?ta, ale rozhodn? ne nic tradi?ního novozélandského…

Ale pozor, tohle je první pohled… Když se nenecháte rozhodit p?ehlší indických restaurací a ?ínských bister a naopak se do místní kultury stravování pono?íte hodn? hluboko, zjistíte, že i tahle zem? se m?že ?as od ?asu n??ím autentickým pochlubit.

Takže… T?i, dva, jedna.. Jdeme se poná?et do taj? tajemné novozélandské kuchyn?…

 

Jedna velká pusinka

Když se Novozélan?ana zeptáte na místní tradi?ní pokrm, okamžit? vám odpoví: “Pavlova.” Je to asi n?co jako naše sví?ková. Teda sví?ková je hlavní nezdravý chod a tohle je nezdravý dezert. Tyhle dv? v?ci jsou si ale podobné v tom, že si na nich místní abnormáln? zakládají a v obou dvou p?ípadech na nich cizinc?m ukazují úžasnost místní ne/kuchyn?.

Že jsou na tom Novozélan?ané o trochu h?? než my dokazuje skute?nost, že se o p?vod dortu pavlova do dnešního dne dohadují se svými sousedy Australany. V Austrálii vám ?eknou, že pavlova je jejich vynález a na Novém Zélandu to pop?ou s tím, že pavlova je bez debat jejich, protože poprvé byla tahle kalorická bomba p?ipravena v roce 1926 ve Wellingtonu pro ruskou primabalerinu Annu Pavlovu. Australané na to vytáhnou n?jaký starý recept z roku 1925 a takhle se m?žeme poš?uchovat do soudného dne. A? už se p?vod tohodle dortu schovává kdekoliv, nikdo ale nem?že Novému Zélandu up?ít, že pouze tam a nikde jinde pavlovu zdobí plátky kiwi. Takže minimáln? pavlova s kiwi je novozélandský unikát.

Ale pozor, ne abyste si pletli dort pavlova s dezertem jménem meringue! Jestli jsem to totiž správn? pochopila, tak meringue je i ve svém st?edu tvrdý a k?upavý (takže nuda) narozdíl od (mnohem zábavn?jšího dortu pavlova, kde tvrdá je pouze vn?jší krusta a uvnit? dortu najdete m?kký st?ed podobný marshmallow. Tohodle efektu   dosáhnete tak, že narozdíl odd receptu na meringue do našlehaných bílk? ješt? p?idáte kuku?i?ný škrob.

Chcete-li tedy po?ádn? rozzu?it n?jakého Novozéla?dana, ?ekn?te mu, že pavlova pochází z Austrálie a že je to beztak jedno, protože je to to stejné jako meringue. Vyhošt?ní ze zem? máte zaru?ené.

P?iznávám ale, že pavlova, kterou jsme ochutnali u našich aucklandských domácích bylo n?co tak úžasného, že by se o tom snad nem?lo ani vtipkovat, ale pouze p?t oslavné ódy. Hned jak se trochu aklimatizuji, tak se pouštím do šlehání bílk? a projektu s názvem “Pavlova a už te? doufám, že výsledný produkt bude aspo? z malé ?ásti tak dobrý jako v Aucklandu.Aucklandu.”

 

Ovce kam se podíváš

?ty?i miliony obyvatel a víc než t?icet milion? ovcí… Co z tohodle m?že vzniknout?

No, bohužel nás na Novém Zélandu p?ekvapily dv? v?ci… Tou první je, že krávy ovcím v celkovém po?tu už docela šlapou na kopýtka a obrázek o zemi, kde lidem i ostatní zví?en? vládnou ovce, je tak tém?? už minulostí, protože po loukách se spole?n? s ovcemi prohání  krávy… Hooodn? krav…

Druhou zarážející v?cí bylo, že jsme si mysleli, že jehn??í se tady jí od snídan? až po ve?e?i a když vás o p?lnoci honí mlsná, tak si do ledni?ky samoz?ejm? nejdete pro nic jiného než pro jehn??í kolínko. Je pravda, že jehn??ího tu najdete o dost víc než v našich zem?pisných ší?kách, ale že by figurovalo na každém jídelní?ku se taky nedá ?íct. No dobrá, ale kde jinde si m?žete dát jehn??í klobásky, kolá? s jehn??ím masem, objednat si v restauraci jehn??í játra a na záv?r si ogrilovat jehn??í steaky?

A jestli vám jehn??í nevoní, tak máte vyhráno. Ono totiž dost možná ani nevoní novozélan?an?m a tak ho hodn? rádi kombinují s mátou. Nakládání masa do ?erstvých mátových lístk? nebo mátová omá?ka na pe?eni je n?co, bez ?eho se novozélandská ovce neobejde.

Chcete-li udivit Novozélan?ana, ?ekn?te mu, že v ?esku je jehn??í velkou vzácností, kterou si tak možná jednou ro?n? dop?ejeme na Velikonoce.

 

Ryby, ryby, mušli?ky

Jestli ale na Novém Zélandu n?co opravdu fr?í, tak jsou to ryby a mo?ská hav?? v nejr?zn?jších podobách. A m?že se n?kdo v?bec divit, když jde o zemi, kdy d?ív nebo pozd?ji, vždycky dojdete k mo?i?

Prý možná ješt? typi?t?jší než pavlova je pro Nový Zéland fish and chips. A prý že novozélandské fish and chips je n?co úpln? jiného než smažená ryba v Británii. Pravda, já jsem britskou variantu fish and chips nikdy nejedla, ale neumím si moc dob?e p?edstavit, v ?em se tak zásadn? mohou lišit r?zné variace smažené ryby s hranolkama. Pravda ale je, že na Novém Zélandu nesmaží pouze ryby, ale cokoliv, co se vyloví z mo?e – k hranolkám si tak m?žete dát ob?í slávky, h?ebenatky nebo t?eba sépii.

Jó mušle, to je to, co nikdo, kdo chce poznat novozélandskou kuchyni, nesmí opomenout. Jsou to asi deset centimetr? velké zelené slávky, které se v restauracích servírují v ob?ích hrncích po kilech a v supermarketech je to to nejlevn?jší maso, které seženete. Bez slávek by prost? Nový Zéland nebyl Zélandem.

Já  ale rad?ji dávám p?ednost mnohem elegantn?jším a chutn?jším h?ebenatkám, které žijí v naprosto p?ekrásné ulit? a i jejich chu? je ve srovnání se slávkami o dost jemn?jší. Prost? m?j favorit ze dna mo?e…

Jestli je h?ebenatka ten nejelegantn?jší mo?ský tvor, kterého m?žete poz?ít, tak na naprosto opa?ném konci pomyslné osy stojí crayfish, což je n?jaký druh humra a asi to nejoškliv?jší zví?e na sv?t?. My jsme si tohle podmo?ské obrn?né vozidlo koupili za dost nek?es?anskou cenu b?hem cesty po pob?eží jižního ostrova a byl to jeden z nejsiln?jších zážitk? toho dne. P?ece jenom, když taháte maso z rozp?leného kruný?e disponujícího osmi nohama, dv?ma klepetama a dv?ma tykadlama, tak na to hned tak nezapomenete.

Taky nezapomenu na den, kdy jsme se vydali do aucklandského p?ístavu na Sea Food Festival a ten stejný den jsme ješt? u vzdálených p?íbuzných pove?e?eli ?erstv? ulovenou rybu svatého Petra (john dory). Ješt? nikdy se mi nepovedlo od rána do ve?era jíst pouze mo?skou hav?? a musím ?íct, že to nebylo v?bec špatné.

 

P.S. A potom, že Nový Zéland nemá žádnou kuchyni. Vždy? kdo ví, jestl se v?bec vlezeme do dvou ?lánk?…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..