Canterbury – kolébka britského k?es?anství

M?že existovat v?bec ješt? nudn?jší titulek? Nebojte se ale, ve skute?nosti Canterbury ani ?lánek samotný vás nudit nebudou.

Canterbury_katedrala_zvenci_zdalky

Každý, kdo se m?že pochlubit úsp?šnou maturitou z ?eštiny, ur?it? minimáln? jednou v život? slyšel o Canterbury. S tímto m?stem je totiž spjatá stálice st?edoškolských ?ítanek Canterburské povídky od Geoffreye Chaucera.

Canterbury ale nehraje d?ležitou roli jenom v anglosaské literatu?e. Poutníci z Canterburských povídek do tohoto m?sta putují proto, aby mohli navštívit hrob Thomase Becketa, který byl zavražd?n v místní katedrále. A Thomas Becket byl v Canterbury zavražd?n proto, že byl canterburským arcibiskupem. V Canterbury ale není jenom tak n?jaké anglické arcibiskupství.

Toto místo je klí?ové jak pro d?jiny katolické církve na britských ostrovech, tak má i d?ležitý význam pro dnešní Anglikánskou církev

Do Canterbury na konci šestého století dorazil na popud papeže ?eho?e Velikého sv. Augustin pochopiteln? nazývaný z Canterbury, který zde založil první opatství a stal se také prvním anglickým arcibiskupem.

Po anglické reformaci, kdy se Jind?ich VIII odtrhl od katolické církve se Canterbury stalo nejd?ležit?jším místem Anglikánské církve. Sídlí zde canterburský arcibiskup, který je nejvyšším p?edstaveným této církve.

Vzhledem ke všem t?mto historickým prvenstvím a superlativ?m je Canterbury bez diskuzí jedním z top cíl? Velké Británie.

Nemusíte se ale bát, že vás toto m?sto plné historie unudí k smrti.

Canterbury stojí za návšt?vu, i když pominete jeho historický význam.
Normanský hrad
St?ed m?sta obklopují poz?statky hradeb. Já osobn? jsem do této doby v Anglii neobjevila žádné jiné místo, kde by bylo možné se projít po vrcholcích m?stských hradeb, takže není divu, že jsem si tuhle ?innost ?ádn? užila.

Zajímavé bylo, že jsme nebyli jediní, kdo si procházku po hradbách užíval plnými doušky a cht?l vid?t všechno. Stalo se tak, že v jeden okamžik krom? nás na podivný hrbek s památníkem vyšly další dv? skupinky našich krajan?. V Canterbury se tak minulý víkend konal neplánovaný sraz osmi navzájem se neznajících ?ech? a jednoho ?esky št?kajícího psa.
Nádvo?í canterburského hradu
Kousek od hradeb se také nachází ruiny normanského hradu. Milé je, že do této z?íceniny je vstup zdarma a že celý areál hradu je obsypán prudce nau?nými tabulkami p?ekypujícími mnoha zajímavými i o n?co mén? zajímavými informacemi o tomto míst?.

Z hradeb se také snadno dostanete na hlavní canterburskou t?ídu. Tu zaru?en? poznáte podle toho, že se najednou zvýší koncentrace kaváren, restaurací, hospod a turisticky orientovaných obch?dk?. V lét? to v centru Canterbury žije. Pokud ale žijete v nudném Fleetu, nemusíte Canterbury zase tak moc závid?t. Prý v zim? je centrum m?sta liduprázdné a ve srovnání s letním ruchem jsou ulice k nepoznání.
Vstup ke katedrále
A? už žijete ale kdekoliv jinde než v Canterbury, m?žete si dop?át drobný h?ích a chvíli obyvatel?m tohoto m?sta závid?t zdejší katedrálu.

Tato stavba, jejíž nejstarší ?ásti pocházejí z druhé poloviny jedenáctého století, p?sobí impozantn? a nebojím se napsat, že je až dech beroucí. A to ani nemluvím o tom, že v sob? ukrývá ostatky Thomase Becketa, které mají údajn? lé?ivé ú?inky.
Interiér katedrály
Abyste se interiérem katedrály mohli pokochat, je nutné ud?lat dv? zásadní v?ci. Musíte zaplatit dvanáct liber za vstup a hlavn? si musíte na internetu najít otevírací dobu katedrály. Nap?íklad v ned?li je otev?eno pouze od 12:30 do 14:30. Když si tak nedáte pozor, máte dost vysokou šanci, že dorazíte v nesprávný ?as. Ušet?íte dvanáct liber, ale zase neuvidíte nejvýznamn?jší britskou katedrálu.
Opatství sv. Augustina
Mnohem vst?ícn?jší k vaší pen?žence je vstupné do ruin opatství sv. Augustina. Za vstup zde zaplatíte necelých šest liber a pokud jste ?leny English Heritage, tak jdete zdarma.

Opatství se nachází vn? hradeb a slovo ruiny je zde ješt? víc na míst? než v p?ípad? normanského hradu. Z opatství, které vybudoval sv. Augustin na konci šestého století a které v šestnáctém století nechal zni?it Jind?ich VIII, zbylo jenom pár zdí a dlaždic ozna?ujících p?dorysy bývalých budov. I tak má toto místo své kouzlo. P?ece jenom zde stojíte v místech, odkud se k?es?anství ší?ilo do zbytku Anglie a kde se nacházelo jedno z velkých center vzd?lanosti normanské a st?edov?ké Anglie. Každé religionistické srdce zde radostn? zaplesá.
Opatství sv. Augustina a canterburská katedrála
V?ele doporu?uji si u pokladny vzít audio pr?vodce. I když je celý areál opatství bohat? vybaven nau?nými tabulemi, English Heritage umí d?lat velmi vyda?ené audio pr?vodce a ten pro canterburské opatství je toho dobrou ukázkou.

I kdybyste ale nemilovali k?es?anské památky, neobdivovali gotickou architekturu a za nejv?tší atrakci nepovažovali ruiny hrad? a klášter?, tak jsem p?esv?d?ená, že Canterbury i tak stojí za návšt?vu. Atmosféra tohoto malého univerzitního m?ste?ka je tak pohodová, že dokonce i odpustíte místním hospodám, že zde výhradn? to?í ne p?íliš dobré pivo Shepherd Neame.

Poloha

 • 98 km od Londýna v hrabství Kent
  • Pro? tam vyrazit

   • Jedno z nejmalebn?jších anglických m?ste?ek
   • Místo, odkud se ší?ilo k?es?anství do Anglie
   • Centrum Anglikánské církve a sídlo canterburského arcibiskupa
   • Monumentální katedrála z 11. století
   • Poz?statky nejstaršího opatství v Anglii
   • Pohodová atmosféra

   Vstupné a poplatky

    Vstup do katedrály: dosp?lí – 12 GBP, d?ti do 18 let – 8 GBP, postižení a senio?i – 10,50 GBP
   • Vstup do opatství sv. Augustina: dosp?lí – 5,80 GBP, d?ti od 5 do 15 let – 3,40 GBP, postižení a senio?i – 5,20 GBP
   • Kryté parkovišt? nedaleko normanského hradu: 1,40 GBP za 2 hodiny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..