Cornwallem až na konec sv?ta – 2. díl

Senen Beach, Chapel Port Beach, St Agnes, Dartmoor a také britská piva nepiva.
Nad Chapel Port Beach

Bohužel, na konci údolí, kterým jsme se vydali na naši túru podél cornwallského pob?eží, se neukrývala žádná utajovaná tropická pláž, tak jak jsem si to celou cestu p?ála. Byla to klasická anglická pláž, kam nesm?jí psi a kde se nikdo nekoupe, protože mo?e má ?trnáct stup?? a vzduch šestnáct.

Blind unfriendly pob?eží

Cestou na Senen Beach bylo ob?as p?ekonat i menší skály
Od pláže nás ?ekalo n?kolik kilometr? po pob?ežní p?šince logicky nazývané Coastal Path. Tyhle stezky podél pob?eží jsou úžasn? fotogenické a v??ím, že pro každé oko to je radost, kochat se dramaticky vyhlížejícími útesy a širým mo?em. Bohužel to už není tak úpln? blind friendly procházka. I když je pravda, že p?elízání skal, ch?ze nad t?iceti metrovým srázem a kamenitý terén bych p?ed výšlapem na bergenský Ulriken asi nedala s takovým úsm?vem jako te?. Myslím, že Norové by se m?li jezdit dívat do Anglie, jak se d?lají cesty nep?ístupným terénem. V Norsku to zatím totiž moc neumí.

P?íliv na Sennen Beach

Senen Beach se už blíží
Našim skoro cílem dnešní t?ry byla Sennen Beach. Toto nebyla tak úpln? klasická anglická pláž. Zaprvé sem mohli psi a zadruhé se tu koupali surfa?i. Oni se pravd?podobn? koupat necht?li, ale po chvíli pozorování jsme zjistili, že víc než na prkn? jsou ve vod? a tak jsme to vyhodnotili jako koupání surfa??.

Surfa?i jsou ale asi vážn? jediní lidé, které má ?lov?k v Anglii šanci zahlídnout ve vod?. Narozdíl od zbytku populace jsou vybaveni tlustým neoprénem, který je ochrání p?ed ledovým mo?em.
Tohle je asi d?vod, pro? na pláže nesm?jí psi
I my jsme se málem vykoupali, když jsme se rozhodli dát si sva?inu na p?kných balvanech vzdálených deset metr? od mo?ského p?íboje. Ješt? jsme ani nedojedli ?ervenou papriku a p?íliv nám už omýval boty. V tyto chvíle si vždycky p?ipadám jako trapná suchozemská krysa.

Druhá p?lka naší cesty se skládala už jenom z povinnosti vyškrábat se na vrcholek útesu a po všudyp?ítomných pastvinách dojít zp?t do St Just. Po takové rovince, kde nejv?tší terénní nerovností je m?íž proti kravám, se jde výrazn? pohodln?ji než po rozeklaném pob?eží. Ale zase je to o dost nudn?jší cesta než procházka nad burácejícím oceánem.

Vst?íc zmrzlinovému ježkovi

Druhý den jsme se rozhodli, že si odpustíme jízdu po nehostiných cornwallských silnicích, kde je víc traktor? než osobních aut a vydali jsme se po Coastal Path z Porthtowanu do sousedního m?ste?ka St Agnes.

D?vodem, pro? jsme si vybrali tuto trasu nebyla pouze skute?nost, že se nám necht?lo jezdit nikam autem. Lákaly nás p?edevším výborné tipy na dobré jídlo, které jsme dostali od domácích.
Zmrzlina, kv?li které se i útesy vyplatí p?ekonávat
Hned dva kilometry za Porthtowanem leží krásná pláž Chapel Port Beach. Její kouzlo ale nespo?ívá jenom v tom, že díky skalám, které ji obklopují, je krytá p?ed nep?ízní zlého anglického po?así zu?ícího nad okolními útesy. Hlavním d?vodem, pro? se na téhle pláži zastavit, je plážová kavárna. Tady se prodává vyhlášená zmrzlina Hedgehog. Pro? je pojmenovaná po ježkovi je jasné hned, jak dostanete kornout plný smetanové zmrzliny do ruky. Celá zmrzlina je pokrytá v medu praženými o?íšky, které p?ipomínají ježkovy bodliny.

A když píšu “smetanová zmrzlina”, nemám tím na mysli jenom tak n?jakou smetanovou zmrzlinu. Do ježkovy zmrzliny se p?idává cornwallský clotted cream, což je místní speciální druh smetany se šedesáti ?ty? procenty tuku. Clotted cream je díky vysokému obsahu karotenu ve zdejší tráv? krásn? žlu?ou?ký a jeho textura je táhlá jako by to byl karamel.

Pivovar na pláži

Já byla nadšená ze zmrzliny, Miloš zase ze staré rozpadlé továrny na útesech nad Chapel Port Beach.
Temné poz?statky  d?lního pr?myslu
A oba dva jsme byli pot?šeni tím, že tahle cesta byla vážn? docela blind friendly. Když pominu pár úzkých cesti?ek a n?kolik míst blízko srázu, šlo se nám skoro jako po vydlážd?ném chodní?ku.
Cestou do St agnes
I navzdory p?íjemnému terénu jsme se ale do St Agnes dostali až kolem jedné hodiny odpoledne, což je tak akorát nejvyšší ?as na ob?d.

St Agnes byl druhý gastro tip, který jsme dostali od domácích. Hned nad pláží tu je totiž hospoda The Driftwood Spars s vlastním mini pivovarem a vyhlášenou kuchyní.

Já jsem si zde nad grilovanou makrelou zavzpomínala na ve?e?e svého d?tství. Samoz?ejm?, že uzená makrela z d?tství byla dost n?co jiného než tahle úžasná ryba s ?ervenou ?epou, novýma bramborama a k?enovou smetanou. Na takovou kombinaci chutí budu ješt? dlouho vzpomínat.

Bitter, beer a ale

Vzpomínat budu ale také na návšt?vu samotného mini pivovaru, kde jsem se kone?n? dozv?d?la, co je to bitter a jaký je rozdíl mezi alem a pivem.

Takže pozor! Hlavní rozdíl mezi alem a pivem (beer) podle agneského podání je v tom, že ale by správn? nem?l být chmelený. Dneska se ovšem chmel p?idává už do tém?? každého britského alu. V originálním slova smyslu pojem ale znamená tradi?ní anglický nápoj, který s chmelem nemá nic spole?ného. Zato bitter je s chmelem a je to poddruh piva (beer).

Ne, že bych z toho byla úpln? moudrá. Podstatné prost? ale je, že angli?ané rozlišují dv? skupiny nápoj? ale a beer. Tohle je docela d?ležité v?d?t. Když se totiž v anglické hospod? zeptáte, jaké mají pivo (beer), za?nou vám vyjmenovávat zahrani?ní ležáky ob?as v?etn? Staropramenu a o jakémkoliv britském alu ml?í. Alu se tady beer prost? ne?íká.

Zp?t ale na cornwallské pob?eží

To se k nám na zpáte?ní cest? nezachovalo moc p?kn?. Do Porthtowanu jsme celých osm kilometr? bojovali s prudkým v?trem a nep?íjemným mrholením. Prost? taková anglická klasika. Není proto divu, že p?i zastávce na Chapel Port Beach jsme neodolali alu, který jsme si ze St Agnes odnášeli v ba??žku. Razím heslo, že správný britský alezah?eje i v tom nejchladn?jším lét?. A tahle moudrost se op?t potvrdila.

Dartmoorské bažiny

Na poslední den našeho p?íliš krátkého prodlouženého víkendu jsme se rozhodli zp?t do Hampshiru vrátit p?es Dartmoor. Známý mn? varoval, že s Dartmoorem nemáme rozhodn? ztrácet ?as a jestli tenhle národní park vážn? pot?ebujeme vid?t, tak ur?it? jenom v rámci drobné zajíž?ky b?hem jízdy dom?. A m?l pravdu.

My jsme Dartmoor rozhodn? vid?t cht?li. Kde jinde by se naše ?erné monstrum totiž mohlo cítit tak dob?e jako v domovin? svého p?edka psa baskervillského. Byli jsme ale moc rádi, že jsme se rozhodli zde nehledat ubytování a rad?ji jsme se pln? v?novali Cornwallu.

Zatímco cornwallská krajina d?lá ?lov?ku radost na každém kroku (samoz?ejm? vyjma samotný Land`s End), v Dartmooru si ?íkáte: “Jako hezký. Ale co že tady má být zajímavýho?”
Pes baskervillský
Dartmoor jsou p?edevším promo?ené pastviny a ob?as n?jaký kope?ek se skalnatým vrcholkem. Nic víc, nic mí?.

Jo a vlastn? teda na t?ch pastvinách je ješt? spousta ovcí a ob?as máte šanci narazit i na n?jakýho kon?. Ale ani stádo koní z Dartmooru Cornwall neud?lá.
Dartmoor
Cornwall má pob?eží, útesy a burácející Atlantik, zato Dartmoor jenom ty temný bažiny a psa baskervillského.

A potom, co se náš pes baskervillský dostate?n? vy?ádil v mok?adech, ?ekala nás už jenom dlouhá cesta dom?. audiokniha Krvavé zem? se nám postarala o pochmurnou zábavu a dom? jsme tak dojeli v hlubokém zamyšlení nad historií dvacátého století. Na další cestu vyberu asi n?co trochu víc fiktivního.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..