Ro?ní rekapitulace Mlo?í knihovni?ky

P?ed n?jakým ?asem jsem tu psala nadšený ?lánek o GoodReads. Bohužel, lenost a nedostatek ?asu mi zabránily (mrchy jedny) v tom, abych na GoodReads pravideln? p?idávala p?e?tené knížky. Na nelichotivém ?ísle pohybujícím se n?kde kolem 25 knih se tak i zastavila moje výzva pro rok 2014.

Šlo o to, odhadnout, kolik knížek za ten rok ?lov?k p?e?te a po té se daného ?ísla snažit dosáhnout. Já jsem si tipla, že zvládnu 50 knížek.

Dneska mi to nedalo, otev?ela jsem si seznam knížek v iBooks na iPhonu a dala se do po?ítání.

S údivem jsem zjistila, že jsem sv?j odhad p?ekonala a nakonec jsem napo?ítala 114 p?e?tených titul?.

A když jsem se tak probírala svojí virtuální knihovni?kou, uv?domila jsem si, že se v ní vlastn? ukrývá celý m?j rok a trochu jsem si zavzpomínala:

Zvláštní smutek citronového kolá?e – to jsem se práv? balila na cestu za zimními radovánkami v Karibiku (m?že to být snad ješt? snobšt?ji napsané?) a p?i každé zmínce o Los Angeles vzpomínala na naši lo?skou cestu po Kalifornii (jo, m?že).

A hory odpov?d?ly – jsem ?etla v jediném slušném motelu na Florid? nedaleko Miami a ješt? blíž k Florida Keys.

Ráj 2.0 – jsem nemohla ?íst na vhodn?jším míst? než byla práv? Jamajka. Knížka poukazující na negativní stránky turismu v ekonomicky mén? vyvinutých zemích byla pro tenhle neš?astný ostrov jak d?laná. “Když nazvete n?jaké místo rájem, koledujete si o malér” je citátem roku 2014.

Posvátná p?ísaha – navzdory d?sivému názvu v?štícímu t?žkou ezoteriku, m? tahle knížka nadchla jak d?jem, tak i popisem novozélandské p?írody a ?ekla jsem si, že tam se ur?it? n?kdy musím podívat.

Muž jménem Ove – tak tuhle krátkou a velmi úsm?vnou knížku jsme s Milošem p?e?etli b?hem jedné ospalé ned?le, kdy jsme se lé?ili z menší (no dobrá, trochu v?tší) kocoviny a na konci p?íb?hu jsme oba dva m?li slzy v o?ích.

Jacobova obhajoba – je uchvacující vypráv?ní o rodi?ovské lásce i ned?v??e a m? d?lalo spole?nost v útulném penzionu kdesi na cest? mezi Brnem a Štrasburkem, kde se nám poda?ilo najít ubytování až kolem jedné hodiny po p?lnoci a já jsem byla tak hrozn? p?etažená (úpln? jak malé dít?), že jsem do rána nemohla v?bec usnout a tu knížku prost? musela do?íst.

?istý – knížku, která má d?siv?jší anotaci než je ona sama, jsem ?etla p?i poctivém domácím stre?inku. To jsme si práv? našli osobního trenéra, který nám vysv?tlil, že posilovna je k ni?emu a já za chvíli p?išla na to, že s trenérem to není o nic lepší (a? žije naše milovaná upocená posilovna).

Paní Hemingwayová – p?íb?h o nesnesitelném Hemingwayovi a jeho ?ty?ech neš?astných manželkách m? provázelo na cest? pendolínem z Ostravy do Mariánských lázní a byl to velmi p?íjemný spole?ník.

Volání kuka?ky – m? naopak provázelo na zpáte?ní cest? z hol?i?ího wellness pobytu zp?t do Brna a bez mu?ení p?iznávám, že m? to bavilo mnohem víc než Harry Potter.

Vesmírnou odyseu – jsem za?ala ?íst p?i p?ípravách na Street Food Festival a zjistila jsem, že chci žít v roce 3001. Ocho?ený dinosaurus v roli zahradníka m? prost? uchvátil.

Neviditelný strážce – p?íjemná detektivka hlavn? díky tomu, že se neodehrává na severu Evropy ale na jihu ve Špan?lsku. Vtipné je, že jednu z hlavních rolí tu hraje vesnická pekárna a já tuhle knížku ?etla, práv? když jsem vytahovala jeden plech chia sušenek za druhým a p?ipravovala se na Fléda Koloniál.

Je tu ale samoz?ejm? mnohem víc knížek, které m? uchvátily a také spousta, u kterých už nedokáži ani po?ádn? ?íct, o ?em byly. A také tu mám ?ty?i temné šmouhy na své ?tená?ské cti v podob? knížek, které jsem prost? musela odložit, protože m? taaak hrozn? nudily.

A protože jsem nerozhodná, neumím vyhlásit absolutního knižního vít?ze pro m?j rok 2014 a taky proto, že ne všechny knížky se pojí k n?jaké p?evratné události v mém život? a tak se tu o nich podrobn?ji nezmi?uji, p?ipojuji na záv?r pár titul?, které mi uvízly v hlav? a které vždycky ráda doporu?ím jako dobré ?tení:

Temný vinohrad, Rok ohn?, Žluté o?i krokodýl?, Z jako Zelda, Erebos, Zlatý vlk, Stavitelé most?, 1Q84, Lovec drak?, Daemon, Dobrodružství milovníka knih, Chu? jable?ných jadýrek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..