Není co závid?t

Tak tahle knížka je o dost t?žší kalibr než Deník sprosté matky.

Americká noviná?ka píšící pro Los Angeles Times zprávy z Korejského poloostrova se rozhodla napsat knihu, která by vypráv?la p?íb?hy lidí žijících na severní stran? 38 rovnob?žky. Protože se ale žádný noviná? nedostane do Severní Korei bez p?ísného dohledu dvou oficiálních pr?vodc? a už v?bec tam nesmí mluvit s místními lidmi, musela se autorka spokojit s p?íb?hy severokorejských uprchlík? v Jižní Korei. Celou knihou se tak prolíná šest p?íb?h?, které nevyhnuteln? sp?jí k p?echodu korejsko-?ínské hranice a út?ku do Jižní Korei.

Musím se p?iznat, že text na m? hluboce zap?sobil a že jsem si do p?e?tení téhle knížky nedokázala dost dob?e p?edstavit, jak se v Severní Korei ne/žije. B?hem ?tení Není co závid?t jsem nevycházela z údivu, že takový režim a taková bída m?že ješt? n?kde v 21. století existovat. Zatím co my jsme si v 90. letech užívali pádu komunismu a prvních výdobytk? kapitalismu, v Severní Korei lidé umírali hlady, va?ili k?ru ze strom? a svobodn? nemohli ani opustit svoje m?sto. M?la jsem pocit, že ?tu o n?jaké absurdní zemi n?kde v hlubokém vesmíru, protože mi p?išlo šílené, že takový sv?t m?že existovat na stejné planet? na jaké žiju já. 

Knížka není ale jenom vý?tem hr?z, kterými by se autorka snažila n?jak šokovat, jsou to spíš nezbytné kulisy. Není co závid?t je spíš než cokoliv jiného napínavým p?íb?hem šesti hlavních hrdin?, kte?í se snaží p?ežít v nep?ežitelném. 

I z kompozice knihy je vid?t, že autorce šlo hlavn? o to, vypráv?t životní p?íb?hy a tak svoji knihu píše jako napínavý román a do poslední stránky nap?íklad drží ?tená?e v nap?tí, zda se jedna z hlavních hrdinek Mi-ran setká po út?ku do Jižní Korei se svojí d?tskou láskou nebo ne.

A jestli si stejn? jako já ?íkáte, co to má ta knížka za divný název, koho m?že v?bec napadnout Severní Korei cokoliv závid?t, tak vás ráda pou?ím (protože m? pou?ila už knížka), že o nezávid?ní tu nemluvíme my, ale Severní Korea, která nemá co závid?t okolnímu sv?tu. Název knihy totiž pochází z nejznám?jší severokorejské písn?, kde se zpívá o tom, jak zbytku sv?ta není co závid?t když nám vládne skv?lý Kim Ir-sen.

P.S. Pokud chcete prožít bezesnou noc, tak si p?ibližn? tak okolo druhé hodiny n?jakou chvíli ?t?te Není co závid?t a potom si na ?Ro Plus pus?te po?ad Názory a argumenty. Noc plná d?su zaru?ena…

 

Barbara Demicková Není co závid?t, Kniha Zlín 2014.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..